Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2010

 

Tomasz Szczuraszek

Wpływ lokalnych baz danych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kształtowanie poprawnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Ochrona pieszych, dzieci, rowerzystów. Budowa i trzymanie bezpiecznej infrastruktury. Lokalne bazy danych o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, infrastruktura drogowa

 

Influence of local databases on road traffic safety improvement

The creation of correct behaviour of road traffic participants. The protection of pedestrian, children and bicyclists. The construction and maintenance of safety transportation infrastructure. The local databases of road traffic safety state.

Keywords: road traffic, road traffic safety, road infrastructure

 

Arkadiusz Zielinkiewicz

Analiza zmian rodzajów i przyczyn zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich Małopolski

Źródła i bazy danych o zdarzeniach drogowych. Trendy zmian ogólnej liczby wypadków na drogach wojewódzkich w województwie małopolskim. Porównania i analizy trendów zmian rodzajów i przyczyn wypadków. Analiza miejsc i czasu rejestrowanych wypadków.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, wypadki drogowe

 

Analysis of changes in nature and reason of road accidents on regional roads of Malopolska

The sources and databases of road accidents. The trends of changes of total number of accidents on regional roads in Malopolska province. The comparison and analysis of trends of changes of the nature and reasons of accidents. The analysis of places and times of accidents.

 

Keywords: road traffic, road traffic safety, road accidents

 

Michał Wolański

Możliwości zwiększania wpływu inwestycji unijnych na poprawę dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym obszarów peryferyjnych

Wyniki dotychczasowych badań ewaluacyjnych. Doświadczenia transportu miejskiego. Koncepcja zintegrowanych projektów rozwoju transportu regionalnego oraz bariery organizacyjne ich wdrażania

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport regionalny, dostępność komunikacyjna

 

Possibilities of increasing EU’s investments effects on improvement of public transport accessibility in suburban areas

The results offormer evaluation research. The experiences of city transport. The conception of regional transport development integrated projects and some organisational hindrances of their implementation.

Keywords: transport, regional transport, transport accessibility

 

Aleksandra Faron, Andrzej Rudnicki

Idea i narzędzia unijnego projektu MAX mającego na celu podniesienie świadomości potrzeby zarządzania mobilnością

Geneza, struktura, cele i zakres projektu MAX. Przegląd przewodników oraz narzędzi opracowanych w ramach projektu MAX. Działania realizowane w projekcie MAX przez Politechnikę

Krakowską. Środki zarządzania mobilnością.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport miejski, mobilność, projekt MAX

 

Idea and tools in EU’s MAX project towards acceleration of consciousness of necessity to manage the mobility

Genesis, structure, targets and scope of MAX project. The review of guides and tools elaborated in the scope of MAX project.The activities in Max project executed by Cracow University of Technology

Keywords: passenger transport, city transport, mobility, MAX project

 

Projekt rezolucji parlamentu europejskiego w sprawie planu działania na rzecz mobilności w mieście (2008/2217(INI))

Project of resolution on an action plan on urban mobility adopted by European Parliament (2008/2217(INI))

 

Wojciech Bąkowski

Spostrzeżenia metodyczne do artykułu Pana dr inż. Witolda Rekucia pt: Identyfikacja architektury procesowej w formie hierarchii procesów w zarządzaniu miejskim transportem zbiorowym („Transport Miejski i Regionalny”, 2009, nr 9)

Some methodical remarks to the article by dr inż. Witold Rekuć on Process architecture identification in city transport hierarchy – processes hierarchy („Transport Miejski i Regionalny”, 2009, nr 9)

 

Witold Rekuć

Odpowiedź na spostrzeżenia metodyczne Pana Profesora dra hab. Wojciecha Bąkowskiego do artykułu mojego autorstwa pt.: Identyfikacja architektury procesowej w formie hierarchii procesów w zarządzaniu miejskim transportem zbiorowym („Transport Miejski i Regionalny”, 2009, nr 9)

The answer to some methodical remarks by Prof. dr hab. Wojciech Bąkowski to my article on Process architecture identification in city transport hierarchy – processes hierarchy („Transport Miejski i Regionalny”, 2009, nr 9)