Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2010

 

Wojciech Bąkowski

W poszukiwaniu oceny wartości usługi w miejskim transporcie zbiorowym

Zmiany w otoczeniu i strukturach transportu zbiorowego w miastach. Wartość pasażera (klienta) a wartość dla pasażera. Projektowanie i operacyjne nadzorowanie wartości usługi przewozowej świadczonej dla pasażera. Mierzenie wartości dla pasażera.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, usługa przewozowa,

 

Looking for city transport service value assessment

Changes of surroundings and structures of public transport in cities. Value of passenger versus value for passenger. Designing and operational control of transport service value for passenger. Measurement of value for passenger.

Keywords: passenger transport, public transport, transport service

 

Olgierd Wyszomirski

Restrukturyzacja miejskiego transportu zbiorowego w Polsce w latach 1990-2010

Uwarunkowania restrukturyzacji miejskiego transportu zbiorowego. Wdrożone rozwiązania restrukturyzacyjne. Ocena procesu restrukturyzacji. Kierunki dalszej restrukturyzacji.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, restrukturyzacja,

 

City public transport restructuring in Poland from 1990 to 2010

The conditions of city public transport restructuring. The implemented restructuring solutions. The assessment of restructuring process. The directions of restructuring in future.

Keywords: passenger transport, public transport, restructuring

 

Paweł Sośnicki

Perspektywy rozwoju transportu szynowego na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Charakterystyka Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Diagnoza systemu transportu zbiorowego w GOP (komunikacja tramwajowa i transport kolejowy). Perspektywy rozwoju transportu szynowego w GOP.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, regionalny transport kolejowy, komunikacja tramwajowa

 

Perspectives for railway transport development in the Upper Silesian Industrial Region

The characteristics of the Upper Silesian Industrial Region. The diagnosis of public transport system in the Upper Silesian Industrial Region (tramway transport and railway transport). The perspectives for railway transport development in the Upper Silesian Industrial Region.

Keywords: passenger transport, public transport, regional railway transport, tramway transport

 

Anna Powałka

Komunikacja trolejbusowa w Tychach

Budowa i rozwój trakcji trolejbusowej w Tychach. Charakterystyka linii trolejbusowych i taboru. Wielkość zadań przewozowych oraz napełnienia pasażerów na liniach trolejbusowych.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, komunikacja trolejbusowa

 

Trolleybus system in Tychy

The construction and development of trolleybus system in Tychy. The characteristics of trolleybus lines and fleet vehicles. The volume of conveyance tasks and the number of passengers in trolleybus lines.

Keywords: passenger transport, public transport, trolleybus system

 

Andrzej Jaszkiewicz, Artur Szychta

Kryteria oceny planerów podróży dla transportu publicznego

Analiza zaproponowanych kryteriów oceny planerów podróży podzielonych na trzy grupy odpowiadające podstawowym modułom wyszukiwarek komunikacyjnych: interfejs użytkownika, model danych, algorytm wyszukiwania.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, planery podróży, wyszukiwarka komunikacyjna

 

Assessment criterions for journey planners in public transport

The analysis of proposed assessment criterions for journey planners divided into three groups that refer to basic modules of transport search engines: user interface, model of data, search algorithm.

Keywords: passenger transport, public transport, journey planner, route planner

 

Paweł Sośnicki, Jacek Szołtysek

Modelowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców metropolii

Metropolia i jej funkcje. Determinanty zachowań komunikacyjnych w mieście. Instrumenty kształtowania zachowań komunikacyjnych. Przykłady działań redefiniujących podział zadań przewozowych (podnoszenie atrakcyjności zbiorowych form przemieszczania, ograniczenie możliwości dojazdów samochodem, integracja przewozów indywidualnych i zbiorowych).

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport miejski, zachowania komunikacyjne,

 

Modelling of transportation behaviour of metropolitan citizens

The metropolis and its functions. The determinants of transportation behaviours in the city. The instruments for transportation behaviour creation. The examples for redefining of the modal split (increasing of public transport attraction, restrictions for private cars movement, integration of public and private conveyance).

Keywords: passenger transport, city transport, transportation behaviours

 

Bernard Rzeczyński

Centrum miasta – węzeł gordyjski urbanistyki komunikacyjnej

Rozważania i refleksje na temat rozwoju centrów miast w aspekcie możliwości ich obsługi komunikacyjnej. Wiele przykładów rozwoju miasta na przykładzie rozwoju Poznania.

Słowa kluczowe: transport miejski, urbanistyka komunikacyjna, obsługa komunikacyjna miasta

 

City centre – Gordian knot of transportation town planning

Consideration and reflection on city centre development in the aspect of their possibilities for transportation services. Some examples of city development on case of Poznan development.

Keywords: city transport, transportation town planning, transport service in the city

 

Bogusław Molecki

Zmiany w regulacjach prawnych w zakresie ruchu drogowego

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (zmiany wprowadzone i zapowiadane). Rozporządzenia wykonawcze (kierowcy, pojazdy, ruch pojazdów).

Słowa kluczowe: prawo transportowe, ruch drogowy

 

Law regulation changes in the field of road traffic

The Road Traffic Law (changes implemented and announced). The executive regulations (drivers, vehicles, road traffic)

Keywords: transportation law, road traffic