Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2006

 

Jacek Szołtysek

Przepływy ładunków i osób jako przedmiot logistyki miejskiej

Przyczyny przepływów osób oraz ładunków w miastach. Charakterystyka problemów przepływów osób i ładunków. Zakres i przedmiot logistyki miejskiej.

Słowa kluczowe: transport miejski, logistyka, przewozy osób, przewozy ładunków

 

Passengers and goods flows as a subject of urban logistics

Causes of passengers and goods flows in cities. Characteristic of problems if the field of passengers and goods flows. Range and subject of urban logistic.

Key words: urban transport, logistics, passengers transport, goods transport

 

Kazimierz Jamroz

Program poprawy ochrony powietrza w Gdańsku

Wymagania krajowe w zakresie ochrony powietrza. Uwarunkowania europejskie w zakresie ochrony powietrza. Przykłady programów ochrony powietrza w miastach. Analiza stanu zanieczyszczeń powietrza w Gdańsku. Propozycja programu ochrony powietrza w Gdańsku.

Słowa kluczowe: ochrona powietrza, zanieczyszczenia powietrza, Gdańsk

 

The programme of transport-related air pollution protection in Gdańsk

Domestic requirements in the field of air pollution protection. European requirements in the field of air pollution protection. Examples of air pollution protection programmes in cities. Analysis of air pollution stage in Gdansk. Proposal of air pollution protection programme in Gdansk.

Key words: air protection, air pollutions, Gdansk

 

Aleksandra Ciastoń

Statystyczne porównanie wyników badań stopnia zadowolenia pasażerów z funkcjonowania miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie

Próba oceny zgodności ocen w badaniach ogólnego poziomu zadowolenia pasażerów z komunikacji zbiorowej w Krakowie w latach 2001, 2002, 2005. Propozycja miar statystycznych służących do oceny badań sondażowych w komunikacji miejskiej.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, jakość przewozów, preferencje pasażerów, badania statystyczne

 

Statistical comparison of research results in the field of stage of passengers satisfaction on public transport performance in Cracow

Attempt of valuation of compatibility measures while research of passengers’ satisfaction on public transport performance in Cracow. The proposal of statistical measures for public opinion survey rating in urban transport.

Key words: public transport, transport quality, passengers’ preferences, statistical research

 

Wojciech Kordys

Koszty jakości w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej

Pojęcie kosztów jakości przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Rodzaje kosztów jakości.  System kontroli kosztów jakości. Badania efektywności systemu jakości usług.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, przedsiębiorstwo, koszty, jakość

 

Quality costs in public transportation company

Concept of quality costs at transportation company. Types of quality costs. Quality costs control system. Efficiency research on service quality system.

Key words: public transport, company, costs, quality.

 

 

Michał Zych

Organizacja przewozów taksówkami w Irlandii

Irlandia jako przykład państwa, które włączyło przewozy taksówkami w zintegrowany system transportu publicznego. Rola Państwa w przywróceniu równowagi po wprowadzeniu liberalizacji rynku i pomoc „starym przewoźnikom”. Rola taksówek w zintegrowanym systemie transportu publicznego Dublina.

 

Słowa kluczowe: transport publiczny, taksówki, Irlandia

 

Taxi transport organization in Ireland

 

Ireland as a country where taxi transport has been included into integrated public transport system. The role of authority in redressing the balance after liberalisation of a market and the public aid for “the old carriers”. The role of taxi transport in the integrated public transport system in Dublin.

 

Key words: public transport, taxi, Ireland.

   

Polemiki

Krzysztof Grzelec

Metoda określania liczby przewożonych pasażerów
w publicznym transporcie zbiorowym
– głos w dyskusji