Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2008

 

Maciej Mindur, Bartłomiej Gorlewski

Polityka regionalna Unii Europejskiej na przykładzie województwa małopolskiego

Polityka regionalna Unii Europejskiej. Polityka regionalna w Polsce. Województwo małopolskie na tle innych regionów Polski. Realizacja polityki regionalnej w województwie małopolskim.

Słowa kluczowe: polityka regionalna, fundusze europejskie, region

 

European Union‘s regional policy on case of Malopolska region

The European Union’s regional policy. The regional policy in Poland. Malopolska region at the background of the other regions in Poland. The performance of regional policy in Malopolska region.

Key words: regional policy, European funds, region

 

Krzysztof Grzelec, Hubert Kołodziejski

Proces integracji transportu miejskiego w Metropolii Zatoki Gdańskiej

Funkcjonowanie transportu miejskiego w Metropolii Zatoki Gdańskiej. Zadania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Wprowadzenie biletów metropolitalnych. Realizacja kolejnych etapów integracji transportu miejskiego.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport metropolitalny, integracja

 

Integration process within urban transport in the Bay of Gdansk Metropolis

The operation of urban transport in the Bay of Gdansk Metropolis. The tasks of the Municipal Transport Union of the Bay of Gdansk. Implementation of the metropolitan tickets. Execution of successive stages of urban transport integration.

Key words: public transport, metropolitan transport, integration

 

Wojciech Bąkowski

Spostrzeżenia w sprawie dorobku polskiej teorii i praktyki demonopolizacji transportu miejskiego

Uwarunkowania wynikające z formy organizacyjno – prawnej przewoźnika

 Komunalnego. Kultura organizacyjna przewoźnika. Przedsiębiorczość i prywatny kapitał. Korzyści dla miasta z wykorzystania kapitału prywatnego w komunikacji miejskiej. Monopol kapitału prywatnego.

 Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, demonopolizacja, monopolizacja

 

Considerations on Polish theory and practice achievements in the field of urban transport demonopolization

The conditions subsequent to organizationally – legal form of municipal transport operator. The organizational culture of operator. The enterprise and the private capital. Some advantages for the town of private capital application in urban transport. The monopoly of private capital.

Key words: urban transport, public transport, demonopolization, monopolization

 

Radosław Mazurkiewicz

Miejski transport zbiorowy we Wrocławiu w obsłudze podróży kolejowych

Koncepcje szybkiego transportu szynowego we Wrocławiu. Elementy systemu wrocławskiej komunikacji miejskiej w otoczeniu wybranych stacji i przystanków kolejowych.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport zbiorowy, transport miejski

 

Public urban transport in Wroclaw in service of railway travels

The conception of the rapid rail transport in Wroclaw. The elements of Wroclaw urban transport system in the surroundings of the stations and the way-stations.

Key words: rail transport, urban transport, public transport

 

Marek Bauer

Modelowanie czasu wymiany pasażerów na przystankach autobusowych

Czynniki wpływające na długość czasu wymiany pasażerów na przystanku. Analiza czasu wymiany pasażerów na przystanku w zależności od typu autobusu. Estymacja średniego czasu i składnika losowego czasu wymiany pasażerów na przystanku.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport autobusowy, modelowanie, przystanek

 

Modeling of transfer time at bus stops

Some factors influencing on the length of the transfer time at the bus stop. The analysis of the passengers’ transfer time at the bus stop in relation to the type of urban bus. Estimation of mean time and random component of passengers’ transfer time at the bus stop.

Key words: public transport, bus transport, modeling, bus stop

 

Jan Friedberg, Andrzej Rudnicki

Diagnoza i plan rozwoju transportu zbiorowego w obszarze działania KZK GOP – zakres ekspertyzy, jej wyniki i znaczenie dla zarządzania transportem publicznym KZK GOP

Cele, zakres, metodyka prac. Podstawowe wyniki ekspertyzy (metodyka kształtowania sieci, opłacalność komunikacji tramwajowej, kluczowe kierunki działań)

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport publiczny, ekspertyza, zarządzanie

 

Diagnosis and public transport development plans in the field of KZK GOP activity – scope of expertise, its results and importance for public transport management at KZK GOP

The targets, scope, methodology of the works. Some general results of the expertise (network creation methodology, tram transport profitability, key directions of activity).

Key words: public transport, expertise, management