Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2007

 

Od zespołu do katedry (40-lecie wydziału budownictwa i inżynierii środowiska Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy)

Opracowali: Tomasz Szczuraszek, Bożena Pączkowska, Mieczysław Pawłowski

 

Tomasz Szczuraszek, Jacek Chmielewski

Zastosowanie systemu gis do planowania rozwoju  sieci  transportowych miasta

Podstawowe elementy systemu -zbieranie i przetwarzanie danych, bazy danych, analizy danych. Zalety i wady systemu.

Słowa kluczowe: GIS, sieć transportowa, planowanie,

 

GIS system application for planning transport network development in towns

Basic elements of the system – collecting and data processing, database, data analysis. System advantages and disadvantages.

Key words: GIS, transport network, planning

 

Jacek Chmielewski, Grzegorz Bebyn, Jan Kempa, Tomasz Szczuraszek 

Uzasadnienie przebudowy wiaduktu kolejowego w toruniu w aspekcie  poprawy warunków ruchu na podstawie analiz symulacyjnych

Badania i analizy ruchu. Oszacowanie natężeń ruchu na sieci drogowej po udostępnieniu do ruchu kołowego trasy S10. Warianty przebudowy wiaduktu.

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, symulacja, wiadukty kolejowe

 

Foundation for railway viaduct rebuilding in Toruń in the aspect of traffic condition improvement basing on simulation analysis

Traffic survey and analysis. Evaluation of road traffic density after including the road No S10 for the traffic. Variants for viaduct rebuilding.

Key words: traffic engineering, simulation, railway viaduct

 

Jan Kempa, Tomasz Szczuraszek

Wpływ cech geometrycznych drogi zamiejskiej na zagrożenie w ruchu drogowym

Geometria drogi w planie i w profilu podłużnym. Odległość widoczności. Przekrój poprzeczny drogi.

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, bezpieczeństwo ruchu, ruch drogowy

 

Influence of country road geometrical features on road traffic threat

Road geometry in site plan and longitudinal section. Visibility distance. Road cross-section.

Key words: traffic engineering, road traffic safety, road traffic

 

Jan Kempa, Grzegorz Bebyn, Jacek Chmielewski, Tomasz Szczuraszek

Zastosowanie systemu WZDR do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego na przykładzie Elbląga

Ogólna charakterystyka brd w mieście. Cele tworzenia raportów brd i ich charakterystyka. Efektywność działań prowadzonych w Elblągu w celu poprawy Brd.

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarządzanie bezpieczeństwem

 

Application of WZDR system for road traffic safety management on case of Elbląg

General characteristics of road traffic safety in town. The aims for road traffic safety reports creation and their characteristics. Efficiency of activities run in Elbląg for road traffic safety improvement.

Key words: traffic engineering, road traffic safety, road traffic safety management

 

Jan Kempa, Marek Stanek

Skuteczność wybranych urządzeń spowalniających ruch

Opis odcinków badawczych(progi zwalniające i akustyczne, fotoradary, małe ronda, ograniczenie prędkości) i metod pomiarowych. Wyniki badań i ich analiza.

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, bezpieczeństwo ruchu drogowego,

 

Efficiency of selected speed control products

Description of survey section (speed and acoustic bumps, photoradars, small traffic circles, speed limits) and measurements methods. Survey results and analysis.

Key words: traffic engineering, road traffic safety

 

Bożena Pączkowska, Katarzyna Błażek, Marek Obłój

Badania wpływu żużli pomiedziowych na wybrane właściwości mieszanek żużlo-asfaltowych do nawierzchni drogowych

Rodzaje, właściwości i zastosowanie żużli pomiedziowych. Badania wpływu żużli pomiedziowych na właściwości fizyko – mechaniczne warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych. Analiza wyników przeprowadzonych badań.

Słowa kluczowe: nawierzchnie drogowe, żużle pomiedziowe,

 

Influence of copper slag on some properties of slag-asphalt mixture for road pavements

Kinds, properties and application of copper slag. Research of copper slag influence on physical and mechanical properties of construction layouts of road pavement. Analysis of collected research results.

Key words: road pavement, copper slag

 

Tomasz Szczuraszek, Grzegorz Bebyn, Jacek Chmielewski, Jan Kempa

Kompleksowe badania i analizy niezbędne do wyznaczenia kierunków rozwoju sieci drogowej miasta

Sposób realizacji kompleksowych badań ruchu. Zbiory danych niezbędnych do analiz przestrzennych ruchu. Opracowanie macierzy oraz map natężeń ruchu dla stanu istniejącego oraz dla okresu prognozowanego.

Słowa kluczowe: kompleksowe badania ruchu, inżynieria ruchu, prognozy ruchu

 

Complex survey and analysis necessary for definition of directions of road network development in town

Course of road complex survey. Databases necessary for traffic physical analysis. Elaboration of matrixes and traffic density maps for present stage and for prediction period.

Key words: complex traffic survey,traffic engineering, road prediction