Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2007

 

Maciej Helbin, Olgierd Wyszomirski

Kontrola funkcjonowania transportu miejskiego jako element kształtowania jakości usług na przykładzie zarządu komunikacji miejskiej w Gdyni

Zadania i zakres kontroli. Elementy i techniki kontroli. Organizacja i zarządzanie kontrolą. Wykorzystanie wyników kontroli.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, jakość, kontrola

 

Control of urban transport functioning as an element of shaping services’ quality on case of urban transport board in Gdynia

The range and the tasks of the control. The elements and the techniques of the control. Control organization and management. Control results usage.

Key words: passenger transport, public transport, quality, control

 

Andrzej Krych

Dynamika i struktura oddziaływań na jakość realizacji rozkładu jazdy w transporcie publicznym Poznania

 

Metodyka i kontekst badania jakości. Klasyfikacje przyczyn braku punktualności. Ocena punktualności obsługi pasażerów w latach 2000 – 2006.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, jakość, kontrola

 

Dynamics and structure of effects on quality of timetable realization in public transport in Poznan

Methodology and the context of quality research. Classification of unpunctuality causes. Estimation of passenger transport service punctuality in the period 2000 – 2006.

Key words: passenger transport, public transport, quality, control

 

Tadeusz Kopta

Od marginalizacji do rewitalizacji kolei regionalnej

Przyczyny marginalizacji kolei. Odpowiedzialność niemieckich władz regionalnych za kolej. Przykłady rewitalizacji niemieckich kolei Usedomer Baderbahn,  Schonbuchbahn, Prignitzer Eisenbahn, Burgenlandbahn, Nordbahn.

 

Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport regionalny, rewitalizacja,

 

From marginalization to revitalization of regional railways

The causes of railway marginalization. The German authorities responsibility for railways. The cases of German railways revitalization: Usedomer Baderbahn,  Schonbuchbahn, Prignitzer Eisenbahn, Burgenlandbahn, Nordbahn

Key words: railway transport, regional transport, revitalization

 

Marek Bajer

Klasyfikacja wydzielonych jezdni i pasów autobusowych

Znaczenie sprawnej i atrakcyjnej komunikacji autobusowej. Klasyfikacja środków uprzywilejowania autobusów komunikacji miejskiej. Wydzielone ulice i pasy autobusowe. Możliwości wydzielania jezdni i pasów autobusowych w warunkach polskich.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport autobusowy, priorytety w ruchu,

 

Classification of separating stripes and bus lanes

Significance of effective and attractive bus transport service. Classification of means of bus transport service. Separating stripes and bus lanes. Possibilities to separate stripes and bus lanes in Polish conditions.

Key words: urban transport, bus transport, traffic priorities

 

Andrzej Jerzy Laszczyk, Marian Wójcie, Tomasz Rokita

Modernizacja napowietrznej kolei linowej „Kasprowy Wierch” w Zakopanem

70 lat kolei linowej „Kasprowy Wierch”. Powody i zakres modernizacji kolei linowej. Rozwiązania techniczne głównych zespołów nowej kolei linowej.

Słowa kluczowe: transport linowy, kolej linowa, Kasprowy Wierch

 

Modernization of cable-way „KasprowyWierch” in Zakopane

Summary: Seventy anniversary of cable-way “Kasprowy Wierch”. The causes and the range of cable-way modernization. Technical solutions of main assembly for the new cable-way.

Key words: wire transport, cable-way, Kasprowy Wierch

 

Andrzej Chyba

Miejski transport zbiorowy w Zakopanem

Charakterystyka ogólna miejskiego transportu zbiorowego w Zakopanem. Zmienność potoku pojazdów i pasażerów obserwowana w Kuźnicach. Napełnienie pojazdów linii korzystających z przystanku w Kuźnicach. Punktualność odjazdów pojazdów z Kuźnic.

Słowa kluczowe: transport regionalny, transport pasażerski, jakość przewozów

 

Public urban transport in Zakopane

The general characteristics of public urban transport in Zakopane. Fluctuability of vehicles and passengers flows observed in Kuźnice. Number of passengers in buses stopping at Kuźnice stop. Punctuality of vehicles departing from Kuźnice.

Key words: regional transport, passenger transport, transport quality