Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2010

 

Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala

Krajobraz rond we Wrocławiu

Rola rond jako elementów układów komunikacyjnych. Przykłady zagospodarowania wysp środkowych na rondach w Polsce. Ronda we Wrocławiu. Krajobraz wysp środkowych wrocławskich rond.

Słowa kluczowe: rondo, wyspa środkowa, krajobraz, estetyka,

 

Landscape of roundabouts in Wroclaw

The role of roundabouts as the elements of transportation systems. The examples of the central island development in the roundabout in Poland. The roundabouts in Wroclaw. The landscape of central island in wroclavian roundabouts.

Key words: roundabout, central island, landscape, aesthetics,

 

Bartosz Majewski

Wydzielone pasy autobusowo-tramwajowe jako usprawnienie funkcjonowania systemu transportu publicznego w Poznaniu

Idea wydzielonych pasów autobusowo-tramwajowych (PAT). Przykłady rozwiązań w miastach europejskich i polskich. Analiza możliwości realizacji PAT w Poznaniu.

Słowa kluczowe: wydzielone pasy autobusowe, transport zbiorowy, priorytety dla transportu zbiorowego

 

Lane dedicated for buses and trams as public transport system performance improvement in Poznan

The idea of lanes dedicated for buses and trams. The examples of such solutions in European and Polish cities. The analysis of tram-bus lane application possibilities in Poznan.

Keywords: bus lanes, public transport, public transport priorities

 

Igor Gisterek, Maciej Kruszyna

Zmiany w planach rozwoju sieci tramwajowej we Wrocławiu i ich potencjalne konsekwencje

Dylematy związane z koncepcją w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia systemu transportu zbiorowego, w szczególności szynowego. Rozważania prowadzone są na przykładzie konkretnych tras tramwajowych.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport szynowy, planowanie transportu

 

Changes of tram network development plans in Wroclaw and their potential consequences

The dilemmas referring to the conception of Local Development Plan for Wroclaw, in particular to rail transport development. The considerations have been presented on the case of some selected tramway routes.

Keywords: public transport, rail transport, transport planning

 

Artur Badyda, Andrzej Kraszewski

Transport publiczny – zagrożenie czy szansa dla środowiska

Problemy transportu w miastach. Szanse i zagrożenia ze strony transportu publicznego dla środowiska. Analiza przeprowadzona w oparciu o w oparciu o model przyczynowo-skutkowy (siła sprawcza, presja, stan, skutek, reakcja).

Słowa kluczowe: transport publiczny, środowisko, ochrona środowiska

 

Public transport – chances and threats for environment

Some problems of transport in cities. The chances and threats caused by public transport for environment. The analysis elaborated basing on cause-and-effect model(driving force, pressure, state, impact, response).

Keywords: public transport, environment, environment protection

 

Sabina Puławska, Wiesław Starowicz

Wykorzystanie wydzielonych drogowych pasów autobusowych w Krakowie przez pojazdy miejskiego transportu zbiorowego

System istniejących wydzielonych pasów autobusowych w Krakowie. Analiza wyników badań określających wielkość wykorzystania wydzielonych pasów autobusowych przez poszczególne grupy pojazdów, a w szczególności udział w ruchu pojazdów nieuprawnionych

Słowa kluczowe: Wydzielone pasy autobusowe, transport zbiorowy, transport miejski, priorytety dla transportu zbiorowego,

 

Exploitation of bus lanes in Krakow by public transport vehicles

The system of existing bus lanes in Krakow. The analysis of results of traffic investigation on evaluation volume of groups of vehicles using bus lanes, including unauthorized ones.

Keywords: bus lanes, public transport, urban transport, public transport priority

 

Stefan Sarna

Wpływ wydzielonych pasów autobusowych na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie na ruch pojazdów

System istniejących wydzielonych pasów autobusowych w Warszawie. Ocena skutków ruchowych wprowadzenia wydzielonych pasów autobusowych na Trasie Łazienkowskiej. Analiza czasów przejazdu autobusów i taksówek korzystających z wydzielonego pasa oraz samochodów osobowych na pasach wspólnych.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport miejski, wydzielone pasy autobusowe, priorytety dla transportu zbiorowego,

Impact of bus lanes in Lazienkowska Route in Warszawa on vehicle traffic

 

The system of existing bus lanes in Warszawa. The assessment of traffic effects after bus lanes implementation in Łazienkowska Route. The analysis of travel time for vehicles using lanes dedicated for buses and taxis and private cars driving on common lanes.

Keywords: public transport, urban transport, bus lanes, public transport priorities

 

Łukasz Hubka, Rafał Malinowski

System bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie

Wypożyczalnie rowerów miejskich na świecie. Charakterystyka wypożyczalni w Krakowie. Problemy związane z funkcjonowaniem wypożyczalni. Analiza wykorzystania rowerów w pierwszym roku funkcjonowania. Profil klienta.

Słowa kluczowe: transport miejski, ruch rowerowy, rower miejski, wypożyczalnia rowerów miejskich

 

Unattended system of city-bicycle renting in Krakow

The city-bicycle renting in the world. The characteristics of the city-bicycle renting system in Krakow. The problems concerning bicycle renting performance. The analysis of bicycles use in the first year of performance. The profile of customer.

Keywords: urban traffic, bicycle traffic, city bicycle, city-bicycle renting

  

Piotr Wojtala, Bogusław Bernad, Maciej Trybek

Stosowanie mini ronda jako metody poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego na przykładzie miasta Chorzowa

Mini ronda w warunkach polskich. Doświadczenia chorzowskie w stosowaniu mini rond. Mini rondo jako skuteczny środek uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa. Eksperyment chorzowski – malowane mini rondo.

Słowa kluczowe: transport miejski, rondo, mini rondo, bezpieczeństwo ruchu

 

Application of the mini-roundabout as a method improving safety and calming traffic on case of the city of Chorzow

The mini roundabouts in Polish conditions. Chorzow experiences in the use of mini-roundabouts. The mini-roundabout as an effective mean for calming road traffic and improving traffic safety. Chorzów experiment – market mini-roundabout.

Keywords: city transport, roundabout, mini roundabout, traffic safety

 

Ireneusz Celiński

Badania parkingowe z wykorzystaniem techniki cyfrowego rozpoznawania obrazu

Propozycje modyfikacji metod pomiaru parkowania. Zmodyfikowana metoda badań patrolowych parkowania. Metoda przetwarzania cyfrowego obrazów z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i lotniczych. Identyfikacja elementów obrazu parametryzujących proces parkowania.

Słowa kluczowe: parkingi, badania parkingowe, cyfrowe rozpoznawanie obrazów

 

Parking research using digital image processing

Some proposals of parking measurement method modification. The modified method of parking patrol investigation. The method of digital image processing using satellite pictures and air photographs. The identification of image elements allowing the parking process parametrisation.

Keywords: parking places, research on parking, digital image recognition