Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2008

 

Olgierd Wyszomirski

Kształtowanie rozwoju lokalnego i regionalnego transportu publicznego w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej

Rola administracji rządowej i samorządowej. Kształtowanie dostępu do rynku. Źródła finansowania transportu. Ustawa o transporcie publicznym jako prawna determinanta kształtowania rozwoju transportu lokalnego i regionalnego.

Słowa kluczowe: transport publiczny, transport miejski, transport regionalny, polityka transportowa

 

Shaping the development of local and regional public transport in Poland in the light of European Union transport policy

The tasks of state and local administrative. Shaping the market access. Finance sources for transport. The act on public transport as a legal determinant for creation of development for local and regional transport.

Key words: public transport, urban transport, regional transport, transport policy

 

Mariusz Dudek, Andrzej Rudnicki

Wpływ czynnika jakości na dobór rodzaju środka przewozowego w miejskim transporcie zbiorowym

Założenia dotyczące środków przewozowych. Wyznaczenie fizycznego i ekwiwalentnego czasu podróży. Wyznaczenie uogólnionego kosztu podróży. Wpływ gęstości zainwestowania na dobór środka transportu. Wykorzystanie modelu dla warunków Wrocławia. Oddziaływanie jakości na popyt na usługi przewozowe

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, jakość przewozów, czynniki jakości, środki transportu

 

Influence of quality factor for choice of urban public transport mean

Assumptions on means of transport. Determination of physical and equivalent travel time. Estimation of generalized travel cost. Impact of investment expenses on choice of transport mean. Application of the model for the city of Wroclaw conditions. Influence of quality on transport service.

Key words: public transport, quality of transport service, quality coefficients, means of transport

 

Zofia Bryniarska

Komunikacja nocna w dużych miastach

Charakterystyka linii nocnych w Krakowie i Łodzi. Porównanie podaży, popytu i podstawowych wskaźników charakteryzujących przewozy nocne w obu miastach. Lokalizacja węzłów przesiadkowych. Opłacalność poszczególnych linii.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport miejski, komunikacja nocna,

 

Public transport service by nights in big cities

Description of owl lines in Krakow and Łodz. Comparison of demand, supply and general factors describing transport services by nights in mentioned towns. Localization of connection stops. Profitability of every lines.

Key words: public transport, urban transport, night service, transport service by night

 

Michał Wolański

Nowoczesne rozwiązania organizacyjne w demonopolizacji transportu miejskiego

Aktywne wspomaganie mechanizmów konkurencyjnych na rynku. Podział ryzyka pomiędzy stroną prywatną i publiczną. Szeroki zakres wymogów jakościowych w stosunku do przewoźników niezależnych. Motywacyjne systemy rozliczeń z przewoźnikami niezależnymi. Zabezpieczenie interesów pracowniczych w warunkach konkurencji przewoźników.

Słowa kluczowe: transport miejski, demonopolizacja, konkurencja, jakość przewozów

 

Modern organization solutions in urban transport demonopolization

Active aid competitive mechanisms at market. Risk split among private and public partners. Wide range of quality requirements towards independent operators. Incentive account systems for independent operators. Protection of group interests in conditions of operator competition.

Key words: urban transport, demonopolization, competition, quality of transport service

 

Stanisław Jedliński

Koncepcja obsługi komunikacyjnej piłkarskich mistrzostw Europy EURO 2012 w Warszawie

Obsługa komunikacyjna zawodów. Lokalizacja parkingów, organizacja przewozów, bezpieczeństwo. Charakterystyka rozmiaru zadań przewozowych.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, Euro 2012

 

Conception of transport service while European Football Championship EURO 2012 in Warsaw

Transport service of football events. Car parks localization, transport organization, safety. The description of transport tasks volume.

Key words: passenger transport, public transport, Euro 2012

 

Radosław Bąk

Identyfikacja procesów ruchu związanych z funkcjonowaniem przystanku autobusowego

Wyniki badań modelu probabilistycznego funkcjonowania przystanku autobusowego wraz z określeniem przepustowości projektowej przy założonych standardach obsługi – potok zgłoszeń autobusów na przystanki, czas postoju autobusu na przystanku, czas wymiany pasażerów, czas tracony na przystanku.

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, komunikacja autobusowa, przystanek autobusowy

 

Identification of traffic processes on bus stop operation

The results of research on probabilistic model for bus stop operations and estimation of design capacity under assumed service standards – bus entry flow at stops, the bus standing time at stops, the time for passenger exchange, the lost time at stops.

Key words: traffic engineering, bus transport service, bus stop