Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2008

 

Michał Bem, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski

Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Progi zwalniające, podrzutowe i inne sposoby ograniczania prędkości. Separatory i tablice uchylne. Zapory a ruch rowerowy. Słupki na drogach rowerowych. Obiekty w skrajni. Kładki dla rowerzystów. Stojaki rowerowe.

Słowa kluczowe: ruch rowerowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego,

 

Bicycle traffic within regulation on road signs and signals – devices  for road traffic safety

Speed humps and other ways of traffic calming. Separators and tangent-balance boards. Road barriers and bicycle traffic. Bollards in bicycle paths. Objects in structure gauge. Cycle-bridges. Cycle-stands.

Key words: bicycle traffic, road traffic safety

 

Andrzej Krych

Zarządzanie popytem w sieciach transportowych miast przygotowujących Euro 2012

Identyfikacja i systematyka problemu. Normatywny podział modalny ruchu z uwzględnieniem ruchu pieszego, transportu publicznego i taksówek. Praktyczne wskazania i problemy na przykładzie Poznania.

Słowa kluczowe: transport miejski, zarządzanie ruchem, zarządzanie popytem, ITS, EURO 2012

 

Demand management in EURO 2012 transport networks

Identification and classification of the problem. Standard modal split of the traffic including pedestrian traffic, public transport traffic and taxis traffic. Practical instructions on case of the city of Poznan.

Key words: urban transport, traffic management, demand management, ITS, EURO 2012

 

Igor Gisterek , Marek Krużyński

Transport szynowy we Wrocławiu podstawową formą obsługi transportowej Euro 2012

Kolejowe połączenia dalekobieżne. Kolej miejska. Komunikacja tramwajowa. Obsługa stadionu na Maślnicach. Obsługa stref kibiców.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport szynowy, komunikacja tramwajowa, EURO 2012

 

Tram transport in Wroclaw and transport service while football championship EURO 2012

Rail long-distance connections. Urban railway transport. Tram transport. Transport service for the stadium in Maślnice. Transport service close to the fan zones.

Key words: urban transport, rail transport, tram transport, EURO 2012

 

Mariusz Szałkowski

Koncepcja organizacji przemieszczania osób w Krakowie podczas Euro 2012

 

Analiza i prognoza obsługi turystów i kibiców w centrum miasta. Funkcja transportu zbiorowego. Potrzeby w zakresie poprawy obsługi pasażerów.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, EURO 2012

 

Conception of passenger transport in the area of Krakow within EURO 2012

Analysis and prediction of transport service for tourists and football fans in the city centre. Public transport functions. Necessities of passenger transport service improvement.

Key words: urban transport, public transport, EURO 2012

 

Jacek Szołtysek

Koncepcja punktów mobilnościowych jako narzędzie kształtowania mobilności w mieście

Kształtowanie kongestii a konflikt użytkowników dróg. Punkty mobilnościowe jako narzędzie kształtowania mobilności oparte o współpracę stron. Próba zastosowania omawianego narzędzia w Krakowie.

Słowa kluczowe: logistyka miejska, mobilność, punkty mobilnościowe

 

Conception of mobility points as a tool for mobility creation in the city

Congestion creation and a conflict between road users. Mobility points as a tool for mobility creation based on cooperation of parties. An attempt of application mentioned above tool in Krakow.

Key words: urban logistics, mobility, mobility points

 

Zofia Bryniarska

Punktualność pojazdów komunikacji tramwajowej w wybranych miastach

Punktualność odjazdów z przystanków początkowych i wszystkich przystanków na sieci. Wydłużenia czasu trwania kursu w stosunku do czasu planowanego w rozkładzie jazdy. Porównanie wybranych wskaźników punktualności w uzyskanych dla komunikacji tramwajowej w Krakowie, Łodzi i Katowicach.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, punktualność

 

Punctuality of tram transport service cars in several Polish cities

Punctuality of departures from the first bus stops and all bus stops at the network. Travel time elongation against the time in time-table. Comparison of selected punctuality coefficients for tram transport in Krakow, Katowice and Lodz.

Key words: urban transport, tram transport, punctuality

 

Monika Stanek, Jolanta Żurowska

Analiza wahań sezonowych liczby pasażerów odprawianych przez MPL Katowice

Analiza tendencji rozwojowej w przewozach pasażerów w latach 1996-2007. Analiza wahań sezonowych metodami wskaźników, iteracyjną i średniej ruchomej scentralizowanej.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport lotniczy, prognozy

 

Analysis of seasonal fluctuations of the passenger volumes checked-in at Katowice International Airport

Analysis of development tendencies of passenger transport in the period from 1996 to 2007. Analysis of seasonal fluctuations using index method, iteration method, moving centralized average method

Key words: passenger transport, air transport, prediction