Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2007

 

Jacek Szołtysek

System dostaw ładunków w miastach jako czynnik determinujący formę i organizację obsługi transportowej dostawców i odbiorców

Problem powiązania systemu dostaw ładunków i systemu obsługi transportowej ładunków. Poszukiwanie kompleksowych rozwiązań przewozów ładunków w miastach. Przykłady rozwiązań problemów dostaw towarów w wybranych miastach.

Słowa kluczowe: logistyka miejska, ładunki, transport

 

System of supply of goods in towns as a factor determining the form and organization of transport service to suppliers and receivers

Problem of connecting the system of supply of goods and the system of goods transport service. Searching of complex solutions for goods transport in towns. Examples of solutions of the problem of supply of goods in various towns.

Key words: urban logistics, cargo, transport

 

Andrzej Szarata

Prognozowanie podróży park and ride metodą modelowania

Propozycja modelu kosztu uogólnionego podróży. Określenie formuły kosztu uogólnionego podróży w systemie P&R. Zastosowanie modelu kosztu uogólnionego.

Słowa kluczowe: prognozowanie, przewozy, park and ride, modelowanie

Forecasting of park & ride trips by modeling

Propose of generalized trip cost model. Definition of generalized trip cost in park & ride system. Application of generalized cost model.

Key words: forecasting, conveyance, park & ride, modeling

 

Artur Dąbrowski

Modelowanie ruchu pieszego

Makrosymulacja i mikrosymulacja w modelowaniu ruchu pieszych. Uwarunkowania symulacji dla modelowania różnych obiektów. Przykłady zastosowania.

Słowa kluczowe: ruch pieszy, modelowanie, symulacja komputerowa

Pedestrian traffic modeling

Macrosimulation and microsimulation in pedestrian traffic modeling. Simulation conditions in modeling various objects. Examples of application.

Key words: pedestrian traffic, modeling, computer simulation

 

Michał Wolański

Wybrane trendy zmian organizacyjnych w niemieckim transporcie aglomeracyjnym

Niemieckie doświadczenia w zakresie demonopolizacji i reorganizacji transportu miejskiego. Zarys systemu finansowania i organizacji komunikacji w miastach niemieckich (Görlitz, Frankfurt, Monachium, Essen).

Słowa kluczowe: transport miejski, transport aglomeracyjny, zarządzanie,

Selected trends of organizational changes in German agglomeration transport

German experiences in the field of urban transport demonopolization and reorganization. Outline of finance system and transport service organization in German towns (Görlitz, Frankfurt, Monachium, Essen).

Key words: urban transport, agglomeration transport, management

 

Stanisław Jedliński

Efektywność energetyczna w miejskim transporcie publicznym

Efektywność energetyczna a zrównoważony rozwój. Odzysk energii hamowania w ruchu szynowym. Główne kierunki proefektywnościowych działań w przedsiębiorstwach miejskiego transportu zbiorowego w Warszawie.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport szynowy, efektywność energetyczna

Energy efficiency in urban public transport

Energy efficiency versus sustainable development. Brake energy recovery in rail traffic. General directions according to efficient activities in urban public transport companies in Warszawa.

Key words: public transport, rail transport, energy efficiency

  

Witold Andrzejczak

Model zrównoważonego ruchu drogowego w regionie

Konsekwencje wzrastającego ruchu drogowego. Istota zrównoważonego systemu transportowego. Zrównoważony ruch drogowy w regionie i jego model.

Słowa kluczowe: transport, ruch drogowy, zrównoważony rozwój, modelowanie

Model of sustainable development of road traffic in the region

Consequences of increasing road traffic. Essence of sustainable transport system. Sustainable road traffic in the region and its model.

Key words: transport, road traffic, sustainable development, modeling

 

Robert Tomanek 

Transport miejski w świetle badań benchmarkingowych UITP

Praca i koszty funkcjonowania systemów transportowych. Konkurencyjność transportu zbiorowego. Rozwój sieci i pracy transportu zbiorowego. Rekomendacje UITP dla zrównoważonej mobilności.  

Słowa kluczowe: transport miejski, benchmarking, statystyka transportu

Urban transport in UITP benchmarking research

Work and costs of transport system operations. Competitiveness of public transport. Public transport network and work development. UITP recommendations for sustainable mobility.

Key words: urban transport, benchmarking, transport statistics

 

 

Agata Obrzut

Oczekiwania władz Krakowa dotyczące zmian przepisów prawnych w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w świetle organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012

Dyskusja możliwości i zakresu zmiany przepisów prawnych dla przyspieszenia procesu inwestycyjnego z perspektywy władz Miasta Krakowa.

Słowa kluczowe: inwestycje transportowe, Euro 2012, przepisy prawne

Expectations of Kraków authorities concerning to the rules of law in the field of preparations and realization of investment in the light of organization football championships EURO 2012

Discussion of possibilities and the scope of changes in rules of law to accelerate investment process from the City of Kraków authorities point of view.

Key words: transport investments, Euro 2012, rules of law

 

Polityka transportowa dla miasta Krakowa na lata 2007 – 2015

Zaktualizowany po piętnastu latach dokument polityki transportowej Krakowa. Nowatorskie zapisy: wprowadzenie procedur oceny zgodności rocznych i wieloletnich planów rozwoju systemu transportowego miasta i decyzji urbanistycznych z polityką transportową oraz przyjęcie miar oceny realizacji polityki transportowej w kolejnych latach.

Słowa kluczowe: transport, polityka transportowa, miasto

Transport policy for city of Kraków from 2007 to 2015

Updated after fifteen years document of transport policy for Kraków. Innovative solutions: implementation procedures on conformability of annual and long-term plans of transport system development and town-planning decisions with transport policy and acceptance of measures for valuation of conformability the transport policy execution in several years.

Key words: transport, transport policy, town