Spis treści (numer 7,8/02)

Krzysztof Grzelec, Olgierd Wyszomirski
Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców w warunkach marketingowych kształtowania oferty przewozowej komunikacji miejskiej na przykładzie Rumi.
Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców w zakresie: udziału podróży samochodem osobowym, poziomu ruchliwości, dostępności przestrzennej, jakości usług , ograniczeń ruchu samochodów osobowych w centrum miasta. Wykorzystanie wyników badań do określenia i realizacji celów strategicznych transportu zbiorowego oraz realizacji zadań w zakresie polityki transportowej.

Travel preferences and behavioural changes in terms of marketing creation of public transport services in the case of Rumia.
Travel preferences and behavioural changes in the field of: car trips sharing, mobility level, accessibility, service quality, traffic restrictions in city centre. Application of investigation results towards public transport strategic purposes formulation and realisation, as well as transport policy implementation.

Anna Żak, Jan Gregorowicz
Wykorzystanie GIS do wykonywania analiz przestrzennych komunikacji zbiorowej.
Analiza funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Polsce, województwie śląskim i aglomeracji katowickiej.

GIS application for public transport spatial analysis.
Analysis of public transport performance in Poland, Silesian region and Katowice agglomeration.

Maciej Kruszyna. Jerzy Lutogniewski, Błażej Trzcinowicz
Sygnalizacje świetlne z priorytetem dla komunikacji zbiorowej we Wrocławiu.
Urządzenia sterowania ruchem oraz możliwości ich wykorzystania na przykładzie Wrocławia.

Public transport priorities in traffic signals in Wrocław.
Traffic controlling installations and application opportunities in the case of Wrocław.

Jerzy Biliński, Andrzej Kamiński
Francuski model transportu lokalnego.
Kierunki przekształceń transportu kolejowego w UE . System funkcjonowania transportu miejskiego w regionie paryskim. Propozycje: ( wprowadzenia na PKP operatorów kolejowych przewozów regionalnych, głównie pasażerskich; ( zmian w Ustawie o transporcie kolejowym.

French model of local transport.
Directions of railway transport modification in UE. Public transport in Paris region. Proposals for Polish National Railways (PKP) to set regional railway operators (mainly for passenger transport), as well as suggestions for Railway Transport Act modification.

Leszek Mikołajków
„Intertraffic 2002”
Sprawozdanie z międzynarodowej wystawy systemów i urządzeń projektowania, zarządzania i utrzymania infrastruktury ruchu drogowego i transportu, która odbyła się w kwietniu tego roku w Amsterdamie.

„Intertraffic 2002”
Report on international exhibition of systems and installations for transport infra-structure designing and management, held on April 2002 in Amsterdam.

Krzysztof Czarnecki
Systemowe zarządzanie utrzymaniem nawierzchni sieci ulic na przykładzie prac zrealizowanych w Toruniu.
W roku 2001 w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu wdrożono system wspomagający zarządzanie majątkiem drogowym miasta. System ewidencyjny WZDR (wspomaganie zarządzania drogami) omówiono w TM 6/02. Tematem tego artykułu jest optymalne planowanie remontów ulic przy wykorzystaniu systemu DROZD (drogi – zarządzanie, diagnostyka). Warszawski Okrągły Stół Transportowy. Egzekwowanie prawa o ruchu drogowym. Rekomendacje.

Pavement management system in Toruń
Computer aided road and traffic management system has been applied in 2001 by Urban Roads Authority in Toruń. Road recording system WZDR has been presented in Urban Transport 6/02. This paper deals with optimal planning of street repairs using DROZD system (roads – management – diagnostics). Warsaw Transport Round Table. Enforcement of Traffic Law regulations. The recommendations.

Tadeusz Kopta
Kopenhaga na drodze do zrównoważonego rozwoju.
Działania podjęte w Kopenhadze – jednym z miast najbardziej zaawansowanych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju – w zakresie: rozwoju komunikacji kolejowej, udostępnienia centrum pieszym i rowerzystom, rozwijania systemu rowerów miejskich, ograniczania ruchu samochodowego.

Copenhagen towards sustainable development.
The activities undertaken in Copenhagen – one of most advanced cities on the way towards sustainable development – in the field of: railway transport development, pedestrianisation and bicycle transport improvements in city centre, urban bycycle system development, traffic restrictions.

Adam Kotuszewski
80-lecie taksówek w Warszawie.
Historia warszawskich taksówek od 1922 roku po dzień dzisiejszy.

Eighty years of taxi transport in Warsaw.
Warsaw taxis history since 1922 until present days.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego województwie kujawsko-pomorskim (sprawozdanie z konferencji).
Traffic safety in Kujawy – Pomorze region (report on conference).

Pasażerska komunikacja kolejowa w miastach i regionach (sprawozdanie z seminarium)
Passenger railway transport in cities and regions (report on seminar).