Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2007

 

Zbigniew JÓSKIEWICZ

TETRA – system łączności radiowej dla transportu publicznego

Architektura, podstawowe parametry i właściwości systemu łączności radiowej TETRA. Podstawowe usługi realizowane przez system, które są szczególnie istotne dla efektywnego zarządzania transportem publicznym. Kierunki rozwoju standardu TETRA na podstawie rozwiązań i usług planowanych do wdrożenia w jego drugim wydaniu.

Słowa kluczowe: transport, transport publiczny, łączność radiowa, TETRA

 

TETRA – Radio communication system for public transport

Architecture, basic parameters and attributes of radio communication system TETRA. Basic services realized by the system, the most essential ones for effective public transport management. Directions of TETRA standard development on case of solutions and services planed for implementationt in its second edition.

Key words: transport, public transport, radio communication, TETRA

 

Ireneusz Celiński

Wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych w inżynierii ruchu drogowego

Główne problemy i uwarunkowania wykorzystania zdjęć satelitarnych w inżynierii ruchu drogowego. Przybliżenie ortofotografii będącej techniką polegającą na złożeniu zdjęcia analogowego (przetworzonego do postaci cyfrowej) lub cyfrowego z mapami kartograficznymi w ściśle określonej skali (osnową geodezyjną).

Słowa kluczowe: transport, transport drogowy, inżynieria ruchu, zdjęcia satelitarne, ortofotografia

 

Application of aerial and satellite pictures in traffic engineering

Main problems and conditions of satellite pictures application in traffic engineering. Orthophotography approximation that is a technique rely on placing the analog picture (digitalised) or digital one on cartographic map in precisely defined scale (geodesic web).

Key words: transport, road transport, traffic engineering, satellite picture, orthophotography

 

Witold Andrzejczak

Wpływ dróg krajowych na jakość życia mieszkańców w ich bliskim sąsiedztwie na przykładzie regionu wielkopolskiego

Analiza opinii mieszkańców w zakresie ogólnej uciążliwości obecności drogi krajowej, zakresu korzyści i niedogodności wynikających dla mieszkańców z przebiegu drogi,  stresu powodowanego przez ruch samochodowy, odczuwanego poziomu zagrożenia wypadkami, hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, zatłoczeniem drogi oraz utrudnieniami w ruchu pieszym.

Słowa kluczowe: transport, infrastruktura transportu, drogi krajowe, jakość życia mieszkańców

 

Primary routes influence on life quality of tenants living close to them on case of Wielkopolska Province

Analysis of tenants’ opinion in the field of burdensomeness caused by primary routes present, range of advantages and inconveniences for tenants, stress caused by car traffic, the level of threats by accidents, noise, air pollutions, congestion and difficulties in pedestrian traffic

Key words: transport, transport infrastructure, primary routes, life quality of tenants

 

Andrzej Szarata

Ocena efektywności funkcjonalnej systemu parkingów przesiadkowych (Park  and Ride)

Badania preferencji potencjalnych użytkowników parkingów przesiadkowych. Analiza funkcji kosztu uogólnionego podróży. Efektywność funkcjonalna oraz analiza ekonomiczna efektywności parkingów przesiadkowych.

Słowa kluczowe: transport, transport publiczny, parkingi, parkingi przesiadkowe

 

Assessment of Park and Ride system functional effectiveness

Survey of Park and Ride potential users’ preferences. Analysis of generalized travel cost function. Functional effectiveness and economic analysis of Park and Ride effectiveness.

Key words: transport, public transport, .car parks, Park and Ride

 

Justyna Staszak, Rafał Smirnow

Interaktywne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży jako element promocji transportu publicznego w Gdyni

Wyniki prac nad programem „Wychowanie komunikacyjne” prowadzonym w ramach projektu CIVITAS TELLUS w Gdyni w roku szkolnym 2005/2006. Ogólne założenia programu TELLUS. Ramowy plan zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Analiza wyników programu. YOUTH – podstawowe założenia kontynuacji programu edukacyjnego.

Słowa kluczowe: transport, transport publiczny, edukacja,

 

Interactive educational programmes for children and teenagers as an element of public transport promotion in Gdynia

Results of works under programme “Transportation education” running within CIVITAS TELLUS project in Gdynia in 2005/2006. General assumptions of TELLUS project. Frame schedule of educational activities in elementary schools, grammar schools and secondary schools. Analysis of project results. YOUTH – general assumptions for education project continuation.

Key words: transport, public transport, education

 

Polemiki

Dera Piotr, Polemika do artykułu pt. „Prędkość komunikacyjna pojazdów w miejskim transporcie publicznym

Z działalności SITK

XXXI Forum Dyskusyjne w Warszawie na temat ”Modernizacja trasy tramwajowej w Al. Jana Pawła II w Warszawie”  (Opracował: Stefan Sarna)

Od Redakcji

Nagroda Redaktora Naczelnego TMiR w 2006 roku oraz wywiad z laureatem nagrody Bogusławem Moleckim  (Opracował: Wiesław Starowicz)

Warsztaty „Zrównoważony transport miejski”  (Opracował: Bartosz Mazur)

Nagrody Ministra Transportu za najlepsze prace naukowe i dyplomowe w dziedzinie transportu (Opracował: Stefan Krychniak)