Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2006

 

Andrzej Rudnicki

Innowacyjny projekt Unii Europejskiej „Caravel” szansą zrównoważonego rozwoju transportu Krakowa

Zrównoważony transport w ramowych programach ramowych Unii Europejskiej. Ogólna informacja o projekcie Caravel w ramach programu Civitas II. Zadania projektu Caravel realizowane w Krakowie. Powiązanie projektu Caravel z polityką transportową Krakowa 

Słowa kluczowe: zrównoważony transport, polityka transportowa, Caravel, Civitas

 

Innovative European Union project “Caravel” as a chance for sustainable transport development in Cracow

Sustainable transport in frame programmes of European Union. The general information on Caravel project within the framework of Civitas II programme. Tasks of Caravel project realised in Cracow. Connections of Caravel project and transport policy of Cracow.

Key words: sustainable transport, transport policy, Caravel, Civitas

 

Adam Molecki

Trasy tramwajowe wbudowane w deptaki atrakcyjną formą urbanistyczną

Przykłady form łączących funkcje deptaku i ciągu tramwajowego. Zabudowa a zachowania pieszych. Warunki korzystania z tej formy urbanistycznej. Charakterystyka relacji między grupami użytkowników ruchu. Przykłady rozwiązań w czterech miastach konurbacji górnośląskiej.

Słowa kluczowe: transport w miastach, deptaki, komunikacja tramwajowa

 

Tram routs build-in into promenades as an attractive town-planning form

Examples of forms connecting functions of promenade and tram line. Buildings versus pedestrian behaviour. Conditions of taking advantages of town-planning form. Characteristics of relations between various groups of traffic users. Examples of solutions in four cities of Upper Silesian conurbation.

Key words: transport in cities, promenade, tram transport

 

Bartosz Mazur

Opłaty za przejazd z wykorzystaniem kart bezstykowych w lokalnym transporcie zbiorowym

Istota wykorzystania kart bezstykowych w transporcie zbiorowym.. Karta bezstykowa jako bilet okresowy i nośnik opłat jednorazowych. Zagadnienia związane z wdrożeniem systemu kart bezstykowych. Efekty wdrążania kart bezstykowych.

Słowa kluczowe: transport, transport zbiorowy, bilet, bilet elektroniczny

 

Fares for passage using smart cards in local public transport

The idea of smart cards usage in public transport. Smart card as season ticket and a medium recording one way ticket. Problem of smart card implementation. Effects of smart cards implementation.

Key words: transport, public transport, ticket, e-ticket

 

Tomasz Kulpa

Metody i środki sterowania dyspozytorskiego  Stosowane w MPK S.A.. w Krakowie

Rodzaje sterowania komunikacją zbiorową. System Sterowania Dyspozytorskiego w MPK S.A. w Krakowie. Stosowane procedury dyspozytorskie. Działania wynikające z projektu CARAVEL.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, sterowanie, kontrola dyspozytorska, Caravel

 

Methods and means of dispatcher control applied in MPK S.A. in Cracow

Types of public transport control. System of dispatcher control in MPK S.A. in Cracow. Applied dispatcher procedures. Activities concerning CARAVEL project.

Key words: public transport, control, dispatcher control, Caravel

 

Jacek Szołtysek

Zarządzanie przepływami ładunków w miastach

Podstawowe problemy decyzyjne w zarządzaniu przepływami ładunków w miastach. Czynniki wpływające na organizację systemu dostaw towarów w mieście. Bezpośredni system dostaw w mieście. Formy organizacji obsługi transportowej dostawców i odbiorców w mieście.

Słowa kluczowe: transport ładunków, transport miejski, logistyka miejska

 

Goods flows management in city

Basic decision problems in goods flow management in cities. Factors influencing an organisation system of supply  in the city. Direct system of supply  in cities. Forms of organisation of transport services for suppliers and receivers in the city.

Key words: goods transport, urban transport, urban logistics

 

Wiesław Starowicz, Aleksandra Ciastoń

Punktualność kursowania pojazdów w ocenie mieszkańców różnych miast Polski

Badania preferencji pasażerów w zakresie punktualności. Preferencje pasażerów w zakresie dopuszczalnych opóźnień i dopuszczalnych nadspieszeń w ruchu pojazdów. Preferencje pasażerów w zakresie postrzegania pojęcia „odjazd punktualny”.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, preferencje pasażerów, jakość, punktualność

 

Punctual running of public transport vehicles in the assessment of inhabitants of various Polish cities

Research of passengers’ preferences in the range of punctuality. Passengers’ preferences in the range of admissible delays and admissible departures before. Passengers’ preferences in the range of perception the idea of “punctual departures”.

Key words: public transport, passengers’ preferences, quality, punctuality

 

Informacje  SITK

 

Uchwała programowa XXIX Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2006-2010 (Opracował: Leon Skoczyński)

 

Od Redakcji

 

Informacja o Nagrodzie Ministra Transportu dla najlepszej pracy  habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny „TRANSPORT” w roku 2006 (Opracowała: Janina Mrowiska)

 

Jubileuszowy Zlot Kolekcjonerów Biletów w Łodzi (Opracował: Bartosz Mazur)

Pierwsze zmodernizowane pociągi dla regionu śląskiego (Opracował: Bartosz Mazur)

140. lecie Przeglądu Technicznego (Opracował: Stefan Krychniak)