Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2006

 

Tadeusz Dyr

Wsparcie rozwoju transportu publicznego z funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Zasady i programy wsparcia transportu publicznego z funduszy strukturalnych. Finansowanie modernizacji i rozbudowy regionalnego układu transportowego. Finansowanie rozwoju transportu publicznego w aglomeracjach.

Słowa kluczowe: transport publiczny, fundusze strukturalne, aglomeracja,

 

Support for public transport development from structural funds in the first period of the membership of Poland in the European Union

Rules and programmes of supporting for the public transport from structural funds. Financing of modernization and extension of the regional transportation layout. Financing of the public transport development in agglomerations.  

Key words: public transport, structural funds, agglomeration

 

Ryszard Janecki

Wybrane aspekty gospodarczego znaczenia transportu w regionach w świetle badań

Funkcje transportu w gospodarce regionalnej. Czynnik transportowy w decyzjach lokalizacyjnych. Zachowania lokalizacyjne sektora przedsiębiorstw wysokiej technologii. Rozwój nowoczesnych dziedzin gospodarki a stan systemów transportowych w regionach. Dynamika zmian gospodarczych w korytarzu autostrady A4.

Słowa kluczowe: transport regionalny, rozwój gospodarczy regionów, znaczenie transportu.

 

Selected aspects of economical importance of transport in regions

Transportation functions in regional economy. Transportation factor in local decisions. Settlement behaviour of high technology businesses. Development of modern branches of economy and the state of transportation systems in regions. Dynamics of economic changes in the corridor of A4 motorway. 

Key words: regional transport, economical development of regions, importance of transport

 

Ewa Drob-Żaba

Analiza TOWS/SWOT komunikacji trolejbusowej w mieście Tychy

Analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń komunikacji trolejbusowej w Tychach. Analiza  SWOT – analiza „od wewnątrz na zewnątrz” oraz analiza TOWS – analiza  „z zewnątrz do wewnątrz”. Wnioski z analizy dla Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport trolejbusowy, analiza TOWS/SWOT

TOWS/SWOT analysis of trolleybus transport in the city of Tychy

Analysis of weak and strong points and chances and threats for trolleybus service in Tychy. SWOT analysis – analysis “from inside into outside” and TOWS analysis – an analysis “from outside into inside”. Results for Tyskie Trolleybus Lines Ltd.

Key words: public transport, trolleybus transport, TOWS/SWOT analysis

 

Katarzyna Nosal

 Pilotażowe badania ankietowe dotyczące zachowań komunikacyjnych i preferencji pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej

Badania pilotażowe w ramach programuCIVITAS-CARAVEL.  Wybór środka transportu w podróżach do i od kampusów Politechniki Krakowskiej. Znajomość pojęć carpooling i carsharing oraz gotowość do podróżowania w tych systemach. Korzystanie z parkingu PK w warunkach ograniczenia możliwości parkowania lub zwiększenia kosztu parkowania. Korzystanie z komunikacji zbiorowej i rowerów w sytuacji istotnej poprawy warunków podróżowania.

Słowa kluczowe: Civitas, Caravel, zachowania komunikacyjne, Politechnika Krakowska

 

Preliminary survey regarding transportation behaviours and preferences of students and staff of Cracow University of Technology

Preliminary survey in frame of CIVITAS-CARAVEL programme. Selection of mean of transportation in travels to and from campuses of Cracow University of Technology. Knowledge of the notions carpooling i carsharing and readiness to travel in such a system. Usage of PK car park in conditions of limited possibilities of parking or increasing costs of parking. Usage of public transport and bicycles in conditions of significant improvement of travel conditions.

Key words: Civitas, Caravel, transportation behaviour, Cracow University of Technology

 

Andrzej Gołaszewski

60 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji

Geneza i tradycje SITK. Refleksje nad dokonaniami struktur i działaczy SITK. Przemiany w poszczególnych gałęziach transportu. Uogólnienia dotyczące wniosków do działań w przyszłości.

Słowa kluczowe: SITK, transport, stowarzyszenie

 

Sixty years anniversary of Polish Association for Transportation Engineers

Genesis and traditions of SITK. Meditation on achievements of SITK structures and activists. Transformations of transportation branches. Generalisations regarding activities in future.

Key words: Polish Association for Transportation Engineers, transport, association