Wprowadzone przez Dariusz Więch

Nr 10/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2008   Michał Bem, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – urządzenia bezpieczeństwa ruchu Progi zwalniające, podrzutowe i inne sposoby ograniczania prędkości. Separatory i tablice uchylne. Zapory a ruch rowerowy. Słupki na drogach rowerowych. Obiekty w skrajni. Kładki dla rowerzystów. Stojaki rowerowe. Słowa kluczowe: […]

Nr 7,8/2001 r.

Spis treści (numer 7,8/01) Jan FriedbergIstniejące i projektowane regulacje Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu zbiorowego.Regulacje UE w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tle założeń polskiej polityki transportowej. Tezą artykułu jest stwierdzenie, „że zasadniczo tylko sektor regionalnych przewozów autobusowych wymaga znaczących zmian prawnych dla dostosowania do obecnych i planowanych regulacji UE, natomiast inne części rynku […]

Nr 6/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2006   Andrzej Rudnicki Innowacyjny projekt Unii Europejskiej „Caravel” szansą zrównoważonego rozwoju transportu Krakowa Zrównoważony transport w ramowych programach ramowych Unii Europejskiej. Ogólna informacja o projekcie Caravel w ramach programu Civitas II. Zadania projektu Caravel realizowane w Krakowie. Powiązanie projektu Caravel z polityką transportową Krakowa  Słowa kluczowe: zrównoważony transport, polityka transportowa, Caravel, Civitas […]

Nr 11/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2009   Michał Bem Wpływ suburbanizacji na zmianę zachowań transportowych mieszkańców aglomeracji poznańskiej Suburbanizacja i transport publiczny w aglomeracji poznańskiej. Charakterystyka mieszkańców przedmieść- wyposażenie gospodarstw domowych w samochody i bilety okresowe, zachowania transportowe i preferencje transportowe. Stosunek mieszkańców przedmieść do inwestycji w zakresie transport Słowa kluczowe: suburbanizacja, zachowania transportowe, transport miejski   […]

Nr 10/2002 r.

Spis treści (numer 10/02) IX seminarium Transportu Miejskiego pt. „Konsultowanie rozwiązań transportowych ze społeczeństwem” Jarosław OsowskiUdział mediów w procesie konsultacji społecznej.Czy decydenci właściwie oceniają rolę mediów w kształtowaniu opinii społecznej?W jaki sposób środowiska transportowe mogłyby zdobywać przychylność mieszkańców przy pomocy środków masowego przekazu? Jak rozmawiać z dziennikarzami? Autor odpowiada na te pytania wykorzystując swoje ponaddziesięcioletnie […]

Nr 10/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2007   Od zespołu do katedry (40-lecie wydziału budownictwa i inżynierii środowiska Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy) Opracowali: Tomasz Szczuraszek, Bożena Pączkowska, Mieczysław Pawłowski   Tomasz Szczuraszek, Jacek Chmielewski Zastosowanie systemu gis do planowania rozwoju  sieci  transportowych miasta Podstawowe elementy systemu -zbieranie i przetwarzanie danych, bazy danych, analizy danych. Zalety i […]

2/2004 r.

Abstracts 2/2004       ALINA GIEDRYŚ, WIESŁAW STAROWICZ Alteration of public transport management model in Łódź Competitiveness as a circumstance of European integration. Importance of the transport infrastructure in the regional development. EU decisions concerning directions of the transport infrastructure development. Main characteristics of Pan-European corridors. The first-plane EU infrastructure investments (the Quick-Start Projects list). […]

Nr 12/2003 r.

Spis treści (numer 12/03) Maciej Kruszyna, Marek WierzbickiZałożenia integracji komunikacji zbiorowej w aglomeracji wrocławskiej Cel i obszar integracji. Aktualna sytuacja transportu zbiorowego w aglomeracji wrocławskiej. Koncepcja integracji w zakresie przebiegu tras, rozkładów jazdy, wprowadzenia jednolitych biletów miesięcznych. Zasady współpracy Związku Transportu z przewoźnikami. Bogusław Molecki, Oliver MorelUwarunkowania ruchowe organizacji przesiadek w transporcie zbiorowym Organizacja przesiadek […]

Nr 11/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2008   Rekuć Witold Metoda systematyzacji wiedzy o wzorcach procesów w zarządzaniu transportem miejskim Zarząd transportu miejskiego jako „organizacja procesowa”. Wiedza o procesach biznesowych i jej organizowanie. Systematyzacja wiedzy o procesach w dziedzinie zarządzania transportem miejskim. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport miejski, zarządzanie wiedzą   A method of systematization of knowledge on […]

Nr 9/2001 r.

Spis treści (numer 9/01) Richard E. AllsopBrytyjska strategia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz cele na rok 2010Zasady tworzenia strategii jej cele oraz metody wyznaczania celów. Sposoby osiągnięcia ustalonych celów. Rola inżynierii drogowej i inżynierii ruchu w realizacji przyjętej strategii. Anna Żak, Jan Gregorowicz, Piotr TrybuśGIS – wykorzystanie w przygotowaniu materiałów do analiz komunikacyjnych w rejonach […]

Nr 7,8/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2006   60 lat Katedry Inżynierii Drogowej w Politechnice Gdańskiej 60 years anniversary of Road Engineering Department in Gdańsk University of Technology Czterdziestolecie pracy naukowej Profesora Ryszarda Krystka 40 years of scientific work of Professor Ryszard Krystek   Kazimierz Jamroz Osobowości Katedry Inżynierii Drogowej w Politechnice Gdańskiej Personality of Road Engineering Department […]

Nr 12/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2009   Elżbieta Szychta 40 lat Wydziału Transportu i Elektrotechniki (dawniej Transportu) w Politechnice Radomskiej 40th Anniversary of the Faculty of Transport and Electrical Engineering in Technical University of Radom   Bożena Grad Zmiany organizacyjne w miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie Radomia Kierunki wprowadzonych reform w organizacji i zarządzaniu transportem zbiorowym w miastach. Model […]

Nr 11/2002 r.

Spis treści (numer 11/02) Ilona Buttler, Wojciech SuchorzewskiWnioski dla Polski wynikające z ujęcia zagadnień brd w Białej Księdze Unii EuropejskiejPrzegląd ustaleń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w ostatnich decyzjach Parlamentu Europejskiego oraz dokumentach Komisji Europejskiej, a także w opublikowanej we wrześniu 2001 r. Białej Księdze Polityka transportowa do 2010 r. – czas na decyzje. Porównanie […]

Nr 11/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2007   Tadeusz Dyr O projektach regulacji rynku przewozów pasażerskich Cel i zakres stosowania regulacji. Umowy o świadczeniu usług publicznych. Okres obowiązywania umów. Wybór podmiotu do realizacji przewozów. Finansowanie przewozów. Słowa kluczowe: transport publiczny, rynek transportowy, transport pasażerski, prawo transportowe On projects for passenger transport market regulation The aim and the range […]

Nr 3/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2013 Do pobrania: 3/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Rymsza Barbara, Stanisław W. Gawroński, Helena Gawrońska – Fitoremediacja szansą na przyjazne środowisko wokół dróg i ulic Beata Wieteska-Rosiak – Zrównoważony transport w przedsiębiorstwach międzynarodowych Bożena Grad, Ewa Ferensztajn-Galardos, Renata Krajewska – Innowacyjne rozwiązania w miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie miasta Radomia Waldemar Parkitny – Analiza parametrów […]

Nr 1/2004 r.

Streszczenia do numeru 1/2004 Marian Tracz, Krzysztof OstrowskiPrzepustowość wlotów z wydzielonymi pasami dla skrętów w lewo na skrzyżowaniach z sygnalizacją Badania przepustowości pasów z bezkolizyjnym skrętem w lewo. Wyniki pomiarów natężenia ruchu, metody obliczania przepustowości takich pasów oraz porównanie zastosowanych metod. Wpływ rożnych czynników (m.in. długości sygnału zielonego) na natężenie nasycenia omawianych pasów ruchu. Tomasz […]

Nr 1/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2009   Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec Problemy dostępności przestrzennej we współczesnej polityce transportowej Poprawa dostępności jako jeden z kluczowych celów polityki transportowej. Rozwój sieci transportowej a dostępność przestrzenna. Znaczenie oferty transportowej dla poprawy dostępności przestrzennej. Dostępność jako warunek alokacji działalności gospodarczej. Słowa kluczowe: dostępność przestrzenna, sieci transportowe, polityka transportowa, oferta transportowa,   […]

Nr 10/2001 r.

Spis treści (numer 10/01) Cecylia RozkwitalskaPoziom odpłatności usług przewozowych przez pasażerów w miastach i na obszarach zurbanizowanych.Udział pasażerów w ponoszeniu kosztów usług przewozowych na przykładzie miast polskich oraz porównanie z miastami europejskimi. Rodzaje i zakres ulg i zwolnień taryfowych w transporcie zbiorowym w Polsce i za granicą. Rekompensaty za utracone wpływy w wyniku stosowania ulg […]

Nr 9/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2006   Tadeusz Dyr Wsparcie rozwoju transportu publicznego z funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Zasady i programy wsparcia transportu publicznego z funduszy strukturalnych. Finansowanie modernizacji i rozbudowy regionalnego układu transportowego. Finansowanie rozwoju transportu publicznego w aglomeracjach. Słowa kluczowe: transport publiczny, fundusze strukturalne, aglomeracja,   Support for public […]

Nr 1/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2010   Tomasz Szczuraszek Wpływ lokalnych baz danych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Kształtowanie poprawnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Ochrona pieszych, dzieci, rowerzystów. Budowa i trzymanie bezpiecznej infrastruktury. Lokalne bazy danych o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, infrastruktura drogowa   Influence of local databases on road traffic […]

Nr 11/2000 r.

Spis treści (numer 11/00): Tadeusz KoptaKonferencja OECD „Środowiskowo zrównoważony transport”Celem konferencji była konsultacja Wytycznych środowiskowo zrównoważonego rozwoju przedstawionych przez grupę roboczą OECD ds. transportu i środowiska. Dokument zawiera definicję zrównoważonego systemu transportowego, wskazuje na jakim etapie jest obecnie transport w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz jakie działania należy podjąć, aby to osiągnąć przedstawia także […]

Nr 12/2000 r.

Spis treści (numer 12/00): Adam SzewczukDeterminanty strategii rozwojowych komunikacji miejskiej w polskich aglomeracjachZmiany w zarządzaniu i finansowaniu komunikacji miejskiej po ogłoszeniu ustawy o samorządzie terytorialnym w 1990 r. Ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej w świetle statusu organizacyjnego przewoźników oraz ich wyposażenia rzeczowego. Uwarunkowania strategii rozwojowych dla komunikacji miejskiej. Główne bariery skutecznego zastosowania koncepcji rynkowego zarządzania komunikacją […]

Nr 4/2000 r.

Spis treści (numer 04/00): Wojciech PieńkowskiNowe zasady prowadzenia ewidencji ulic – skok w XXI wiek?Omówienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia ewidencji dróg ze szczególnym uwzględnieniem ulic w miastach. Porównanie nowo wprowadzonych przepisów z dotychczas obowiązującymi. Simon WainainaNowe podejście do modelowania podróżyOgólna ocena konwencjonalnych modeli podróży na pojedynczych podróżach. Definicja łańcucha aktywności. Czynniki wpływające na planowanie podróży. […]

Nr 5/2000 r.

Spis treści (numer 05/00): Andrzej SzarataKonstrukcja nawierzchni szynowych ze szczególnym uwzględnieniem mas zalewowychOgraniczanie emisji wibroakustycznej pojazdów szynowych poprzez izolowanie szyn i konstrukcji torowisk. Przykłady konstrukcji torowisk wibroizolowanych. Zastosowanie mas polimerobitumicznych. Program i wyniki badań mas polimero-bitumicznych przeprowadzonych w celu sprawdzenia parametrów eksploatacyjnych. Wiesław StarowiczWyniki badań ankietowych opinii mieszkańców Katowic i Siemianowic Śląskich o stanie i […]

Nr 6/2000 r.

Spis treści (numer 06/00): Krzysztof SobańskiSystem transportu zbiorowego w aglomeracjach kanadyjskich. Cz. II. Zasady funkcjonowania transportu publicznego w aglomeracji TorontoPodstawowe informacje o Wielkim Toronto. System transportowy miasta oraz koncepcja seamless transit – transportu „bezproblemowego” organizowanego przez Komisję Transportu Publicznego Toronto (Toronto Transit Commission – TTC). Finansowanie transportu publicznego poprzez wpływy taryfowe oraz dotacje władz metropolitalnych […]

Nr 7,8/2000 r.

Spis treści (numer 7-8/00): Tadeusz KoptaTransport zorientowany na zrównoważony rozwój, czyli 10 lat Europejskiej Federacji Transportu i ŚrodowiskaOrganizacje wchodzące w skład Federacji i metody jej działania. Omówienie dokumentów publikowanych i opracowanych przez Federację na temat m. in.: uporządkowania rynku transportowego poprzez uwzględnienie wszystkich kosztów transportu, opłat za użytkowanie pojazdów ciężarowych, ochrony środowiska, polityki transportowej w […]

Nr 9/2000 r.

Spis treści (numer 09/00): Andrzej Rudnicki, Robert Janecki, Wiesław Starowicz, Barbara ŻmidzińskaWnioski generalne wynikające z kompleksowych badań ruchu dla KatowicIdentyfikacja podstawowych problemów funkcjonowania systemu transportowego w zakresie sieci drogowej i tansportu zbiorowego. Sugerowane kierunki zmian dotyczące modernizacji i rozbudowy ulic, systemów obsługi pasażerskiej i towarowej, organizacji publicznego transportu zbiorowego, rozwoju przestrzennego miasta. Celem proponowanych przedsięwzięń […]

Nr 10/2000 r.

Spis treści (numer 10/00): Wojciech PieńkowskiNowe zasady prowadzenia ewidencji ulic – skok w XXI wiek? Część IIPrzykłady praktycznych działań przydatnych w budowaniu ewidencji ulic w miastach, z podkreśleniem problematyki parametrów technicznych. Autor uwzględnił wyniki wstępnej oceny przebiegu prac objętych pilotażowym programem wdrażania ewidencji w części dotyczącej ulic dla wybranych układów gminnych. Tomasz DybiczWarunki ruchu w […]

Nr 1/2000 r.

Spis treści (numer 01/00): Simon WainainaKomunikacja zbiorowa w KeniiWarunki geograficzno-ekonomiczne i społeczne Kenii oraz ogólna charakterystyka sieci transportowej. Rozwój i przekształcenia własnościowe komunikacji zbiorowej w Nairobi. Charakterystyka komunikacji parazbiorowej matatu i jej porównanie z konwencjonalną komunikacją autobusową. Zarządzanie ruchem drogowym w Nairobi. Wyniki badań pilotażowych obu typów komunikacji w zakresie funkcjonalnym i taryfowym. Możliwości wykorzystania […]

Nr 2/2000 r.

Spis treści (numer 02/00): Kontrakt dla Warszawy. Rozmowa z prezydentem Warszawy Pawłem Piskorskim (przeprowadzona 1 lutego 2000 r.) Sławomir MonkiewiczKierunki usprawnienia komunikacji zbiorowej w najbliższych latach w WarszawieKoncepcje usprawnienia komunikacji zbiorowej zakładające:maksymalne wykorzystanie już istniejącego oraz budowanego obecnie odcinka I linii metra;obsługę osi ulicy Świętokrzyskiej komunikacji szynową;większe uprzywilejowanie w ruchu komunikacji autobusowej i tramwajowej;wprowadzenie nowego […]

Nr 3/2000 r.

Spis treści (numer 03/00): Wiesław StarowiczJakość przewozów w miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie (część II)Analiza zmienności wskaźników jakości przyjętych do oceny MPK S.A. w Krakowie w 1999 roku. Podsumowanie wyników obliczeń wszystkich badanych wskaźników jakości w 1999 r. i ocena działań MPK S.A. w zakresie dążenia do poprawy obsługi pasażerów. Marek BauerZmiany przebiegu linii wprowadzone […]

Nr 2/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2013 Do pobrania: 2/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Grzegorz Krawczyk – Strategiczne zarządzanie rozwojem transportu zbiorowego w Polsce Radosław Bul – System tuneli Atocha – Chamartin jako podstawowy element sieci kolei dużych prędkości w Hiszpanii i kolei podmiejskich Madrytu Henryk Karbowiak, Andrzej J. Zajączkowski – 150-lecie metra światowego i 18-lecie metra w Warszawie […]

Nr 1/2013 r.

Streszczenie do numeru 1/2013 Do pobrania: 1/2013 – wersja elektroniczna   Magdalena Wyszomirska-Góra Psychologiczne determinanty wyboru środka transportu w codziennych podróżach miejskich Streszczenie: Postępujący wzrost wykorzystania samochodów w codziennych podróżach miejskich stanowi istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego, stojąc na przeszkodzie  realizacji planów zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich. Zrozumienie przyczyn, z powodu których ludzie preferują samochód ponad pozostałe […]

nr 12/2012 r.

Streszczenia do numeru 12/2012 Do pobrania: 12/2012 – wersja elektroniczna   Michał Wolański Alternatywne metody hierarchizacji postulatów przewozowych oraz wyniki ich zastosowania w polskich miastach Artykuł przedstawia wyniki dwóch projektów badawczych, dotyczących hierarchizacji postulatów przewozowych. W pierwszym z nich dokonano porównania klasycznego podejścia, polegającego na pytaniu pasażerów wprost o znaczenie poszczególnych postulatów z uporządkowaną regresją logistyczną, […]

Nr 11/2012 r.

Streszczenia do numeru 11/2012 Do pobrania: 11/2012 – wersja elektroniczna   Andrzej Rudnicki Przydatność syntetycznego wskaźnika oceny jakości transportu zbiorowego w mieście średniej wielkości Artykuł przedstawia tzw. „przeciętny ekwiwalentny czas podróży pasażera”, jako propozycję syntetycznego miernika oceny jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w zastosowaniu do miast średnich. Zarysowano znaczenie jakości usług w komunikacji zbiorowej w nawiązaniu do dokumentów […]

Nr 10/2012 r.

Streszczenia do numeru 10/2012 Do pobrania: 10/2012 – wersja elektroniczna   Marek Motylewicz, Władysław Gardziejczyk Badanie i ocena warunków ruchu na skrzyżowaniach z wyspą centralną na przykładzie Białegostoku W ostatnich latach w Białymstoku, na przecięciu ważnych ciągów komunikacyjnych, obserwuje się przebudowę istniejących skrzyżowań na skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną. Jest to podyktowane pogarszającymi się […]

Nr 9/2012 r.

Streszczenia do numeru 9/2012  Do pobrania: 9/2012 – wersja elektroniczna   Marek Bauer , Mariusz Szałkowski Propozycje zmian układu linii transportu zbiorowego w Krakowie W referacie przedstawiono zarys propozycji zmian w układzie linii transportu zbiorowego w Krakowie, opracowany przez zespół pracowników Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Odział w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. Od ostatnich kompleksowych zmian […]

Nr 8/2012 r.

Streszczenia do numeru 8/2012 Do pobrania: 8/2012 – wersja elektroniczna   Olgierd Wyszomirski Dwadzieścia lat funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni  Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jest jednostką gminy Gdynia, odpowiedzialną za organizację usług miejskiego transportu zbiorowego w tym mieście i sześciu sąsiednich gminach. W historii dwudziestu lat ZKM  można wyodrębnić trzy etapy. W pierwszym etapie […]

Nr 7/2012 r.

Streszczenia do numeru 7/2012 Do pobrania: 7/2012 – wersja elektroniczna   Zofia Bryniarska Wykorzystanie przystanków sieci publicznego transportu zbiorowego w Krakowie Podróże w granicach administracyjnych miast mają najczęściej charakter obligatoryjny. Są realizowane pieszo, z wykorzystaniem indywidualnych środków transportu lub publicznego transportu zbiorowego. Wzrost znaczenia motoryzacji indywidualnej wynika z jednej strony z większej dostępności samochodów, a z […]

Nr 6/2012 r.

Streszczenia do numeru 6/2012  Do pobrania: 6/2012 – wersja elektroniczna   Hubert Kołodziejski, Olgierd Wyszomirski Zarządzanie bezpieczeństwem w miejskim transporcie zbiorowym z punktu widzenia organizatora Kwestie bezpieczeństwa w miejskim transporcie zbiorowym powinny mieć charakter priorytetowy. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem gminy, a w szczególności działającego w jej imieniu organizatora. Troska o bezpieczeństwo powinna jednak być udziałem wszystkich […]

Nr 5/2012 r.

Streszczenia do numeru 5/2012 Do pobrania: 5/2012 – wersja elektroniczna   Janusz Chodur, Krzysztof Ostrowski Charakterystyka strumienia ruchu w początkowym okresie sygnału zielonego na skrzyżowaniu z sygnalizacją Podjęte badania miały na celu modelowanie procesu rozładowania kolejki i wjazdu na skrzyżowanie pojazdów w początkowym okresie sygnału zielonego m.in. w celu identyfikacji specyficznych cech funkcjonowania zamiejskich skrzyżowań z […]

Nr 4/2012 r.

Streszczenie do numeru 4/2012 Do pobrania: 4/2012 – wersja elektroniczna   Richard E Allsop Wyniki badań bezpieczeństwa ruchu drogowego w projekcie ZEUS w kontekście polityki UE i dekady działań ONZ 2011-2020 Zasadniczym celem projektu ZEUS było stworzenie i propagowanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce. Jednak na samym wstępie działanie to zostało umieszczone w kontekście międzynarodowym, co […]

Nr 3/2012 r.

Streszczenie do numeru 3/2012 Do pobrania: 3/2012 – wersja elektroniczna   Joanna Majdecka, Tomasz Zwoliński, Dariusz Niewitała Przegląd rozwiązań dotyczących polityki parkingowej w europejskich miastach Przegląd rozwiązań dostosowujących systemy parkowania w miastach do zasad zrównoważonego rozwoju. Polityka parkingowa miasta Krakowa. Przykłady z ponad trzydziestu miast Europy znajdujących się w ponad dwudziestu państwach. Słowa kluczowe: polityka parkingowa, […]

Nr 2/2012 r.

Streszczenie do numeru 2/2012 Do pobrania: 2/2012 – wersja elektroniczna   Maciej Kruszyna Zintegrowane węzły przesiadkowe kolejowo-drogowe przy małych stacjach i przystankach kolejowych Rola węzłów przesiadkowych w transporcie zbiorowym. Węzły przy małych stacjach i przystankach kolejowych. Rozplanowanie stanowisk postojowych dla autobusów – zastosowanie krawędzi piłowej. Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, węzeł przesiadkowy   Zofia Bryniarska, […]

Nr 1/2012 r.

Streszczenie do numeru 1/2012 Do pobrania: 1/2012 – wersja elektroniczna   Ireneusz Celiński, Grzegorz Sierpiński Wyznaczanie środków ciążenia rejonów komunikacyjnych na potrzeby modelowania ruchu Ustalenie środka ciążenia rejonu komunikacyjnego w modelowaniu ruchu w miastach. Proponowane modyfikacje procedury analitycznego wyznaczania środków ciążenia rejonów komunikacyjnych. Wyznaczanie środków ciążenia rejonów komunikacyjnych z zastosowaniem sieci GPS i GSM. Słowa kluczowe: […]

Nr 12/2011 r.

Streszczenia do numeru 12/2011 Do pobrania: 12/2011 – wersja elektroniczna   Kazimierz Jamroz Problemy szacowania strat w wypadkach drogowych w Polsce Przegląd i analiza strat w wypadkach i kolizjach drogowych – straty osobowe, straty materialne, straty środowiskowe, straty ekonomiczne. Klasyfikacja obrażeń uczestników ruchu w skalach AIS, MAIS i CABCO. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo w transporcie, wypadki drogowe, […]

Nr 11/2011 r.

Streszczenia do numeru 11/2011 Do pobrania: 11/2011 – wersja elektroniczna   Ryszard Janecki Rozwój systemu kolejowych przewozów regionalnych w aglomeracji górnośląskiej poprzez integrację międzygałęziową Podstawowe zasady integracji publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji. Organizator kolejowych przewozów regionalnych jako podmiot międzygałęziowej integracji transportu w aglomeracji górnośląskiej. Organizacyjne aspekty międzygałęziowej integracji transportu w aglomeracji górnośląskiej. Słowa kluczowe: transport […]

Nr 10/2011 r.

Streszczenia do numeru 10/2011 Do pobrania: 10/2011 – wersja elektroniczna   Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec Koncepcja odbudowy pozycji kolejowych przewozów regionalnych w obsłudze potrzeb aglomeracji górnośląskiej Transport kolejowy w aglomeracjach jako czynnik równoważenia mobilności. Możliwości oferowane przez system transportu kolejowego w aglomeracji górnośląskiej. Wzrost roli transportu kolejowego w obsłudze aglomeracji górnośląskiej. Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport […]

Nr 9/2011 r.

Streszczenia do numeru 9/2011 Do pobrania: 9/2011 – wersja elektroniczna   RYSZARD JANECKI, STANISŁAW KRAWIEC Marginalizacja udziału kolejowych przewozów regionalnych w obsłudze potrzeb aglomeracji górnośląskiej Diagnoza stanu kolejowych przewozów pasażerskich w aglomeracji górnośląskiej. Marginalizacja znaczenia regionalnych przewozów kolejowych –  infrastruktura regionalnego transportu kolejowego,  tabor przewozowy, organizacja systemu przewozów. Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport pasażerski, transport regionalny, […]

Nr 7-8/2011 r.

Streszczenia do numeru 7,8/2011 Do pobrania: 7-8/2011 – wersja elektroniczna   IRENEUSZ CELIŃSKI, GRZEGORZ SIERPIŃSKI Dwustopniowy model ruchu na bazie sieci gsm Koncepcja nowego podejścia do modelowania ruchu w miastach. Metoda pozyskiwania danych  z sieci telefonii komórkowych GSM. Procedury rozkładania ruchu na sieć i analizy danych. Słowa kluczowe: ruch drogowy w miastach, inżynieria ruchu drogowego, modele […]

Nr 6/2011 r.

Streszczenia do numeru 6/2011 Do pobrania: 6/2011 – wersja elektroniczna   Michał Beim, Paweł Wiśniewski Pilotażowe badania ruchu rowerowego w Toruniu Cele i metodologia badań. Ruch rowerowy na tle ruchu innych pojazdów. Struktura demograficzna rowerzystów. Słowa kluczowe: ruch miejski, ruch rowerowy   Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Maciej Szymczak Wyniki badań źródeł informacji o transporcie zbiorowym w mieście Serwisy […]

Nr 5/2011 r.

Streszczenia do numeru 5/2011 Do pobrania: 5/2011 – wersja elektroniczna   Szczuraszek Tomasz NISKI STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSKICH MIASTACH – AKCEPTACJA CZY WYZWANIE? Analiza przyczyn niskiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskich miastach. Czynniki i zjawiska wpływające na poziom brd. Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, bezpieczeństwo ruchu drogowego,   Wyszomirski  Olgierd UMOWA DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO, […]

Nr 4/2011 r.

Streszczenia do numeru 4/2011 Do pobrania: 4/2011 – wersja elektroniczna   Wojciech Bąkowski ZNACZENIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W ZARZĄDZANIU REGIONALNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM  Struktura kapitału intelektualnego, jako elementu wartości niematerialnej organizacji- przedsiębiorstwa. Zadania kapitału intelektualnego w działalności organizatora przewozów. Rola kapitału ludzkiego, kapitału społecznego i kapitału organizacyjnego w strukturze systemu regionalnego transportu zbiorowego. Przesłanki zapotrzebowania na pracowników z […]

Nr 3/2011 r.

Streszczenia do numeru 3/2011  Do pobrania: 3/2011 – wersja elektroniczna   Daniel Gajewski,  Andrzej Szarata Baza danych o wahaniach ruchu na ulicach Warszawy Charakterystyka bazy danych z pomiarów natężenia ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem struktury rodzajowej potoku pojazdów, prędkości chwilowej strumienia ruchu oraz okresu pomiarów. Analizy służące do wykrywania i eliminacji błędów pomiarowych. Wyznaczanie natężenia miarodajnego […]

Nr 2/2011 r.

Streszczenia do numeru 2/2011 Do pobrania: 2/2011 – wersja elektroniczna   Radosław Bąk Analiza przepustowości przystanków autobusowych Cele analiz przepustowości przystanków. Kryteria przepustowości projektowej przystanków. Propozycja aktualizacji metody wyznaczania przepustowości przystanku. Przykłady obliczeń przepustowości przystanku autobusowego. Słowa kluczowe: infrastruktura transportu, infrastruktura transportu zbiorowego, przystanek,   Michał Beim Transport kolejowy jako element rozwoju regionalnego w Szlezwiku-Holsztynie Regionalizacja […]

Nr 1/2011 r.

Streszczenia do numeru 1/2011  Do pobrania: 1/2011 – wersja elektroniczna   Jakub Bojczuk PRZYKŁADY WDROŻEŃ PLANÓW MOBILNOŚCI W LONDYNIE Różne formy planów mobilności w Londynie. Przykłady wolontaryjnych planów mobilności. Grupy planów mobilności. Przyszłość planów mobilności w Londynie Słowa kluczowe: ruch miejski, mobilność, zrównoważony rozwój transportu, plan mobilności   Andrzej Brzeziński ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH MIAST I […]

Nr 10/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2005   Stanisława Zamkowska Bezpieczeństwo podróży publicznym transportem pasażerskim Wzrost mobilności a skala zagrożeń bezpieczeństwa podróżnych. Bezpieczeństwo pasażera, jako jedno z ważniejszych kryteriów oceny transportu zbiorowego oraz uregulowania w tym zakresie. Przyczyny powstawania zagrożeń w publicznym transporcie pasażerskim oraz ich identyfikacja w łańcuchu podróży . Kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa Słowa […]

Nr 6/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2010   Zofia Bryniarska Rozwój obsługi komunikacyjnej mieszkańców w obszarze aglomeracyjnym miasta Krakowa Charakterystyka obsługi komunikacyjnej obszaru aglomeracyjnego Krakowa. Charakterystyka pracy przewozowej i popytu na przewozy. Analiza wybranych wskaźników charakteryzujących przewozy na liniach aglomeracyjnych. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, aglomeracja, obsługa komunikacyjna   Development of public transport services in the Krakow […]

Nr 3/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2010   Olgierd Wyszomirski, Mariusz Józefowicz 80 lat gdyńskiej miejskiej komunikacji zbiorowej Historia miejskiej komunikacji zbiorowej przedstawiona w ostatnich ośmiu dekadach. Podjęte aspekty: system zarządzania komunikacją, funkcjonujące przedsiębiorstwa przewozowe oraz tabor autobusowy i trolejbusowy. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, komunikacja miejska   Eighty anniversary of public transport in Gdansk The history […]

Nr 12/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2008   Leszek Rafalski Perspektywa poprawy stanu infrastruktury drogowej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego Uwarunkowania rozwoju infrastruktury transportowej w województwie. Rozwój sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwój infrastruktury drogowej w województwie Słowa kluczowe: infrastruktura drogowa, region, województwo warmińsko-mazurskie   Perspectives of road transport improvement on case Warmia and […]

Nr 1/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2008   Maciej Szymczak Przyszłościowe formy transportu ładunków w miastach System metra towarowego. Transport przesyłowy ładunków stałych. Rurociągi kapsularne. Systemy: CargoCap, Magtube, Pipenet, Cargo Mover,. Słowa kluczowe: transport ładunków, transport miejski, transport przesyłowy, rurociągi kapsularne   Future forms of goods transport in towns The system of goods underground. The transfer of solid […]

Nr 5/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2007   Ryszard Rolbiecki, Aleksandra Gus-Puszczewicz Zmiana roli  żeglugi śródlądowej w realizacji  popytu na przewozy pasażerskie Obszary popytu na przewozy pasażerskie. Znaczenie transportu wodnego śródlądowego w obsłudze ruchu turystycznego. Tramwaje wodne jako element komunikacji zbiorowej. Słowa kluczowe: transport, transport pasażerski, żegluga śródlądowa, tramwaj wodny,   Change of inland navigation role in creation […]

Nr 4/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2007   Jarek Kiepura, Piotr Świątecki, Tadeusz Bartosiński Projekt ustawy o organizowaniu i wspieraniu transportu publicznego Projekt ustawy określa zasady organizowania i wspierania przez organy administracji publicznej krajowego, publicznego, regularnego, lądowego, zbiorowego transportu pasażerskiego Słowa kluczowe: transport publiczny, prawo transportowe, legislacja Public transport organization and sponsoring bill The bill describes the rules […]

Nr 3/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2007   Tomasz Szczuraszek,  Marek Obłój, Marek Stanek Badania wpływu wybranych cech drogi i ruchu na liczbę zdarzeń drogowych w polskich miastach Charakterystyka systemu do Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym – WZDR. Analiza liczby zdarzeń drogowych na elementach miejskiej sieci drogowej sterowanych sygnalizacją świetlną. Badania wpływu wybranych cech drogi i ruchu […]

Nr 11/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2005   Wojciech Palus, Piotr Husarek Analiza funkcjonowania węzłów przesiadkowych w transporcie zbiorowym Wielokryterialna ocena węzła przesiadkowego. Zastosowanie wielokryterialnej oceny węzła przesiadkowego. Preferencje pasażerów dotyczące przesiadki. Skomunikowanie w węźle przesiadkowym Słowa kluczowe: : transport zbiorowy, przesiadka, skomunikowanie   Functional analysis of transfer stops in public transport Multi-criterion assessment of transfer stops. Application […]

Nr 9/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2005   Tomasz Szczuraszek, Grzegorz Bebyn, Jacek Chmielewski, Jan Kępa Czy środki organizacji ruchu mogą być sposobem poprawy błędów geometrycznych infrastruktury drogowej Przykłady zastosowania różnych środków organizacji ruchu w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na elementach sieci drogowej z wadliwymi rozwiązaniami. Wśród środków wskazano sygnalizację świetlną, eliminację niektórych relacji ruchowych, wyznaczone […]

Nr 7,8/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2005   Andrzej Rudnicki, Wiesław Starowicz Transport miejski – ekspertyza do Polityki Transportowej Państwa i Narodowej Strategii Rozwoju Transportu Tekst zawiera treść ekspertyzy przygotowanej w celu uzasadnienia części Polityki Transportowej Państwa na lata 2006-2025 w zakresie transportu miejskiego. Ekspertyza zawiera charakterystykę problemów transportowych obszarów miejskich, aglomeracyjnych i metropolitalnych, trendy rozwoju transportu miejskiego […]

Nr 6/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2005   Jan Raczyński Miejski transport szynowy w Unii Europejskiej Analiza rynku komunikacji tramwajowej i metra w Unii Europejskiej. Statystyka obejmująca liczbę miast z transportem szynowym, liczbę linii oraz długość sieci. Sytuacja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Słowa kluczowe: transport szynowy, tramwaj, metro, Unia Europejska   Urban rail transport in European […]

Nr 5/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2005   Beata Zagożdżon Formy organizacyjne partnerstwa publiczno – prywatnego i jego efekty w miejskim transporcie zbiorowym Istota partnerstwa publiczno-prawnego i jego formy prawne – komercjalizacja , korporatyzacja, kontraktacja usług, dzierżawa majątku publicznego, kontrakty menedżerskie. Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, transport zbiorowy   Organisational forms of public-private partnership and their effects in urban […]

Nr 4/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2005   Kazimierz Jamroz,  Joanna Kaczmarek Pasy bezpieczeństwa ratują życie Różne aspekty stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach, jako najtańszego i najbardziej dostępnego środka zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Sposoby poprawy poziomu użytkowania pasów bezpieczeństwa. Zagraniczne programy badawcze . Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ruch drogowy, pasy bezpieczeństwa, wypadki drogowe Safety belts rescue […]

Nr 3/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2005   Robert Tomanek Czynniki efektywności zarządów transportu miejskiego Efektywność rynku z zarządem transportu miejskiego. Zróżnicowanie efektywności zarządów transportu miejskiego. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki efektywności. Ilustracja liczbowa kosztów przewozu w dużych miastach w Polsce. Słowa kluczowe: transport miejski, zarządzanie, efektywność, koszty   Effectivity factors of urban transport boards Effectivity of market with […]

Nr 2/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2005   Wojciech Bąkowski Problem wartości usługi przewozowej dla pasażera a kształtowanie przewozów regionalnych Funkcja planowania a struktura organizacyjna na poziomie regionalnym. Problem powiązań między regionami a regionalizacja. Przewidywane skutki nowego podejścia do regionalizacji transportu pasażerskiego. Słowa kluczowe: transport pasażerski, usługa przewozowa, regionalizacja. Problem of transport service value for passenger versus regional […]

Nr 1/2005 r.

Streszczenia do numeru 1/2005 Anna Bartczak, Tomasz Żylicz Dylematy rozwoju transportu w świetle Strategii Lizbońskiej Artykuł rozwija zagadnienie rozwoju polskiego transportu świetle ustaleń Strategii Lizbońskiej, która wytyczyła kierunki rozwoju Unii Europejskiej (UE) w pierwszej dekadzie XXI. wieku. Na tle wspólnej polityki transportowej i dylematów transportowych nowych członków UE omawiane są instrumenty racjonalizacji transportu oraz dylematy […]

Nr 12/2004 r.

Streszczenia do numeru 12/2004   Tadeusz Dyr, Artur Pastuszka Zarządzanie transportem regionalnym w wybranych krajach europejskich Doświadczenia w zakresie regionalizacji pasażerskiego transportu publicznego kilku krajów europejskich – Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Szeroki zakres rozwiązań w zakresie organizacji i finansowania transportu regionalnego. Rola zadań służby publicznej w regionalnej obsłudze pasażerskiej. Słowa kluczowe: transport publiczny, transport […]

Nr 11/2004 r.

Streszczenia do numeru 11/2004   RYSZARD JANECKI Kształtowanie systemu publicznego transportu pasażerskiego o zasięgu regionalnym – nowe podejście Regionalizacja publicznego transportu pasażerskiego. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki kryzysu regionalnego transportu pasażerskiego. Możliwe scenariusze rozwoju transportu regionalnego. Decentralizacja funkcji regulacyjnych w kształtowaniu systemu transportu w regionie. Słowa kluczowe: transport pasażerski, regionalizm, województwo   TOMASZ SZCZURASZEK, JACEK CHMIELEWSKI,  […]

Nr 10/2004 r.

Streszczenia do numeru 10/2004   KATARZYNA HEBEL, OLGIERD WYSZOMIRSKI   Bariery w integracji zbiorowego lokalnego transportu z regionalnym Identyfikacja barier w integracji transportu lokalnego i regionalnego – bariery formalno-prawne, ekonomiczno-finansowe, techniczno-eksploatacyjne,  społeczno-polityczne. Kierunki działań zmierzających do przełamania barier integracji transportu lokalnego i regionalnego. Przykłady barier na podstawie województwa gdańskiego       Słowa kluczowe: transport publiczny, transport regionalny, integracja […]

10/2004 r.

Abstracts 10/2004       KATARZYNA HEBEL, OLGIERD WYSZOMIRSKI   Barriers in integration of public local with regional transport The identification of barriers in the integration of the local and regional transport – the formal-legal, economic-financial, technical-exploitive, sociopolitical barriers. Activities towards breaking the barriers of the integration of the local and regional transport. The barriers on the […]

Nr 9/2004 r.

Streszczenia do numeru 9/2004   MARIAN TRACZ , KONRAD MALICKI Formy zieleni i uwarunkowania jej stosowania w ulicach Uwarunkowania stosowania różnych form zieleni ulicznej, w szczególności trawników, krzewów i pnącz oraz drzew. Wśród uwarunkowań stosowania zieleni omówione utrzymanie zieleni, warunki życia roślin w środowisku ulicznym, oddziaływanie zieleni na psychikę człowieka oraz tłumienie hałasu Słowa kluczowe: […]

9/2004 r.

Abstracts 9/2004   MARIAN TRACZ , KONRAD MALICKI Green forms and conditions of its application in streets Conditions of application of various forms of street greenery, in particular grasses, shrubs, creepers and trees. Among conditions of greenery applications greenery maintenance, living conditions of plants in street environment, greenery influence on human psyche and noise suppression […]

Nr 7,8/2004 r.

Streszczenia do numeru 7,8/2004   WIESŁAW DŹWIGOŃ Efektywność zmiany częstotliwości kursowania pojazdów w transporcie zbiorowym W artykule przedstawiono rozważania obejmujące wybrane aspekty działań poprawiających standardy obsługi transportowej. Analiza obejmuje ocenę wpływu zmiany częstotliwości kursowania pojazdów na jakość obsługi pasażerów. Słowa kluczowe: transport pasażerski, jakość, częstotliwość, efektywność   PAWEŁ JASTRZĘBSKI, WOJCIECH GLEŃ Zarządzanie pasażerskim transportem drogowym […]

7,8/2004 r.

Abstracts 7,8/2004   WIESŁAW DŹWIGOŃ Efficiency of changes in public transport vehicles frequency Some considerations on selected activities for transport service standard improvements have been presented in the paper. The analysis includes the evaluation of changes in public transport vehicles frequency on quality of passenger transport service. Key words: passenger transport, quality, frequency, efficiency.   […]

Nr 6/2004 r.

Streszczenia do numeru 6/2004   WOJCIECH KORDYS, WIESŁAW STAROWICZPreferencje i satysfakcja pasażerów z usług świadczonych przez MPK w GnieźnieWyniki badań ankietowych wśród pasażerów, wykonanych w 2002 roku po raz pierwszy w historii miasta. Badania miały na celu rozpoznanie preferencji w zakresie jakości usług przewozowych oraz stopnia satysfakcji pasażerów z tych usług. Badaniami objęto 10 cech […]

6/2004 r.

Abstracts 6/2004   WOJCIECH KORDYS, WIESŁAW STAROWICZPassenger preferences and satisfacion of public transport services by MPK in GnieznoResults of passenger inquiry, carried in 2002 – first time in the city. The investigations aimed to recognise passenger preferences related to public transport quality, as well as passenger satisfaction level. Inquiry comprised 10 attributes of transport service […]

Nr 5/2004 r.

Streszczenia do numeru 5/2004   WIESŁAW STAROWICZ Zadania samorządów w zakresie transportu zbiorowego Podstawowe regulacje prawne UE w zakresie transportu zbiorowego i ich znaczenie dla Polski. Podstawy prawne zarządzania lokalnym i regionalnym transportem zbiorowym na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Projekty nowych rozporządzeń. Uwarunkowania wdrażania w polskich miastach i regionach zasad opisanych w projekcie rozporządzenia. Kierunki […]

Nr 11/2003 r.

Spis treści (numer 11/03)   Izabella Bruchal, Irena Cebula Przywileje pojazdów transportu zbiorowego w śródmieściu Krakowa. Wdrożone rozwiązania: pasy wydzielone, wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe Polityka transportowa dla Krakowa w zakresie systemu transportu zbiorowego. Koncepcja organizacji ruchu w Śródmieściu Krakowa. Wdrożone rozwiązania, nadające priorytet w ruchu miejskim pojazdom transportu zbiorowego. Andrzej Sambor Nadzór nad wydzielonymi pasami ruchu […]

Nr 1/2003 r.

Spis treści (numer 1/03) Aureliusz MikłaszewskiKonsultacje społeczneCel konsultacji. Uwagi ogólne dot. prowadzenia konsultacji, wnikające z doświadczeń autora. Zasady prowadzenia negocjacji. Andrzej ZalewskiOcena funkcjonowania uspokojenia ruchu na drodze krajowej nr 21 w Kobylnicy SłupskiejUwarunkowania wprowadzenia uspokojenia ruchu. Ocena efektywności funkcjonowania zastosowanych rozwiązań na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań ruchu oraz opinii kierowców, mieszkańców i instytucji […]

Nr 9/2002 r.

Spis treści (numer 9/02) Aureliusz MikłaszewskiKonsultowanie rozwiązań transportowych z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi.Znaczenie konsultacji społecznych. Praktyka kontaktów z organizacjami pozarządowymi stosowana w Polsce i w krajach Europy Zachodniej. Przykłady konsultowania rozwiązań transportowych ze społeczeństwem. Wojciech Rydzkowski, Maciej BurdaRola transportu w obsłudze dużych imprez masowych na przykładzie wizyty papieża Jana Pawła II w Sopocie w 1999 roku […]