Streszczenia do numeru 7,8/2011

Do pobrania: 7-8/2011 – wersja elektroniczna

 

IRENEUSZ CELIŃSKI, GRZEGORZ SIERPIŃSKI

Dwustopniowy model ruchu na bazie sieci gsm

Koncepcja nowego podejścia do modelowania ruchu w miastach. Metoda pozyskiwania danych  z sieci telefonii komórkowych GSM. Procedury rozkładania ruchu na sieć i analizy danych.

Słowa kluczowe: ruch drogowy w miastach, inżynieria ruchu drogowego, modele ruchu drogowego,

 

MACIEJ MINDUR

Transport pasażerski w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w latach 1990-2010

Wielkości przewozów w podziale na gałęzie transportu. Konkurencja międzygałęziowa w transporcie. Analiza czynników rozwoju transportu.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, konkurencja, gałęzie transportu

 

MARCIN POŁOM, MIKOŁAJ BARTŁOMIEJCZYK

Alternatywne źródła zasilania w trolejbusach – przegląd rozwiązań stosowanych w miastach europejskich

Idea wprowadzenia alternatywnego źródła zasilania w napędach trolejbusów. Przegląd stosowanych rozwiązań i doświadczenia krajów europejskich.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, trolejbus, komunikacja trolejbusowa, napęd trolejbusu

 

ANNA ROMANOWICZ

Preferencje i satysfakcja pasażerów z komunikacji autobusowej w małej gminie na przykładzie gminy Skawina

Metoda badań i analiz. Preferencje i satysfakcja pasażerów w zakresie jakości przewozów. Ogólny poziom zadowolenia mieszkańców z jakości przewozów. Porównanie preferencji i satysfakcji mieszkańców gminy małej (Skawina) i dużej (Kraków).

Słowa kluczowe: transport pasażerski, jakość przewozów, preferencje  pasażerów,  satysfakcja pasażerów

 

TOMASZ MANTERYS

Badanie sprawności funkcjonowania wydzielonych drogowych pasów autobusowych w Krakowie w ciągu alei Trzech Wieszczów

Metodologia pomiarów. Analiza wyników pomiarów czasów przejazdów autobusów transportu zbiorowego. Zmienność czasów przejazdów w ciągu doby. Porównanie czasów przejazdu autobusu i samochodu osobowego.

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, transport zbiorowy, wydzielone pasy autobusowe, priorytety dla

 

RADOSŁAW BUL

Dojazdy ludności do pracy w poznańskim obszarze metropolitalnym

Identyfikacja głównych kierunków codziennych migracji pracowników do Poznania. Rola miasta Poznania w strukturze migracji dobowych. Rola poszczególnych gmin aglomeracji w strukturze dojazdów.

Słowa kluczowe: mobilność, migracja, dojazdy do pracy, dojazdy do szkół

 

BOGUSŁAW MOLECKI

Przystankowe tablice dynamicznej informacji pasażerskiej

Ocena przystankowych systemów dynamicznej informacji pasażerskiej z punktu widzenia użytkownika. Lokalizacje, typy i formy tablic. Związki dynamicznej informacji pasażerskiej z systemem zarządzania ruchem.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, informacja pasażerska, dynamiczna informacja pasażerska,  informacja przystankowa

 

MICHAŁ BEIM

Polityka rowerowa Wiednia

Infrastruktura rowerowa w mieście. Standardy dróg rowerowych. Działania w zakresie organizacji ruchu, adresowane do rowerzystów. Parkowanie rowerów. Rowery publiczne.

Słowa kluczowe: ruch rowerowy, drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, parkowanie rowerów, rowery publiczne

 

SABINA OSICZKO – GORGOŃ, WALDEMAR PARKITNY

Analiza przejazdów bez biletów pasażerów MPK S.A. w Krakowie

Wyniki badań kontrolerów biletów i pasażerów. Analiza przejazdów bez ważnego biletu. Analiza propozycji wręczenia łapówki kontrolerom biletów. Analiza relacji kontroler biletów – pasażer.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, przejazd bez biletu, kontrola biletów

 

RAFAŁ KUCHARSKI

Parametryzacja rejonów komunikacyjnych w regionalnych modelach ruchu

Agregacja danych w modelach ruchu. Charakterystyka transportochłonności powiatów województwa lubelskiego jako rejonów komunikacyjnych. Analiza punktów charakterystycznych powiatów z punktu widzenia obsługi transportowej mieszkańców.

Słowa kluczowe: modele ruchu, modelowanie, transportochłonność, przewozy regionalne