Streszczenia do numeru 5/2004

 

WIESŁAW STAROWICZ

Zadania samorządów w zakresie transportu zbiorowego

Podstawowe regulacje prawne UE w zakresie transportu zbiorowego i ich znaczenie dla Polski. Podstawy prawne zarządzania lokalnym i regionalnym transportem zbiorowym na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Projekty nowych rozporządzeń. Uwarunkowania wdrażania w polskich miastach i regionach zasad opisanych w projekcie rozporządzenia. Kierunki rozwoju transportu zbiorowego z uwzględnieniem wymagań UE.

Słowa kluczowe:  transport zbiorowy, samorządy, regulacje prawne UE

    ROBERT TOMANEK

Rozwój umów przewozowych w publicznym transporcie miejskim

Kierunki ewolucji umów przewozowych oraz wybór określonego modelu umowy. Zasady współpracy pomiędzy władzami publicznymi, odpowiedzialnymi za dostęp do usług transportu miejskiego oraz organizatorami i operatorami w warunkach znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych. Rodzaje umów na świadczenie usług przewozowych.

Słowa kluczowe: transport publiczny, umowy przewozowe

    WOJCIECH PIEŃKOWSKI

Kierunki rozwoju systemowego zarządzania siecią dróg na terenie gmin miejskich

Prowadzenie ewidencji dróg gminnych na przykładzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Zadania administracji gminnych w zakresie ewidencji dróg. Możliwości wykorzystywania danych składających się na ewidencję dróg w zarządzaniu siecią drogową

Słowa kluczowe: ewidencja dróg, zarządzanie drogami

    PIOTR KUROPATWIŃSKI

Rowerowe miasta przyszłości

Propozycja rozwiązywania problemów komunikacji miejskiej uwzględniająca tworzenie warunków dla ruchu pieszego i rowerowego. Koncepcja miasta o zrównoważonej komunikacji i gospodarce przestrzennej. Udogodnienia dla rowerzystów w komunikacji autobusowej.

Słowa kluczowe: ruch rowerowy, ruch pieszy