Streszczenia do numeru 1/2011

 Do pobrania: 1/2011 – wersja elektroniczna

 

Jakub Bojczuk

PRZYKŁADY WDROŻEŃ PLANÓW MOBILNOŚCI W LONDYNIE

Różne formy planów mobilności w Londynie. Przykłady wolontaryjnych planów mobilności. Grupy planów mobilności. Przyszłość planów mobilności w Londynie

Słowa kluczowe: ruch miejski, mobilność, zrównoważony rozwój transportu, plan mobilności

 

Andrzej Brzeziński

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH MIAST I AGLOMERACJI W KONTEKŚCIE ROSNĄCEJ MOBILNOŚCI

Zrównoważone miejskie systemy transportowe. Środki równoważenia rozwoju transportu. Możliwości zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców.

Słowa kluczowe: ruch miejski, mobilność, zrównoważony rozwój transportu, zachowania komunikacyjne

 

Leszek Cisło

ROLA SYSTEMU „PARKUJ I JEDŹ” W WARSZAWIE

Historia budowy sieci parkingów P&R w Warszawie. Charakterystyka istniejących i planowanych parkingów P&R.

Słowa kluczowe: parking, parking P&R, parking „Parkuj i jedź”

 

Maria Dąbrowska-Loranc, Ida Leśniowska-Matusiak  

PROGRAMY EDUKACYJNE A MOBILNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW DRÓG

Zasady tworzenia programów edukacyjnych. Mobilność i bezpieczeństwo osób starszych i niepełnosprawnych w ruchu drogowym. Przykłady programów edukacyjnych.

Słowa kluczowe: ruch miejski, mobilność, programy edukacyjne, bezpieczeństwo w transporcie

 

Magda Kochanowska

WSTĘPNY PLAN MOBILNOŚCI DLA PRACOWNIKÓW BIURA DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI URZĘDU M.ST. WARSZAWY

Założenia dla planu mobilności Urzędu Miasta Warszawy. Wyniki badań ankietowych zachowań komunikacyjnych Biura Drogownictwa i Komunikacji. Rekomendacje do planu mobilności.

Słowa kluczowe: mobilność, plan mobilności, Urząd Miasta Warszawy

 

Konrad Klimczok, Andrzej Skwarek

STRATEGIA WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W DZIAŁANIACH ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Kampanie informacyjno-edukacyjne ZTM Warszawa. Charakterystyka projektu obejmującego lekcje wychowania komunikacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i średnich, prowadzone w pojazdach komunikacji miejskiej.

Słowa kluczowe: ruch miejski, programy edukacyjne, wychowanie komunikacyjne,

 

Katarzyna Nosal

PRZYKŁADY PLANÓW MOBILNOŚCI I OCENA ICH SKUTECZNOŚCI

Plany mobilności dla zakładów pracy, jednostek edukacyjnych (przedszkoli, szkół) oraz ich skuteczność. Przykład planu mobilności dla Urzędu Miasta w Nantes i  New City Primary School w Londynie.

Słowa kluczowe: ruch miejski, mobilność, plan mobilności, zarządzanie mobilnością

 

Katarzyna Nosal

DZIAŁANIA EDUKACYJNE I PROMOCYJNE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MOBILNOŚCIĄ

Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie zarządzania mobilnością. Wpływ działań edukacyjnych i promocyjnych na proces zmiany zachowań komunikacyjnych. Przykłady działań edukacyjnych i promocyjnych.

Słowa kluczowe: ruch miejski, mobilność, plan mobilności, programy edukacyjne

 

Wiesław Starowicz

ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ WYZWANIEM POLSKICH MIAST

Istota zrównoważonego transportu. Istota koncepcji zarządzaniem popytem na transport. Radzenie sobie z kongestią transportową. Ewolucja podejścia UE do problemów zatłoczenia miast. Czas na politykę zarządzania mobilnością.

Słowa kluczowe: ruch miejski, mobilność, polityka mobilności, zarządzanie mobilnością