Streszczenie do numeru 4/2012

Do pobrania: 4/2012 – wersja elektroniczna

 

Richard E Allsop

Wyniki badań bezpieczeństwa ruchu drogowego w projekcie ZEUS w kontekście polityki UE i dekady działań ONZ 2011-2020

Zasadniczym celem projektu ZEUS było stworzenie i propagowanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce. Jednak na samym wstępie działanie to zostało umieszczone w kontekście międzynarodowym, co miało umożliwić skorzystanie z doświadczeń tych krajów, które już uruchomiły podobne systemy, w szczególności Stany Zjednoczone i Holandia. Projekt zakładał też, że opracowane w nim rozwiązanie będzie miało charakter nowatorski i będzie przyszłym wkładem Polski w tworzenie ogólnoeuropejskiej i światowej kultury bezpieczeństwa transportu, dzięki której obywatele będą mogli korzystać ze swojego prawa do bezpiecznej podróży i bezpiecznego przewozu towarów. Tak rozumiana kultura bezpieczeństwa musi objąć wszystkie środki transportu, przy czym ruch drogowy obejmujący ruch pieszy i ruch różnego rodzaju pojazdów może zapewnić największą skalę zmniejszenia ryzyka śmierci i utraty zdrowia. I właśnie w tej dziedzinie bardziej systematyczne zapewnianie bezpieczeństwa będzie zadaniem najtrudniejszym. Wyniki projektu ZEUS odnoszące się do zastosowań międzynarodowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały przedstawione w formie wniosków i podpowiedzi, z których mogą skorzystać inne kraje lub projekty międzynarodowe. W szczególności odnoszą się one do opracowanych przez Komisję Europejską kierunków polityki brd na lata 2011-2020 „W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego” oraz Białej Księgi „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu”, jak również wizji brd jako prawa i obowiązku wszystkich obywateli oraz gotowości obywateli do zapłaty za działania zmniejszające liczby wypadków. W szerszym ujęciu wyniki te odnoszą się również do „Planu globalnego” opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia na potrzeby Dekady działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, ZEUS, polityka UE

 

Kazimierz Jamroz

Rozwój społeczno – gospodarczy głównym uwarunkowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wykorzystując wyniki studiów literatury i prac własnych zaproponowano wskaźnik śmiertelności demograficznej w wypadkach drogowych WSD jako miarę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgromadzone zbiory dostępnych danych pozwoliły na zidentyfikowanie grupy najbardziej istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego na obszarze kraju. Opracowano model zmian tego wskaźnika WSD z wykorzystaniem funkcji potęgowo – wykładniczej uwzględniającej najbardziej istotne czynniki. Do budowy tej funkcji zastosowano kilkanaście zmiennych niezależnych reprezentujących charakterystyki przestrzenne, demograficzne, ekonomiczne, społeczne, motoryzacyjne, infrastrukturalne i transportowe analizowanych krajów, z których najbardziej istotnym okazał się poziom rozwoju społeczno gospodarczego. Przedstawiona w artykule funkcja opisująca zmiany wskaźnika WSD może być wykorzystana do wyjaśniania aktualnego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych krajach oraz jego prognoz.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, wskaźnik śmiertelności demograficznej, czynniki wpływu, modele

 

Lech Michalski, Kazimierz Jamroz, Dorota Gajda

Wstępna ewaluacja interim Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005

Sześć lat funkcjonowania Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, obecny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz nowe wyzwania w tym zakresie wyznaczone przez Unię Europejską do roku 2020, skłaniają do wykonywania ocen i identyfikacji przeszkód oraz barier powodujących opóźnienia w realizacji wcześniej przyjętych celów i zadań. Wstępne analizy wskazują, że samo programowanie działań prewencyjnych lub ich częściowa realizacja nie wystarczają dla osiągnięcia stabilnego trendu zmniejszania liczby wypadków drogowych. W referacie przedstawiono wstępną ocenę efektów wdrażania Krajowego Programu GAMBIT 2005 oraz kierunki usprawnienia przy sporządzania kolejnych programów i ich wdrażania.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego,GAMBIT,

  

Joanna Wachnicka

Badania czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego w  województwach

Województwa stanowią podstawową jednostę zarządzania w Polsce. Jak dotąd mało rozpoznanym problemem są czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego na poziomie województw. Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano metody analiz bezpieczeństwa na poziomie regionanym a także niektóre czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu na obszarze regionów. Następnie zebrano dane dostępne dla województw w Polsce w latach 1998-2008. Przeanalizowano zebrane dane i zidentyfikowano najbardziej istotne czynniki wpływające na liczbę ofiar śmiertelnych oraz inne miary bezpieczeństwa. Niniejszy referat prezentuje wyniki wstępne szerszego programu prac badawczych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarach województw.

Słowa kluczowe: regiony, bezpieczeństwo ruchu drogowego, czynniki wpływu, modelowanie, województwa

  

Piotr Olszewski, Anna Zielińska

Badania i modelowanie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym

Analiza danych o zabitych pieszych w Polsce w latach 2001-2011 na tle krajów UE. Analiza wzrostu zagrożeń pieszych według pory roku i pory dnia. Zastosowanie metody regresji logistycznej do modelowania ciężkości wypadków z pieszymi. Wyniki modelowania w postaci ilorazu szans śmierci pieszego dla różnych okoliczności potrącenia oraz funkcji prawdopodobieństwa śmierci w zależności od wieku i płci pieszego, a także charakteru obszaru i dozwolonej prędkości.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pieszych, wypadki drogowe, zagrożenie pieszych, regresja logistyczna, model ciężkości wypadku.

 

Joanna Żukowska, Krzysztof Piskorz

Projekt SOL – Kompleksowa Strategia Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Europie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie wspólnie z innymi instytucjami z Europy Środkowej realizują europejski projekt SOL – „Save Our Lives”, finansowany z Programu Operacyjnego – Europa Środkowa w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Jego celem jest promowanie w krajach Europy Środkowej zrównoważonego podejścia do rozwoju transportu i mobilności oraz wzrost świadomości związanej z problemami niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, co zdecydowanie przyczyni się do wzrostu jakości życia społeczeństw krajów partnerskich projektu.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd), programy europejskie, strategie brd, partnerstwo na rzecz brd

Ida Leśnikowska-Matusiak

Program edukacyjny KIEROWCA 50+

Według prognoz demograficznych dla krajów uprzemysłowionych, w ciągu najbliższych 30 lat będzie miał miejsce znaczny przyrost liczby osób starszych. Wiele z tych osób będzie mobilnych i aktywnych, także jako kierowcy, pomimo ograniczeń sprawności wynikających z upływu lat.W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na świecie dotyczących starszych kierowców, działania podejmowane z myślą o nich w wybranych krajach oraz pakiet edukacyjny przeznaczony dla kierowców kategorii B powyżej 50 roku życia, opracowany w Instytucie Transportu Samochodowego.

Słowa kluczowe: osoby starsze, kierowcy, program edukacyjny