Streszczenia do numeru 12/2004

 

Tadeusz Dyr, Artur Pastuszka

Zarządzanie transportem regionalnym w wybranych krajach europejskich

Doświadczenia w zakresie regionalizacji pasażerskiego transportu publicznego kilku krajów europejskich – Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Szeroki zakres rozwiązań w zakresie organizacji i finansowania transportu regionalnego. Rola zadań służby publicznej w regionalnej obsłudze pasażerskiej.

Słowa kluczowe: transport publiczny, transport regionalny, zarządzanie

 

    Halina Major, Marzena Nowakowska

Wzorce zachowań kierujących pojazdami na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w mieście wojewódzkim średniej wielkości

Artykuł zamyka cykl dotyczący możliwości analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Poprzednie dwa artykuły z tego tematu zostały opublikowane w numerach 1 i 4 Transportu Miejskiego z ubiegłego roku. Artykuł przybliża wzorce zachowań kierujących pojazdami charakterystyczne dla skrzyżowań zwykłych o poszerzonych wlotach i dla skrzyżowań skanalizowanych

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu, skrzyżowanie, sygnalizacja świetlna, kierujący pojazdem

 

    Remigiusz Wojtal

Projektowanie programu sygnalizacji świetlnej z podfazą i obliczanie przepustowości

Ogólne zasady projektowania programu sygnalizacji świetlnej z podfazą według metody HCM-2000. Analiza ustalania długości sygnałów zielonych dla zapewnienia najlepszych warunków ruchu pojazdów. Przykłady ustalania długości czasów potrzebnych do obliczeń przepustowości wlotów z podfazą.

Słowa kluczowe: sygnalizacja świetlna, skrzyżowanie, przepustowość, projektowanie

 

    Janusz Bohatkiewicz

Zarządzanie ruchem drogowym – wizja czy konieczna zmiana podejścia?

Teoria zarządzania a zarządzanie ruchem drogowym. Koncepcja zarządzania ruchem drogowym ujmująca niezbędne działania dla uzyskanie efektów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu dróg, odpowiedniego poziomu utrzymania dróg i ochrony środowiska.

Słowa kluczowe: zarządzanie, ruch drogowy, inżynieria ruchu

 

    Bartosz Mazur

Integracja taryfowo-biletowa pasażerskiego transportu zbiorowego – wybrane przykłady dwubiegunowych układów przestrzennych

Analiza porównawcza systemów integracji taryfowo-biletowej pasażerskiego transportu zbiorowego funkcjonujących w specyficznym otoczeniu przestrzennym, jakim są układy dwubiegunowe. Polskie i czeskie Przykłady praktycznej integracji taryfowej. Integracja jako czynnik konkurencyjności transportu zbiorowego.

Słowa kluczowe: pasażerski transport zbiorowy, integracja transportu

 

    Adam Molecki

Metoda określania statusu przystanków w miejskim transporcie zbiorowym

Potrzeba istnienia przystanków „na żądanie” w sieci komunikacyjnej miast. Metoda określania statusu przystanków „na żądanie”. Przykład obliczeniowy ustalania statusu przystanków na sieci tramwajowej Zagłębia Dąbrowskiego.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, przystanek, sieć tramwajowa

 

    Lidia Żakowska, Monika Kubiak

Warunki mobilności osób starszych w Europie – Podsumowanie stanu wiedzy na podstawie badań projektu SIZE

Charakterystyka projektu SIZE – „Jakość życia seniorów w zależności od warunków mobilności”. Metodologia badań mobilności osób starszych. Wyniki badań w kilku krajach Europy – czynniki wpływające na mobilność, radzenie sobie z ograniczeniami starszego wieku, narzędzia poprawy mobilności.

Słowa kluczowe: SIZE, mobilność, senior

   

Michał Waloński
Zwiększanie udziału transportu zbiorowego w zaspakajaniu fakultatywnych potrzeb transportowych

Rola fakultatywnych potrzeb transportowych w krajach wysokorozwiniętych. Rozwiązania z zakresu marketingu-mix (produkt, cena, dystrybucja, promocja) pomagających na uatrakcyjnienie  oferty transportu zbiorowego w zaspokajaniu fakultatywnych potrzeb przewozowych. Rozważania są ograniczone do transportu miejskiego i regionalnego.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, potrzeby transportowe, fakultatywne potrzeby transportowe

 

    Golonka Jerzy

Pojazd miejski MOBILO

Projekt koncepcyjny pojazdu miejskiego Mobilo zrealizowany jako zespołowa praca magisterska na wydziale Projektowania Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Idea, funkcjonalność i technologia wykonania pojazdu

Słowa kluczowe: miasto, pojazd, transport miejski, MOBILO

    Polemika dr Bogusława Moleckiego z atrykułem dr Jacka Szołtyska „ Zmniejszenie skutków zatłoczenia     komunikacyjnego w miastach poprzez działania zorientowane na użytkowników transportu zbiorowego ( TMiR nr 11)

 

Informacje  SITK

 

Nagrody Ministra Infrastruktury za najlepsze prace naukowe i dyplomowe w dziedzinie transportu

Doktoraty – Bogusław Molecki z Politechniki Wrocławskiej
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa przewozowego

Spis artykułów opublikowanych w 2004 roku

80-lecie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Z działalności SITK

Spotkanie Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu SITK RP

Sprawozdanie z X Forum Dyskusyjnego na temat „ Perspektywy i możliwości wznowienia żeglugi pasażerskiej w Warszawskim Węźle Wodnym

Spotkanie międzyoddziałowe SITK RP w Ostrowie Wielkopolskim

Posiedzenie Komitetu Nauki SITK