Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2005

 

Stanisława Zamkowska

Bezpieczeństwo podróży publicznym transportem pasażerskim

Wzrost mobilności a skala zagrożeń bezpieczeństwa podróżnych. Bezpieczeństwo pasażera, jako jedno z ważniejszych kryteriów oceny transportu zbiorowego oraz uregulowania w tym zakresie. Przyczyny powstawania zagrożeń w publicznym transporcie pasażerskim oraz ich identyfikacja w łańcuchu podróży . Kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Słowa kluczowe: : transport zbiorowy, bezpieczeństwo, pasażer

 

Travel safety in passenger public transport

Mobility increase versus the scale of passenger safety security threat. Passenger safety as one of the most important criterion of public transport assessment and regulations quoad hoc. Threat causes in public passenger transport and their identification in travel chain. Steps to improve road traffic safety.

Key words: public transport, safety, passenger.

 

 

Justyna Staszak, Olgierd Wyszomirski

Ranking postulatów przewozowych i ich wpływ na preferencje komunikacyjne mieszkańców Gdyni

Badania ilościowe dotyczące preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni w 2005 roku. Porównanie wyników badań z poprzednimi przeprowadzanymi co dwa lata od 1996 roku

Słowa kluczowe: Transport zbiorowy, usługi publiczne, regulacje prawne

Transportation postulates ranking and their influence on transportation preferences of Gdynia inhabitants

Quantity research concerning preferences and transportation behaviours of Gdynia inhabitants in 2005. Comparison of survey results with previous ones executed every two years from 1996.

Key words:  public transport, quality, transportation preferences

 

Marek Bauer, Mariusz Szałkowski

Identyfikacja zakłóceń funkcjonowania komunikacji autobusowej na przykładzie linii nr 115 w Krakowie

Próba identyfikacji zakłóceń w ruchu autobusów w miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie linii autobusowej 115 w Krakowie. Propozycja działań mających na celu zmniejszenie wpływu opóźnień w ruchu na funkcjonowanie miejskiego transportu autobusowego

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport autobusowy, transport miejski, Kraków

 

Identification of disturbances in bus transport system on case of line No 115 at Cracow

An attempt of identification some traffic disturbances at urban public transport on case of line No 115 at Cracow. The proposition of steps to decrease the influence of delays on bus urban transport performance

Key words:  public transport, bus transport, urban transport, Cracow

   

Lidia Żakowska, Monika Kubiak

 

Wyniki badań ilościowych mobilności osób starszych w Europie

Wyniki analizy ilościowej warunków mobilności seniorów, korzystających z różnych form transportu, w oparciu o badania prowadzone w ramach projektu SIZE. Standardowe badania ilościowe prowadzone w ośmiu krajach Europy

Słowa kluczowe: mobilność, SIZE, seniorzy

 

Results of qualitative studies on senior’s citizens mobility in Europe

Results of the qualitative analysis of the seniors mobility using various forms of transport, basing on survey running in the frame of SIZE project. Conventional qualitative survey executed in eight European countries

Key words: : mobility, SIZE, seniors

 

Tomasz Szczuraszek, Grzegorz Bebyn, Jacek Chmielewski, Jan Kempa

 

Koncepcja programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim

Ogólny opis koncepcji oraz programów poprawy Brd w nawiązaniu do programu GAMBIT 2000. Opis wojewódzkiej bazy danych o zdarzeniach drogowych. Diagnoza stanu brd oraz określenie krótko i długoterminowych celów ilościowych i jakościowych

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, transport publiczny

Conception of programme for road traffic safety improvement in Kujawsko-Pomorskie Province

Draft description of conception and programmes for road traffic safety improvement referring to programme GAMBIT 2000. Description of province road accidents database. Diagnosis of road traffic stage and determination of short and long term qualitative and quantitative aims

Key words: traffic safety, GAMBIT, road traffic

 

Marcin Pająk

Koncepcja rozbudowy sieci tramwajowej w Dąbrowie Górniczej Gołonogu

Charakterystyka dzielnicy i jej układu komunikacyjnego. Opis koncepcji rozbudowy układu tramwajowego i wzmocnienia podsystemu przewozów szynowych w całym systemie transportowym miasta

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport szynowy, transport miejski, Dąbrowa Górnicza

 

Conception of tram network extension in Dąbrowa Górnicza Golong

Characteristic of district and its transportation layout. Description of tram network extension conception and strengthening the rail transportation subsystem at the transportation system as a whole

Key words: 

public transport, rail transport, urban transport, Dąbrowa Górnicza

 

Informacje  SITK

 

Gdańskie Forum Transportowe ( opracował: Jan Bogusławski)

Polemiki 

Do artykułu B. Moleckiego i M. Wichera  „Kształtowanie zabudowy przystanków transportu miejskiego”  z numeru  TMiR nr 5 (opracował Mariusz Szałkowski)

100 lat Warszawskiego Domu Technika ( opracował Andrzej E. Paszkiewicz)