Spis treści i streszczenie numeru 4/2017

Do pobrania: 4/2017 – wersja elektroniczna

Spis treści

Wiesław Starowicz – Nowa polityka transportowa Miasta Krakowa  na lata 2016 – 2025

Jacek Malasek – Badanie sondażowe popytu na transport innowacyjny w Polsce

Krzysztof Kołodziejczyk – Zmiany dostępności komunikacyjnej ziemi kłodzkiej wobec jej funkcji turystycznych – wybrane zagadnienia

Paulina Bździuch, Marek Bogacki – Autobusowy transport publiczny w Krakowie na tle najlepszych światowych systemów komunikacji miejskiej oraz ocena wpływu jego modernizacji na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza

 

Streszczenia

 

Wiesław Starowicz

Nowa polityka transportowa Miasta Krakowa  na lata 2016 – 2025

Streszczenie: Kraków był jednym z pierwszych polskich miast, które w nowej rzeczywistości gospodarczej opracowało i przyjęło w 1993 roku dokument Polityka transportowa dla Krakowa. Po czternastu latach jej obowiązywania w związku  z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej przyjęto aktualizacje polityki określając jej termin ważności na rok 2015. Omawiany dokument, opracowany merytorycznie w Politechnice Krakowskiej, Rada Miasta Krakowa przyjęła 8 czerwca 2016 roku. Jej termin ważności określono na rok 2025. W stosunku do poprzedniego dokumentu rozbudowano istotnie cele polityki transportowej oraz uaktualniono  środki jej realizacji. Największy udział w środkach realizacji polityki transportowej przypisano ochronie środowiska i jakości życia mieszkańców, transportowi publicznemu, planowaniu przestrzennemu oraz drogom rowerowym, ciągom pieszym i urządzeniom dla osób niepełnosprawnych. W artykule scharakteryzowano szczegółowo cele polityki oraz przedstawiono strukturę środków jej realizacji.

Słowa kluczowe: polityka transportowa,  zrównoważony rozwój, system transportowy miasta

 

Jacek Malasek

Badanie sondażowe popytu na transport innowacyjny w Polsce

Streszczenie: Rozwój transportu innowacyjnego stanowi ważny element realizacji programów rządowych: Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i Planu rozwoju elektromobilności w Polsce, które przyczyniają się do ograniczania emisji spalin i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sondażowe badanie ankietowe mieszkańców Warszawy pod kątem ich zainteresowania ofertą przemysłu innowacyjnego i skłonności do zmiany zachowań komunikacyjnych na bardziej przyjazne środowisku obejmowało analizę popytu na elektryczne samochody, rowery i deskorolki, samochody autonomiczne, car-sharing i e-usługi. Aż 41% respondentów zainteresowanych jest zakupem samochodu elektrycznego na warunkach preferencyjnych. O zainteresowaniu korzystaniem z samochodów autonomicznych świadczy to, że są akceptowane przez aż 44% respondentów, przy czym 34% nie obawiałoby się wykorzystywać czas podróży na pracę, czytanie itp. Aż 49% respondentów deklaruje rezygnację z korzystania ze swojego samochodu w podróżach miejskich w przypadku możliwości korzystania z car-sharingu tradycyjnego, a 37% zrezygnowałoby z posiadania samochodu po uruchomieniu wypożyczalni samochodów automatycznych. Rzetelność przeprowadzonej analizy uwiarygadnia duża zgodność cech osób ankietowanych z wynikami Warszawskiego Badania Ruchu 2015. Sposób agregacji obszernych danych umożliwia zainteresowanym dokonywanie samodzielnych analiz, umożliwiających uzyskanie odpowiedzi na inne pytania badawcze pominięte w niniejszym raporcie.

Słowa kluczowe: transport innowacyjny, badanie popytu, ekomobilność

 

Krzysztof Kołodziejczyk

Zmiany dostępności komunikacyjnej ziemi kłodzkiej wobec jej funkcji turystycznych – wybrane zagadnienia

Streszczenie: Ziemia kłodzka jest jednym z ważniejszych regionów turystycznych Polski, stąd komunikacja zbiorowa na tym obszarze powinna odpowiadać potrzebom nie tylko mieszkańców, ale też turystów. W niniejszym artykule (stanowiącym pierwszą część szerszego opracowania) dokonano oceny dostępności komunikacyjnej powiatu kłodzkiego, biorąc pod uwagę dostępność zewnętrzną oraz wewnętrzną, przy czym tę drugą tylko pod względem oferty kolejowej (analiza komunikacji autobusowej w ramach ziemi kłodzkiej zostanie zawarta w osobnym artykule). Podstawę pracy stanowiła analiza dawnej i współczesnej siatki połączeń i rozkładów jazdy. Przedstawiono zarys rozwoju transportu publicznego na tym obszarze po II wojnie światowej, ale duży nacisk położono też na zmiany zachodzące w ostatnich latach, związane z ponownym rozwojem pasażerskich przewozów kolejowych. Dostępność zewnętrzną ziemi kłodzkiej należy ocenić jako dość dobrą, choć w dużym stopniu odpowiadają za nią autobusy dalekobieżne, a niekoniecznie kolej. Natomiast dostępność wewnętrzna jest bardzo zróżnicowana – niektóre relacje są skomunikowane przez wiele środków komunikacji zbiorowej, podczas gdy inne nie są w ogóle obsługiwane. W związku z tym wiele obszarów interesujących z turystycznego punktu widzenia i atrakcji turystycznych pozostaje niedostępnych dla osób niezmotoryzowanych.

Słowa kluczowe: dostępność komunikacyjna, turystyka, ziemia kłodzka

 

Paulina Bździuch, Marek Bogacki

Autobusowy transport publiczny w Krakowie na tle najlepszych światowych systemów komunikacji miejskiej oraz ocena wpływu jego modernizacji na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza

Streszczenie: Transport publiczny ma kluczowe znaczenie dla mobilności w mieście. Powinien być wydajny i ekologiczny. W artykule przedstawiono przegląd najefektywniejszych systemów miejskiego transportu publicznego na świecie, w tym system krakowskiej komunikacji publicznej. Prowadzona od wielu lat modernizacja systemu transportu miejskiego w Krakowie, polegająca między innymi na ciągłym unowocześnianiu floty autobusów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. oraz Mobilis group Sp. z o.o. Kraków, przyczynia się do ciągłej poprawy usług przewozowych oraz wzrostu ekologiczności taboru. Opisane w artykule wyniki badań nad emisją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza powodowaną przez flotę autobusów komunikacji miejskiej w latach 2010-2015 wskazują na ciągłą redukcję ilości emitowanych z autobusów zanieczyszczeń, co wpływa na poprawę złej jakości powietrza w Krakowie.

Słowa kluczowe: komunikacja miejska, autobusowy transport publiczny, zanieczyszczenie powietrza, niskoemisyjny transport, polityka transportowa