Spis treści i streszczenie nr 8/2019

Do pobrania: 8/2019 – wersja elektroniczna

Spis treści

Krystian Banet – Porównanie wpływu temperatury powietrza na funkcjonowanie miejskich wypożyczalni rowerowych  w Krakowie i Nowym Jorku

Agnieszka Rogala,  Bartłomiej Wiertel – Badania ruchu pieszego i rowerowego – analiza konfliktów

Jan Aleksandrowicz – Informowanie pasażerów o wolnych miejscach w pojazdach miejskiego transportu zbiorowego z wykorzystaniem automatycznych systemów zliczania pasażerów

Jan Paszkowski , Jakub Salach – Badanie przepustowości schodów ruchomych w zależności od sposobu ich użytkowania

Bryniarska Zofia, Pashkevich Anton, Pulawska-Obiedowska Sabina, Żakowska Lidia – Plany równości szansą na wyrównywanie rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn w inżynierii

 

Streszczenia

Krystian Banet

Porównanie wpływu temperatury powietrza na funkcjonowanie miejskich wypożyczalni rowerowych  w Krakowie i Nowym Jorku

Streszczenie: Obecnie ruch rowerowy w codziennych dojazdach ze względu na szereg korzyści staje się coraz bardziej popularny. Prócz zdrowotnych przynosi również korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Wśród czynników i barier rozwoju ruchu rowerowego wymienianych jest wiele czynników, w tym indywidualne, jak wiek czy płeć, ale również czynniki środowiskowe. Wśród nich wymienić można kwestię gęstości i jakości sieci dróg rowerowych, ale jednym z najczęściej wymienianych czynników środowiskowych, mających wpływ na ruch rowerowy są warunki meteorologiczne, zwłaszcza temperatura powietrza i opady. Jako, że danych o ruchu rowerowym nie da się łatwo pozyskać, postanowiono skupić się na systemie rowerów miejskich, z którego dane o liczbie wypożyczeń są stosunkowo łatwo dostępne. W artykule postanowiono zbadać wpływ temperatury powietrza na liczbę wypożyczeń rowerów miejskich w Krakowie i w Nowym Jorku w okresie od kwietnia do grudnia 2017 roku. Wyniki analizowane na poziomie dobowym pokazują, że w Krakowie średnia dobowa temperatura powietrza ma wpływ na liczbę wypożyczeń.

Słowa kluczowe: rower miejski, rower publiczny, ruch rowerowy

 

Agnieszka Rogala,  Bartłomiej Wiertel

Badania ruchu pieszego i rowerowego – analiza konfliktów

Streszczenie: Ruch rowerowy w Warszawie stale rośnie. Szacuje się, że udział ruchu rowerowego w roku 2018 wyniósł około 7 % wszystkich podróży niepieszych [1]. Zarząd Dróg Miejskich co roku przeprowadza pomiary ruchu rowerowego w kilkudziesięciu punktach pomiarowych. Wzrost ruchu rowerowego i duży udział ruchu pieszego w Śródmieściu Warszawy, w połączeniu z ograniczoną przestrzenią, powoduje coraz większą liczbę konfliktów między tymi dwoma grupami użytkowników. Jest to widoczne zwłaszcza w zgłoszeniach, które otrzymuje Zarząd Dróg Miejskich m.in. poprzez miejski system 19115, który jest platformą służącą mieszkańcom do powiadamiania m.in. o awariach. Artykuł przedstawia opis badań mających na celu próbę klasyfikacji konfliktów pomiędzy pieszymi a rowerzystami według typów oraz ich skali, a także określenie wskaźników niebezpieczeństwa, tj. miar, które określają liczbę zdarzeń niebezpiecznych przypadającą na 100 pieszych lub 100 rowerzystów. Badania, które zostały zrealizowane w trzech poligonach w Warszawie, były podstawą do określenia skali konfliktów, ich liczby oraz rekomendacji dla zmian w infrastrukturze w celu poprawy bezpieczeństwa pomiędzy pieszymi a rowerzystami w obszarach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń niebezpiecznych. W rezultacie badań Zarząd Dróg Miejskich zorganizował warsztaty traktujące o problematyce pomiędzy pieszymi a rowerzystami. W warsztatach brali udział członkowie różnych grup interesariuszy: mieszkańcy, rowerzyści, inżynierowie transportu, urzędnicy miejscy, a także członkowie różnych stowarzyszeń, jak Zielone Mazowsze oraz Warszawska Masa Krytyczna.

Słowa kluczowe: pomiary ruchu, ruch pieszy, ruch rowerowy, brd

 

Jan Aleksandrowicz

Informowanie pasażerów o wolnych miejscach w pojazdach miejskiego transportu zbiorowego z wykorzystaniem automatycznych systemów zliczania pasażerów

Streszczenie: Artykuł stanowi podsumowanie prowadzonych pod koniec 2018 roku badań będących kontynuacją pomiarów weryfikujących poprawność zbieranych danych przez automatyczny system zliczania pasażerów, wykorzystywany przez MPK S.A. w Krakowie. Dodatkowo artykuł stanowi wstęp do rozważań na temat projektu aplikacji dla pasażerów prezentującej aktualną lub prognozowaną liczbę pasażerów w każdym pojeździe miejskiego transportu zbiorowego. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej zaprezentowano wyniki wcześniejszych badań oraz aktualnego stanu wiedzy na temat automatycznych systemów zliczania pasażerów. Przypomniano w niej najważniejsze wyniki prowadzonych wcześniej analiz, w tym niskiej zgodności pomiarów dla autobusów przegubowych. Druga część prezentuje aktualne wyniki pomiarów będących kontynuacją badań prowadzonych od 2017 roku. Badania wykazały, że naprawa systemu znacząco wpłynęła na zwiększenie zgodności zbieranych danych. Dodatkowo wykazano, że średnie liczby pasażerów w autobusach uzyskiwane w pomiarach automatycznych są bardzo zbliżone do danych rzeczywistych. W trzeciej części przedstawione zostały wnioski z całości badań oraz opisano szerzej koncepcję modułu prezentowania danych o liczbie pasażerów w pojazdach, w ramach jednej z funkcjonujących na rynku aplikacji mobilnych.  W końcowej części artykułu zaprezentowano wnioski i plan dalszych badań związanych z wykorzystaniem danych z automatycznego systemu zliczania pasażerów.

Słowa kluczowe: automatyczny system zliczania pasażerów, prognozowanie, liczba pasażerów w autobusach, aplikacje mobilne w transporcie zbiorowym

 

Jan Paszkowski , Jakub Salach 

Badanie przepustowości schodów ruchomych w zależności od sposobu ich użytkowania

Streszczenie: W artykule podjęto temat użytkowania schodów ruchomych i jego wpływu na przepustowość oraz czas podróży. Celem artykułu jest próba wykazania –  za pomocą symulacji, dyskusji i pomiarów – że korzystanie z obu stron schodów ruchomych zwiększa ich przepustowość. Przeprowadzono pomiary jaki  procent osób stojących i idących użytkuje schody ruchome, jakie są odstępy między nimi oraz jakie wynikają z tego różnice czasu podróży. Następnie wyniki pomiarów zostały przeanalizowane w programie symulacyjnym, w celu określenia optymalnego dla danego natężenia ruchu sposobu ich użytkowania. Miało to na celu odpowiedź, czy bardziej zasadne jest podróżowanie po schodach ruchomych na stojąco, czy idąc.

Słowa kluczowe: schody ruchome, ruch pieszy, przepustowość

 

Bryniarska Zofia, Pashkevich Anton Pulawska-Obiedowska Sabina,  Żakowska Lidia

Plany równości szansą na wyrównywanie rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn w inżynierii

Streszczenie:  W artykule przedstawiono założenia i cele Komisji Europejskiej dotyczące wdrożenia programów równości płci, zarówno na szczeblu działań strategicznych UE, jak też w sektorze transportu. Zaprezentowano akcje i programy mające przeciwdziałać nierówności płci, jak Strategia Komisji Europejskiej na rzecz równości płci w badaniach i innowacji, a także zalecenia i plany działań na rzecz większych możliwości zatrudnienia dla kobiet oraz równouprawnienia płci w sektorze transportu, z myślą o szerszym włączeniu kobiet oraz większym i zrównoważonym wzroście gospodarczym i społecznym. Zasadnicza cześć artykułu omawia prowadzony w Politechnice Krakowskiej projekt zatytułowany „Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment” o akronimie GEECCO (tytuł w języku polskim „Równość w inżynierii poprzez komunikację i zaangażowanie”), finansowany w ramach programu HORIZON2020. Przedstawiono wstępne wyniki badań zmierzające do utworzenia i wdrożenia planu równości płci (GEP), który będzie miał wpływ na jakość wykształcenia inżynierskiego, kulturę pracy i równouprawnienie płci w transporcie. Wdrożenie GEP przyczyni się do poprawy reputacji i wzmocnienia nowoczesnego wizerunku Politechniki Krakowskiej nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: inżynieria, transport, równość kobiet i mężczyzn, rozwój kariery, GEECCO