Spis treści i streszczenie numeru 10/2015

Do pobrania: 10/2016 – wersja elektroniczna

Spis treści

Sławomir Goliszek,  Marcin Połom – Polityka taborowa przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji w latach 2004-2014

Szymon Wiśniewski – Port przeładunkowy na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice jako przykład multimodalnego węzła transportowego

Sławomir Książek – Infrastruktura związana z odprawą pasażerów w transporcie autobusowym w wybranych miastach województwa dolnośląskiego

Michał Beim, Torsten Perner, Joanna Arnold – Uwarunkowania rynkowe rozwoju linii kolejowej Berlin – Szczecin

Rafał Grzegorzewski, Damian Iwanowicz – Inteligentny system informacji pasażerskiej dla transportu zbiorowego w Bydgoszczy

 

Streszczenia

 

Sławomir Goliszek,  Marcin Połom

Polityka taborowa przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji w latach 2004-2014

Streszczenie: Komunikacja trolejbusowa w państwach postkomunistycznych Europy Środowo-Wschodniej odgrywa znaczącą rolę. Wśród państw Unii Europejskiej najliczniej reprezentowany jest ten podsystem transportu miejskiego w Czechach, na Słowacji. Szczególnie istotna jest także rola producentów taboru trolejbusowego, których jest niewielu, a jednym z nich jest koncern Škoda w Czechach. Dwa czynniki związane ze znaczną rolą komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji oraz lokalizacją tradycyjnego producenta trolejbusów marki Škoda w Pilźnie, wpłynęła na podjęcie tematu i analizę czynników wpływających na prowadzenie polityk taborowych przez osiemnastu przewoźników trolejbusowych regionu. Jako interesujący uznano wpływ przemian polityczno-gospodarczych na utrzymanie produkcji trolejbusów w Czechach oraz ograniczenie eksportu.    Efektywna współpraca głównego producenta trolejbusów marki Škoda z konkurencyjnym Solarisem doprowadziła do monopolizacji rynku przez Škodę. W analizowanym okresie dostarczono do czeskich i słowackich przewoźników trolejbusowych 449 pojazdów wyprodukowanych głównie przez Škodę, ale także Solarisa i SOR we współpracy z DP Ostrawa (później Ekova). Jedynym miastem, które nie prowadziło polityki odnowienia taboru trolejbusowego były słowackie Koszyce. Najwyższy odsetek wymiany trolejbusów na nowe w latach 2004-2014 odnotowano w Cieplicach, Igławie, Mariańskich Łaźniach i Zlinie, zaś najmniejszy w Brnie. Najwięcej trolejbusów dostarczono do Bratysławy, Pilzna i Zlinu, a najmniej do Chomutowa.

Słowa kluczowe: polityka taborowa, komunikacja trolejbusowa, przedsiębiorstwo transportu trolejbusowego, Czechy, Słowacja

 

Szymon Wiśniewski

Port przeładunkowy na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice jako przykład multimodalnego węzła transportowego

Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt realizacji multimodalnego portu przeładunkowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice. Dla osiągnięcia efektów synergicznych na styku infrastruktury drogowej i kolejowej o odpowiednich parametrach i infrastrukturze logistycznej, kluczowe znaczenie ma spójny scenariusz rozwoju węzłów odpowiedzialnych za koherentność wskazanych systemów. W pracy wskazano położenie inwestycji w regionalnej sieci transportowej województwa łódzkiego oraz na tle międzynarodowych korytarzy transportowych. Scharakteryzowano etapy rozwoju obiektu logistycznego oraz charakterystykę jego wyposażenia odpowiedzialnego za efektywne łączenie transportu drogowego i kolejowego. Funkcjonalne obszary miejskie z rozwiniętą sferą logistyczną mają za zadanie zapewnić operatorom transportu multimodalnego optymalne warunki prowadzenia działalności gospodarczej sprzyjając jednocześnie przestrzennemu i ekonomicznemu rozwojowi ośrodków miejskich, na bazie których obszary utworzono.

Słowa kluczowe: transport multimodalny; port przeładunkowy; Zduńska Wola, Karsznice

 

Sławomir Książek

Infrastruktura związana z odprawą pasażerów w transporcie autobusowym w wybranych miastach województwa dolnośląskiego

Streszczenie: Przekształcenia, jakie nastąpiły w transporcie autobusowym w Polsce po roku 1989, miały wpływ na większość aspektów dotyczących funkcjonowania tego rodzaju transportu w przestrzeni społeczno – gospodarczej kraju. Zmiany te nie ominęły również infrastruktury związanej z odprawą podróżnych, których liczba zauważalnie wzrasta w ostatnich latach. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, na przykładzie siedmiu wybranych miast położonych w województwie dolnośląskim, przekształcenia infrastruktury oraz jej stan obecny. Analiza ma charakter studium przypadków, które ukazuje podobieństwa oraz różnice w tym obszarze, jakie wystąpiły i nadal mają miejsce w poszczególnych miejscowościach. Autor zwraca uwagę także na: wyposażenie głównych punktów obsługi podróżnych w elementy poprawiające ich funkcjonalność i komfort podróżnych, rozmieszczenie opisywanej infrastruktury w przestrzeni miejskiej oraz jej powiązania z innymi ważnymi, z punktu widzenia pasażerów, obiektami. Przeprowadzone badania potwierdzają tezę o silnych przekształceniach infrastruktury służącej odprawie autobusów w wybranych  miastach dolnośląskich. Charakterystyczną cechą jest zróżnicowanie tych procesów w poszczególnych miejscowościach. Są  one uzależnione od różnych lokalnych czynników. W wielu miejscowościach obserwowana jest podobna tendencja do funkcjonowania na ich obszarze kilku punktów, w których następuje odprawa podróżnych w transporcie autobusowym. Zauważalna jest także degradacja i przekształcenia własnościowe dawnych dworców autobusowych, działających w innych uwarunkowaniach społeczno–gospodarczych. Powyższe zjawiska są w dużej mierze następstwem liberalizacji oraz deregulacji, jaka nastąpiła w transporcie autobusowym w Polsce po 1989 roku.

Słowa kluczowe: dworce i przystanki autobusowe, transport autobusowy, deregulacja transportu, przewoźnicy autobusowi, województwo dolnośląskie

 

Michał Beim, Torsten Perner, Joanna Arnold

Uwarunkowania rynkowe rozwoju linii kolejowej Berlin – Szczecin

Streszczenie: Na skutek integracji europejskiej wzrasta liczba powiązań społecznych i gospodarczych pomiędzy regionami leżącymi po obu stronach granicy państwowej. Powoduje to wzrost popytu na usługi transportowe. W przypadku granicy polsko-niemieckiej lukę tę obecnie wypełniają prywatni przewoźnicy autobusowi oraz indywidualna motoryzacja. Kolej pełni rolę drugorzędną. Podczas gdy w Niemczech regionalne połączenia transgraniczne stanowią element regionalnego systemu kolejowego [3], w Polsce są rozwiązaniem budzącym wiele kontrowersji i dyskusji, a liczba połączeń jest stosunkowo niewielka. Przeprowadzone wiosną 2014 roku, na zlecenie VBB, niemieckiego organizatora transportu publicznego w Berlinie i Brandenburgii, badania uwarunkowań rynkowych linii kolejowej Berlin – Szczecin pokazują, iż połączenie ma potencjał rozwojowy, mimo silnej konkurencji ze strony przewoźników autobusowych.

Słowa kluczowe: kolejowe połączenia transgraniczne, koleje regionalne, konkurencja w transporcie publicznym

 

Rafał Grzegorzewski, Damian Iwanowicz

Inteligentny system informacji pasażerskiej dla transportu zbiorowego w Bydgoszczy

Streszczenie: Systemy informacji pasażerskiej odgrywają niezwykle istotną rolę w podróżowaniu środkami publicznego transportu zbiorowego, zarówno miejskiego, jak i zamiejskiego. Ciągły rozwój technologii cyfrowej umożliwia wdrażanie coraz to nowszych technik zarządzania komunikatami o warunkach ruchu poszczególnych pojazdów komunikacji miejskiej. Pozwalają też nadzorować dyspozytorom ruchu wykonywaną pracę przewozową. Przejrzyście zaplanowany system informacji pasażerskiej pozwala ponadto znacząco podnosić atrakcyjność tego sektora usług przewozowych. W artykule autorzy przedstawiają charakterystykę systemu informacji pasażerskiej w Bydgoszczy, który funkcjonował przed i funkcjonuje po wdrożeniu nowoczesnych metod zarządzania transportem w mieście, w ramach projektu Inteligentnych Systemów Transportowych. Scharakteryzowane zostały wszystkie moduły dostępne zarówno organizatorowi, jak i operatorom publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Szczególną uwagę zwrócono na procedurę podczas wyświetlania treści na monitorach przystankowych, ich możliwości techniczne oraz sposób współdziałania tego segmentu z oprogramowaniem dyspozytorskim (prezentującym na cyfrowej mapie bieżące dane o lokalizacji środków transportu publicznego).

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, informacja pasażerska, ITS05