Spis treści i streszczenie numeru 12/2015

Do pobrania: 12/2015 – wersja elektroniczna

Spis treści

Maciej Kruszyna – Propozycja wprowadzenia odcinków podziemnych w transporcie zbiorowym Wrocławia

Marcin Gromadzki, Krzysztof Grzelec – Standardy wyposażenia technicznego systemów transportu miejskiego – uwarunkowania i perspektywy zastosowania

Jakub Zawieska, Krzysztof Skotak – Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza i emisji z sektora transportu cz. II

Łukasz Michalski,  Michał Habura,  Marcin Tekieli – Systemy preselekcyjnego ważenia pojazdów ciężarowych w ruchu

 

Streszczenia 

 

Maciej Kruszyna

Propozycja wprowadzenia odcinków podziemnych w transporcie zbiorowym Wrocławia

Streszczenie: Artykuł przedstawia autorską propozycję wprowadzenia odcinków podziemnych do systemu transportu zbiorowego Wrocławia. Przesłanką do takich planów jest potencjalny brak przepustowości istniejących tras w centrum wynikający z koncepcji rozwoju transportu szynowego miasta i aglomeracji. Oznacza to między innymi intensyfikację liczby linii oraz kursów. Wspomnianą koncepcję rozwoju, również sformułowaną przez autora niniejszej publikacji, cytuje się w artykule, opisując najważniejsze jej elementy w postaci liczby kursów na godzinę w kluczowych odcinkach sieci. Formułowane są dwa rozwiązania tunelowe, jedno dla kolei aglomeracyjnej dla połączenia dwóch dworców i przybliżenia linii do Starego Miasta, drugie dla linii tramwajowych łączących średnicowo osiedla zachodnie i północno-wschodnie. Specyfiką tunelu tramwajowego jest jego sytuowanie w nasypie Fosy Miejskiej z odkryciem na taflę wody. Tunel kolejowy zatem byłby lokalizowany głębiej i budowany metodami górniczymi, a tunel tramwajowy, przy płytkim prowadzeniu mógłby zostać wykonany metodą odkrywkową. Obie inwestycje są porównywane z podobnymi, niedawno zrealizowanymi lub planowanymi, w miastach o wielkości podobnej do Wrocławia (kolej: Lipsk, Łódź, tramwaj: Poznań). Pozwala to wskazać na realność sfinansowania potencjalnej budowy. Zarysowane są także alternatywne opcje, nie wymagające budowy tuneli wraz z podaniem wad i zalet tych alternatyw. W podsumowaniu, autor odwołuje się do Wrocławskiej Polityki Mobilności uzasadniając proponowane rozwiązania zapisami tego dokumentu. Konieczność rozwoju transportu zbiorowego wynika z zapisów o docelowych poziomach podziału zadań przewozowych (modal split). Decyzja o wdrożeniu prezentowanych koncepcji powinna być podparta modelowaniem ruchu w skali całej aglomeracji.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy,kolej aglomeracyjna, komunikacja tramwajowa, tunele

 

Marcin Gromadzki, Krzysztof Grzelec

Standardy wyposażenia technicznego systemów transportu miejskiego – uwarunkowania i perspektywy zastosowania

Streszczenie: Innowacje na rynku transportu miejskiego mają wymiar zarówno techniczny, jak i organizacyjny. Umożliwiły one w ostatnich 25 latach zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego wobec samochodu osobowego i – w rezultacie – efektywną realizację założeń i celów polityki zrównoważonego rozwoju w miastach i aglomeracjach. Wprowadzanie do systemu transportu miejskiego rozwiązań opartych na innowacjach technicznych i technologicznych może być zdeterminowane: potrzebami pasażerów i dążeniem do podnoszenia jakości usług, oddziaływaniem producentów na rynek lub realizacją wymagań o charakterze formalno-prawnym. Niniejszy artykuł przedstawia analizę standardów wyposażenia technicznego transportu miejskiego przyjętych do realizacji w polskich miastach o liczbie mieszkańców powyżej 200 tysięcy. Porównano zakres zastosowania i plany ich wprowadzenia w poszczególnych miastach i na tej podstawie określono tendencję związaną z wyposażaniem systemów transportu miejskiego, wskazując równocześnie na określone uwarunkowania i uzasadnienie dla nowych technologii, do których należą: zdolność do zaspokajania, za pośrednictwem nowych rozwiązań, najważniejszych postulatów przewozowych, realizowanie założeń polityki transportowej zrównoważonego rozwoju, w tym norm ekologicznych, realizowanie założeń polityki społecznej, w tym poprawy dostępności do usług dla osób niepełnosprawnych, benchmarking, możliwości finansowe, kultura organizacyjna organizatora transportu.

Słowa kluczowe: innowacje, transport miejski, wyposażenie pojazdu, standard

 

Jakub Zawieska, Krzysztof Skotak

Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza i emisji z sektora transportu cz. II

Streszczenie: Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego generowanego przez ludzką aktywność jest jednym z głównych wyzwań XXI wieku. Ze względu na wielkość emisji do atmosfery, do najbardziej istotnych należy sektor transportu. Koszty i zagrożenia związane z tymi emisjami są szczególnie wysokie w miastach i na terenach cechujących się wysoką gęstością zaludnienia. W pierwszej części artykułu zostały zaprezentowane narzędzia polityki transportowej miast umożliwiające redukcję negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Przedstawiono także analizę rzeczywistych działań z zakresu polityki transportowej w okresie 2000 – 2013 dla czterech wybranych miast w Polsce: Gdańska, Krakowa, Poznania oraz Warszawy. Druga część artykułu prezentuje zaobserwowane zmiany zachodzące w funkcjonowaniu systemów transportowych tych miast oraz przedstawia wyniki analizy jakości powietrza w tych miastach w analogicznym okresie wraz z próbą określenia wpływu sektora transportu na jakość powietrza atmosferycznego.

Słowa kluczowe: polityka transportowa miast, emisja zanieczyszczeń z sektora transportu, transport zrównoważony, jakość powietrza atmosferycznego

 

Łukasz Michalski,  Michał Habura,  Marcin Tekieli

Systemy preselekcyjnego ważenia pojazdów ciężarowych w ruchu

Streszczenie: Trwałość dróg publicznych zależy bezpośrednio od sposobu ich eksploatacji. Jak każda konstrukcja zostały one zaprojektowane na przenoszenie maksymalnych normowych obciążeń. W związku z tym pojazdy o nienormatywnych obciążeniach osi lub masach całkowitych są głównymi sprawcami degradacji sieci drogowej wraz z jej infrastrukturą inżynieryjną w postaci mostów, wiaduktów i przepustów. Ponadto stanowią one istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.   W artykule poruszono problem wpływu pojazdów przeciążonych na stan techniczny infrastruktury drogowej. W kontekście rozrastającej się sieci drogowej zasygnalizowano wzrost ilości pojazdów ciężarowych o nienormatywnym obciążeniu. Przedstawiono przyczyny i skutki braku efektywnej redukcji tego zjawiska w skali kraju oraz skuteczne narzędzia w walce z tego typu patologią, jakie stanowią systemy preselekcyjnego ważenia pojazdów ciężarowych w ruchu. W ujęciu technologicznym opisano te najpopularniejsze, do których można zaliczyć wbudowane systemy nawierzchniowe (WIM) oraz mostowe (B-WIM). W przypadku każdego z nich szczegółowo opisano budowę zastosowanych sensorów pomiarowych oraz podano kryteria instalacyjne (stan techniczny nawierzchni, geometria drogi itp.). Pokrótce scharakteryzowano zasadę ich działania, skupiając się na możliwych do osiągnięcia dokładnościach ważenia.

Słowa kluczowe: preselekcja, pojazdy przeciążone, obiekty mostowe, WIM, B-WIM