Spis treści i streszczenie numeru 2/2016

Do pobrania: 2/2016 – wersja elektroniczna

Spis treści

Katarzyna Nosal – Zasady tworzenia planów mobilności dla obiektów i obszarów generujących duże potoki ruchu

Sławomir Goliszek – Zmiany dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w Kielcach – badanie wpływu środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Czesław Wolek – Analiza prędkości komunikacyjnej tramwajów w centrum miasta

Arkadiusz Drabicki,  Piotr Ostaszewski, Krystian Siwek – Koncepcja testowego wdrożenia żółtych pól na skrzyżowaniach

 

Streszczenia 

 

Katarzyna Nosal

Zasady tworzenia planów mobilności dla obiektów i obszarów generujących duże potoki ruchu

Streszczenie: Duże przedsiębiorstwa, centra handlowe, szpitale, szkoły oraz wydzielone obszary miasta, takie jak osiedla mieszkaniowe, zespoły przemysłowe czy obszary biznesowe generują dużą liczbę podróży, w tym realizowanych samochodem. Skutkami tego ruchu są m.in. zatłoczenie komunikacyjne, zanieczyszczenie powietrza, hałas, wpadki, problemy z parkowaniem – uciążliwe dla dojeżdżających do generatorów ruchu pracowników, klientów, uczniów, studentów oraz mieszkańców obszaru. Do złagodzenia tych niekorzystnych zjawisk może przyczynić się realizacja tzw. planów mobilności stosowanych w celu zmiany zachowań komunikacyjnych osób w kierunku ograniczania podróży wykonywanych samochodem. Plany mobilności, choć stosowane na szeroką skalę za granicą, w Polsce są ciągle bardzo innowacyjnymi, rzadko stosowanymi rozwiązaniami. W celu popularyzacji wiedzy z zakresu ich stosowania w artykule zaprezentowano istotę planów mobilności, typowe obiekty i obszary realizacji oraz korzyści płynące z ich wdrażania. Dla ukazania przebiegu procesu implementacji przestawiono zasady i poszczególne fazy realizacji projektów wraz z działaniami koniecznymi do podjęcia na każdym z wyszczególnionych etapów. Wskazano kluczowe czynniki mogące oddziaływać na wdrożenie planu mobilności uwieńczonego sukcesem, a także podkreślono rolę władz lokalnych w ich promowaniu.

Słowa kluczowe: plany mobilności, generatory ruchu, zarządzanie mobilnością

 

Sławomir Goliszek

Zmiany dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w Kielcach – badanie wpływu środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Streszczenie. W artykule przedstawiono, jak zmieni się dostępność dworca PKP/PKS w Kielcach przy wsparciu ze środków UE z perspektywy finansowej 2014-2020. Przyjęto, iż środki z UE będą głównym stymulatorem zmian czasów przejazdu komunikacji zbiorowej. Analiza zmiany dostępności przedstawiona została w dwóch okresach. Pierwsza data to 2013 rok: pokazano dostępność transportu zbiorowego przed wprowadzeniem kluczowych inwestycji z perspektywy 2014-2020. Druga data to rok 2020: do tego czasu wg autora wykonane zostaną planowane inwestycje infrastrukturalne, które poprawią fukcjonowanie komunikacji zbiorowej w Kielcach. Inwestycje infrastrukturalne, na których oparta jest analiza zmiany dostępności transportem zbiorowym w Kielcach, przedstawione zostały w dwóch ekspertyzach dla miast Polski Wschodniej. Głównym celem artykułu jest sprawdzenie, czy środki z perspektywy UE na lata 2014-2020, które przeznaczone zostaną na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Kielcach, zostaną dobrze wydatkowane. Wyniki analizy przedstawione zostaną w formie: powierzchni izochrony, czasu dojazdu, liczby osób oraz gęstości zaludnienia znajdującej się w izochronach w latach 2013 i 2020.

Słowa kluczowe: fundusze UE, poprawa dostępności transportem miejskim, inwestycje infrastrukturalne

 

Czesław Wolek

Analiza prędkości komunikacyjnej tramwajów w centrum miasta

Streszczenie: Wskaźnik motoryzacji w Polsce w 2012 roku przekroczył wartość średnią wynoszącą w Unii Europejskiej 484 samochody/1000 mieszkańców. W istniejącej sytuacji należy dążyć do zmniejszenia dostępności obszarów centralnych dużych miast dla indywidualnego samochodu osobowego, na korzyść alternatywnych środków transportu już na etapie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego wraz z kształtowaniem polityki mobilności. W zakresie kształtowania polityki mobilności, proponuje się zwiększenie udziału ruchu pieszego i ruchu rowerowego w podróżach miejskich oraz zainteresowanie  wykorzystaniem samochodu w systemach: carpooling i car-sharing, z równoczesnym wdrażaniem rozwiązań powodujących wzrost atrakcyjności środków transportu zbiorowego. Istotnym czynnikiem powodującym atrakcyjność transportu zbiorowego jest czas podróży związany bezpośrednio z prędkością komunikacyjną. W artykule przedstawiono analizę parametrów eksploatacyjnych tramwajów na przykładzie odcinków linii tramwajowych o długości około 4 km, zlokalizowanych na obrzeżach śródmieścia miast: Poznania, Warszawy i Wrocławia. W formie graficznej przedstawiono strukturę czasu podróży z uwzględnieniem: czasu jazdy, czasu traconego i czasu wymiany pasażerów. Ponadto poddano analizie wynikające z badań: prędkość techniczną, prędkość komunikacyjną i czas trwania wymiany pasażerów. Z przeprowadzonych badań wynika, że wartość średnia czasu traconego stanowi do 25% czasu podróży, tzn., że przy poprawnym zaprojektowaniu rozwiązań uwzględniających priorytet dla tramwaju, można zmniejszyć czas podróży o 25%, co będzie stanowić o rzeczywistej konkurencji środka transportu zbiorowego w odniesieniu do samochodu osobowego w warunkach miejskich.

Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, infrastruktura transportowa.

 

Arkadiusz Drabicki,  Piotr Ostaszewski, Krystian Siwek

Koncepcja testowego wdrożenia żółtych pól na skrzyżowaniach

Streszczenie: Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie propozycji zastosowania w Polsce spotykanego w praktyce zagranicznej oznakowania poziomego i pionowego skrzyżowań, którego zadaniem byłoby przeciwdziałanie niepożądanym wjazdom uczestników ruchu na tarczę skrzyżowania i zatrzymywania się w korytarzu innych potoków ruchu. Proponowanym rozwiązaniem są tzw. żółte (czerwone) pola (z ang. yellow (red) box junctions). Pilotażowy projekt mógłby zostać zrealizowany na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną – jako środek, który potencjalnie ma szanse na znaczne usprawnienie płynności ruchu, zmniejszenie blokowania się pojazdów, redukcję zatłoczenia komunikacyjnego oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie w godzinach szczytowego ruchu.

Słowa kluczowe: yellow box, żółte pole, przepustowość skrzyżowania, zatłoczenie drogowe, oznakowanie poziome