Spis treści i streszczenie numeru 3/2017

Do pobrania: 3/2017 – wersja elektroniczna

Spis treści

Urszula Duda-Wiertel – Pomiar parkowania z wykorzystaniem zapisu video

Andrzej Hanusik  – Charakterystyka kongestii transportowej w Katowicach 

Jakub Zawieska – Zachowania i preferencje komunikacyjne mieszkańców Warszawy w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2015  

Maciej Kruszyna – Rozwój sieci tramwajowych w Polsce jako tło dla Wrocławskiego Programu Tramwajowego

Aleksandra Zdanowska, Izabella Bojke – System Roweru Metropolitalnego jako przyjazne środowisku rozwiązanie transportowe na terenie Trójmiasta

 

Streszczenia

 

Urszula Duda-Wiertel

Pomiar parkowania z wykorzystaniem zapisu video

Streszczenie: Artykuł przedstawia metodę prowadzenia pomiarów parkowania przykrawężnikowego z wykorzystaniem zapisu filmowego. Ma ona być usprawnieniem, poprawić jakość danych oraz umożliwić wyciąganie dodatkowych wniosków, w stosunku do metody patrolowej, która w pomiarach parkowania wykorzystywana jest najczęściej. W artykule opisano wnioski płynące z przeprowadzonej analizy wyników pomiaru pilotażowego, przeprowadzonego w ciągu ulicy Szlak w śródmieściu Krakowa. Zaprezentowano istotne wady i zalety zastosowanego rozwiązania, opisano najważniejsze spostrzeżenia w kontekście organizowania pomiaru oraz tworzenia i analizy bazy danych. Pozwoliły one na ostateczne stwierdzenie, że wykorzystanie zapisu video w badaniach procesów parkowania daje pozytywny rezultat, w szczególności w kontekście jakości uzyskiwanych wyników.

Słowa kluczowe: parkowanie, parametry parkowania, pomiar parkowania

 

Andrzej Hanusik

Charakterystyka kongestii transportowej w Katowicach 

Streszczenie. Kongestia transportowa jest zjawiskiem niezaprzeczalnie negatywnym,
w znaczący sposób oddziałującym na każdy aspekt życia współczesnego człowieka oraz niekorzystnie wpływającym na sytuację gospodarczą danego obszaru. Katowice, jako największe miasto regionu,  a zarazem stolica województwa śląskiego jest szczególnie narażone na występowanie tego zjawiska, a sytuacja na ulicach z roku na rok się pogarsza. Znaczący wpływ na płynność ruchu w mieście ma przestrzenna charakterystyka Katowic – występowanie autostrady dzielącej miasto na dwie części, dróg obsługujących zarówno ruch wewnętrzny, jak i tranzytowy oraz gęsta sieć linii kolejowych. W artykule przedstawiono istotę kongestii transportowej, dokonano analizy szczególnych czynników wpływających na poziom kongestii transportowej występującej w Katowicach oraz przedstawiono aktualny, zaakceptowany przez władze miasta, plan budowy sieci centrów przesiadkowych. Dodatkowo zasugerowano propozycje kilku rozwiązań mogących przyczynić się do zmniejszenia zatorów panujących w mieście. Stolica Aglomeracji Górnośląskiej w chwili obecnej posiada już szereg mniej lub bardziej skutecznych rozwiązań sprzyjających zmniejszaniu problemu kongestii transportowej, a wiele nowych wciąż czeka na realizację. Bezwarunkowo potrzebne jest usprawnienie istniejącego systemu oraz prowadzenie  szerszych działań na rzecz zmniejszenia zatłoczenia na drogach oraz poprawiające ich przepustowość. Warunkiem koniecznym jest integracja poszczególnych systemów, zarówno w skali miasta, jak i całej Aglomeracji Górnośląskiej.

Słowa kluczowe: kongestia transportowa, logistyka miejska, planowanie rozwoju miasta

 

Jakub Zawieska

Zachowania i preferencje komunikacyjne mieszkańców Warszawy w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2015  

Streszczenie: Systemy transportowe w dużych miastach są coraz bardziej obciążone, a kongestia i związane z nią negatywne efekty są istotną barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego terenów zurbanizowanych. Jednym z wyzwań współczesnej polityki transportowej jest zmiana preferencji komunikacyjnych w miastach. Podstawą takich działań jest odpowiednia analiza tego zagadnienia i zrozumienie czynników wpływających na zmiany mobilności mieszkańców miast. Preferencje komunikacyjne są zależne od szeregu zjawisk ekonomicznych, społecznych i geograficznych. Celem poniższego artykułu jest analiza zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy w latach 1993-2015 oraz ocena stopnia realizacji koncepcji zrównoważonej mobilności, zwłaszcza w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych zachodzących w tym samym okresie. Artykuł omawia wyniki Warszawskich Badań Ruchu, kompleksowych, cyklicznych badań wykonywanych od roku 1993 do roku 2015. Jednocześnie przeprowadzono analizy zmian wybranych wskaźników społecznych oraz ekonomicznych zachodzących w Warszawie oraz kształtujących mobilność mieszkańców. Przeprowadzone analizy wykazują, że w kontekście wielu przemian społeczno-gospodarczych, niekorzystnych z punktu widzenia założeń koncepcji transportu zrównoważonego, w Warszawie cały czas w podziale intermodalnym utrzymuje się wysoki udział transportu publicznego, a działania miasta wspierające ten proces należy ocenić pozytywnie. W artykule zaznaczono również problemy i wyzwania dotyczące rozwoju zrównoważonego systemu transportowego w Warszawie i dalszych zmian w preferencjach komunikacyjnych mieszkańców.

Słowa kluczowe: zachowania i preferencje komunikacyjne mieszkańców miast, polityka transportowa, transport zrównoważony

 

Maciej Kruszyna

Rozwój sieci tramwajowych w Polsce jako tło dla Wrocławskiego Programu Tramwajowego

Streszczenie: Artykuł omawia dwa tematy: historię i stan obecny sieci tramwajowych w Polsce oraz plany rozwoju sieci we Wrocławiu formułowane pod postacią wieloletniego programu inwestycyjnego. Historia rozwoju pokazuje kolejne etapy: pionierski, dominacji tramwajów i intensywnego rozwoju, likwidacji sieci i stagnacji rozbudowy, wreszcie „renesans” jako echo europejskich i światowych tendencji. Zestawiono nie tylko sieci funkcjonujące, ale także opisano miasta, w których zlikwidowano tramwaje. Przybliżono sieć w Olsztynie – jak dotąd jedyną reaktywowaną po 50 latach nieistnienia. Podano dane statystyczne odnośnie długości sieci, okresu funkcjonowania w poszczególnych miastach i aglomeracjach. Ograniczono się do trakcji elektrycznej dla miast w obecnych granicach Polski. Wyróżniono 28 lokalizacji (w tym ośrodki składające się z wielu miejscowości, jak GOP, czy aglomeracja Łodzi). Opis uzupełniają tabele oraz mapa z lokalizacją sieci. Tło historyczne pozwala pełniej ogarnąć zamierzenia wrocławskie. Pod nazwą Wrocławski Program Tramwajowy ogłoszono pod koniec roku 2016 wizję znacznej rozbudowy sieci tramwajowej. W przeciągu 20-30 lat może nastąpić niemal podwojenie długości sieci. Wskazano na zadania pierwszoplanowe wpisane do Planu Transportowego uchwalonego na lata 2017-2022 oraz inwestycje do realizacji w kolejnych latach. Ostateczny horyzont planu rozbudowy sieci tramwajowej określono na rok 2042. Oprócz nowych tras wskazano na węzły przesiadkowe (na kolej aglomeracyjną oraz w systemie Park and Ride). Na mapach pokazano sieć planowaną na rok 2022 oraz na rok 2042. Jako podsumowanie artykułu sformułowano dylematy związane ze skuteczną realizacją programu.

Słowa kluczowe: transport miejski, sieci tramwajowe, historia i rozwój tramwajów, Wrocławski Program Tramwajowy

 

Aleksandra Zdanowska, Izabella Bojke

System Roweru Metropolitarnego jako przyjazne środowisku rozwiązanie transportowe na terenie Trójmiasta

Streszczenie:  Celem artykułu jest zaprezentowanie Systemu Roweru Metropolitalnego jako innowacyjnego i ekologicznego środka transportu, który może stać się realną alternatywą dla transportu samochodowego. Przybliżono jego funkcje, a także wpływ na inne podsystemy transportowe. Poddano analizie aktualny stan infrastruktury rowerowej w Trójmieście ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni oraz Gdańska.

Słowa kluczowe: transport miejski, ruch rowerowy, rower publiczny