Spis treści i streszczenie nr 2/2021

Do pobrania: 2/2021 – wersja elektroniczna

Spis treści

Sabina Kęsicka, Joanna Wachnicka – Analiza wpływu zachowań niechronionych użytkowników dróg na ich poziom bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej

Karol Kłosowski – Opiniowanie projektów  planów transportowych województw
przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – dotychczasowa praktyka

Batorski Miłosz – Aplikacje wspomagające zarządzanie systemem transportowym

Zbigniew Anioł – Transport kolejowy w obsłudze obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

 

Streszczenia

Sabina Kęsicka, Joanna Wachnicka

Analiza wpływu zachowań niechronionych użytkowników dróg na ich poziom bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej

Streszczenie:  Tematem artykułu jest identyfikacja czynników i zależności oddziaływających
na zachowanie uczestników ruchu drogowego w kontekście poziomu bezpieczeństwa
w obrębie przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Stosowanie odpowiednio oznakowanych przejść dla pieszych stanowi podstawowy środek ułatwiający przechodzenie pieszych przez jezdnię. Jednak bezwzględna pewność pieszych i rowerzystów o możliwości przekroczenia jezdni w sposób całkowicie bezpieczny, może doprowadzać do występowania konfliktów, których skutkiem są zdarzenia drogowe w obrębie przejść. W przedstawionym artykule przybliżono analizę zachowań niechronionych użytkowników drogi w trzech wybranych lokalizacjach oraz identyfikacje problemów występujących w danym obszarze. Następnie  przedstawiono możliwe do wprowadzenia koncepcje poprawy bezpieczeństwa,
w oparciu o przeprowadzone badania zachowań uczestników ruchu.

Słowa kluczowe: przejście dla pieszych, bezpieczeństwo ruchu drogowego, zachowania użytkowników dróg, zarządzanie ruchem

 

Karol Kłosowski

Opiniowanie projektów  planów transportowych województw
przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – dotychczasowa praktyka

Streszczenie: Artykuł dotyczy praktycznej realizacji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego kompetencji w zakresie opiniowania projektów planów transportowych. W artykule przeanalizowano podstawy prawne opiniowania tych dokumentów przygotowywanych przez poszczególne województwa. Ponadto dokonano przeglądu obowiązujących planów transportowych oraz przedstawiono dotychczasową praktykę Prezesa UTK w obszarze opiniowania tych planów.

Słowa kluczowe: plan transportowy,  publiczny transport zbiorowy, transport kolejowy

 

Batorski Miłosz

Aplikacje wspomagające zarządzanie systemem transportowym

Streszczenie: Aplikacje wspomagające zarządzanie systemem transportowym stają się coraz popularniejsze wśród firm z branży transportowej oraz ich klientów (pasażerów). Informatyzacja logistyki transportowej w pozytywny sposób wpływa na redukcję biurokracji, dostępność informacji, skrócenie kanałów wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa czy w końcu na poprawę wizerunku firmy i zadowolenia klientów. W pracy niniejszej zaprezentowano aplikacje wykorzystywane w zachodnich firmach transportowych. Przedstawiono przykłady użycia, funkcjonalność, wady i zalety oraz implementację wybranych aplikacji w przedsiębiorstwie. Skupiono się zarówno na dobrych praktykach, określonych w procesach wdrożeniowych, koniecznych w osiągnięciu realnego sukcesu, jak i na podstawowych czynnikach ludzkich wpływających na odbiór aplikacji. Oceniono użyteczność wybranych aplikacji w kontekście trudności  i potencjalnych usprawnień związanych z ich implementacją.

Słowa kluczowe: system transportowy, aplikacje wspomagające zarządzanie systemem transportowym, informatyzacja logistyki transportowej, implementacja aplikacji

 

Zbigniew Anioł

Transport kolejowy w obsłudze obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Streszczenie: Jednym z najważniejszych wyzwań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest stworzenie systemu transportu zbiorowego, który będzie odpowiadał potrzebom około 2,3 mln mieszkańców. Jego podstawą ma być transport kolejowy, który charakteryzuje się największą zdolnością przewozową w porównaniu z innymi środkami transportu zbiorowego. Dodatkowo jest ekologiczny, co ma duże znaczenia dla obszaru GZM, gdzie jakość powietrza jest jednym z podstawowych problemów. Celem niniejszego artykułu jest analiza roli kolei w systemie transportowym GZM po trzech latach istnienia, jedynej w Polsce metropolii powołanej na mocy ustawy. W kolejnych latach wraz z budową Kolei Metropolitalnej planowany jest dynamiczny rozwój transportu szynowego na tym obszarze.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, stacje kolejowe, kolej metropolitalna