Spis treści i streszczenie nr 7/2019

Do pobrania: 7/2019 – wersja elektroniczna

Spis treści

Michał Małysz – Rola porannych połączeń kolejowych w kształtowaniu przestrzennej dostępności regionów
Ewelina Kołkowska – Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich w Katowicach
Krystian Banet – Ruch rowerowy jako element zrównoważonej mobilności
Tomasz Magiera – Analiza porównawcza miejskich kolei linowych ze środkami transportu publicznego

 

Streszczenia

Michał Małysz

Rola porannych połączeń kolejowych w kształtowaniu przestrzennej dostępności regionów

Streszczenie: Artykuł porusza zagadnienie efektywności porannych kolejowych połączeń dalekobieżnych, które pozwalają w łatwy sposób przemieszczać się między oddalonymi od siebie regionami. Szczególnie analizowanym przypadkiem w pracy jest dostępność regionów Polski z Wrocławia. W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyły się ogólne możliwości pociągów pasażerskich w zakresie przemieszczania się na dalekie odległości w coraz krótszym czasie. Kluczowe są jednak połączenia poranne, które docierają do regionów docelowych w godzinach południowych, pozwalając na korzystanie z dóbr i usług na miejscu już w dniu podróży. Przez ostatnie lata nastąpił rozwój tego typu połączeń, przez co możliwy stał się dojazd z zachodnich regionów Polski do obszarów pogranicznych Polski wschodniej w zaledwie kilka godzin. Szczególnie istotna z punktu widzenia ekonomicznego jest możliwość wczesnego dojechania na miejsce w przypadku podróży turystycznej z noclegiem opartym na zasadach doby noclegowej. W artykule przedstawiony został autorski wskaźnik kolejowej efektywności dostępności, który pozwala na stworzenie rankingu połączeń ze względu na pokonany dystans, czas jazdy oraz godzinę odjazdu i przyjazdu do miejsca docelowego. Uwzględnia on najbardziej sprzyjające warunki dotyczące czasu podróży, dzięki czemu możliwe jest określenie połączeń, które w najbardziej korzystny sposób zapewniają dojazd do najbardziej oddalonych regionów. Może on w przyszłości służyć za punkt odniesienia przy tworzeniu nowych porannych połączeń kolejowych i opracowywaniu nowych edycji rozkładów jazdy.

Słowa kluczowe: dostępność, transport kolejowy, region, rozkład jazdy

 

Ewelina Kołkowska

Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich w Katowicach

Streszczenie:    Koncepcja rowerów miejskich istnieje na świecie od 1965 roku i zmieniała się na przestrzeni lat. Obecnie systemy rowerów miejskich zyskują coraz większą popularność. Możliwości, jakie oferują, pozwalają na korzystanie z roweru nie tylko w celach rekreacyjnych, ale również umożliwiają dotarcie do pracy, dzięki rozbudowanej sieci stacji i niskich kosztach użytkowania. Coraz więcej mieszkańców miast dostrzega liczne zalety korzystania z tego rodzaju transportu i decyduje się na zmianę swoich zachowań komunikacyjnych. Celem poniższego artykułu jest zapoznanie czytelników z funkcjonowaniem automatycznego systemu wypożyczalni rowerów miejskich City by Bike w Katowicach, który powstał w 2015 roku. W początkowej części artykułu przedstawiono ogólną charakterystykę systemu rowerów miejskich, a także szczegółowo omówiono zasady działania rowerów miejskich w Katowicach i zaprezentowano obszar występowania stacji rowerów miejskich. Kolejna część artykułu skupia się na zmianach, jakie wprowadzone zostaną w roku 2019 oraz planach rozwoju w przyszłości. Wykazano również związki systemu rowerów miejskich w Katowicach z systemami w innych miastach w okolicy, które dodatkowo pozwalają na zwiększenie zainteresowania tym rodzajem komunikacji. Przeprowadzony przeglądu literatury i analiza danych pozwoliła na ocenę istniejącego systemu, przedstawienie szans rozwoju w Katowicach, a także Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Rosnące zainteresowanie tego typu systemem wskazuje na konieczność jego stałej rozbudowy i ulepszania.

Słowa kluczowe: transport, rowery miejskie, wypożyczalnie rowerów, City by Bike

 

Krystian Banet

Ruch rowerowy jako element zrównoważonej mobilności

Streszczenie: W czasach wzrastającego zatłoczenia motoryzacyjnego, które prowadzi do społecznych konfliktów, a także do konfliktów ze środowiskiem i przyczynia się do większości problemów komunikacyjnych ważne jest, aby przyjęto model rozwoju transportu, który będzie w stanie zapewnić mobilność odpowiadającą zapotrzebowaniu społecznemu przy możliwie najniższym obciążeniu środowiska. Rozwiązaniem jest wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w zakresie mobilności. Jej odzwierciedleniem jest rozwój i promowanie ruchu rowerowego. W artykule przedstawiono ideę zrównoważonej mobilności i miejsce ruchu rowerowego w realizacji tej idei, a także pokazano wybór projektów, mających za zadanie promocję ruchu rowerowego.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zrównoważona mobilność, ruch rowerowy

 

Tomasz Magiera 

Analiza porównawcza miejskich kolei linowych ze środkami transportu publicznego

Streszczenie: Napowietrzne koleje linowe coraz częściej są rozpatrywane jako alternatywa lub uzupełnienie istniejących systemów transportowych w mieście. Metropolie Medellin w Kolumbii oraz La Paz w Boliwii od przeszło dziesięciu lat eksploatują napowietrzne koleje linowe, ponadto obecnie w wielu miastach europejskich trwają dyskusje dotyczące wdrożenia tych systemów w komunikację miejską. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki analizy porównawczej napowietrznych kolei linowych i szeroko stosowanych środków komunikacji miejskiej. Analiza została wykonana w oparciu o parametry ilościowe i jakościowe, a w jej wyniku wykazano, że koleje linowe powinny być brane pod uwagę w procesach tworzenia lub ulepszania systemów komunikacji miejskiej.

Słowa kluczowe: miejskie koleje linowe, transport publiczny, kolej gondolowa