Spis treści i streszczenie nr 9/2021

Do pobrania: 9/2021 – wersja elektroniczna

Spie treści

Urszula Kierpiec – Koncepcja rozwoju zagospodarowania przestrzennego i obsługi transportowej osiedla Żabiniec w Krakowie

Dominika Kaczerska, Krystian Kaczerski – Współczesne tendencje w promowej żegludze pasażerskiej

Jakub Kaczorowski – Wykorzystanie analiz sieciowych GIS w planowaniu lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Brzeg Dolny

Maciej Prokopowicz, Dominika Stromska – Carsharing – udogodnienie dla ludzi czy ratunek dla środowiska?

 

Streszczenia

Urszula Kierpiec

Koncepcja rozwoju zagospodarowania przestrzennego i obsługi transportowej osiedla Żabiniec w Krakowie

Streszczenie: W artykule dokonano analizy dostępności pieszej powiązanej ze sposobem zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Żabiniec w Krakowie. W pierwszej części artykułu dokonano analizy stanu istniejącego i przedstawiono wytyczne i standardy dotyczące kształtowania dostępności pieszej do przystanków komunikacji miejskiej. W szczególności skupiono się na stworzeniu za pomocą analizy GIS mapy dostępności pieszej obszaru, wykorzystując do tego ogólnodostępne dane oraz wolne oprogramowanie. W drugiej części przedstawiono koncepcję poprawy dostępności transportowej i pieszej osiedla oraz zmiany zagospodarowania przestrzennego i intensyfikacji zabudowy obszaru o bardzo dobrej dostępności transportowej, wpływając równocześnie na zwiększenie potencjału pasażerskiego przystanków transportu zbiorowego.

Słowa kluczowe: dostępność transportowa, planowanie przestrzenne, analizy GIS, transport miejski

 

Dominika Kaczerska, Krystian Kaczerski

Współczesne tendencje w promowej żegludze pasażerskiej

Streszczenie: W artykule przedstawiono współczesne tendencje występujące na rynku promowych przewozów pasażerskich oraz pasażersko-towarowych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat segment żeglugi promowej nieustannie się rozwijał, jednak sytuacja ta uległa zmianie podczas trwania pandemii koronawirusa. W związku z wprowadzeniem przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO – International Maritime Organization) bardziej restrykcyjnych regulacji prawnych dotyczących ograniczenia poziomu zanieczyszczeń ze statków oraz wdrażaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju, na rynek żeglugi promowej dostarczanych jest coraz więcej innowacyjnych i proekologicznych jednostek pasażersko-towarowych, tzw. ro-pax i szybkich, określanych jako high-speed. Region Morza Bałtyckiego i Morza Północnego został uznany jako Obszar Kontroli Emisji Tlenków Siarki (SECA – Sulphur Emission Control Area) i Azotu (NECA – NO Emission Control Area). Dopuszczalne limity emisji SOx i NOx były coraz bardziej ograniczane, przez co jednostki eksploatowane w tym Regionie należało wyposażyć  w systemy oczyszczania spalin lub alternatywne źródła zasilania. W tym Regionie żegluga promowa jest bardzo dobrze rozwinięta ze względu na ukształtowanie geograficzne terenu i występowanie wielu wysp. Celem artykułu jest analiza i identyfikacja tendencji na rynku promowych przewozów pasażerskich oraz pasażersko-towarowych.

Słowa kluczowe: żegluga promowa, żegluga pasażerska, ro-pax

 

Jakub Kaczorowski

Wykorzystanie analiz sieciowych GIS w planowaniu lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Brzeg Dolny 

Streszczenie: Artykuł porusza temat analiz przestrzennych i technologii GIS oraz możliwości ich wykorzystania w projektowaniu optymalnej lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej. Część projektowa badań skupia się na wyznaczeniu liczby ludności poszczególnych budynków mieszkalnych miasta z wykorzystaniem danych BDOT10k, ustaleniu lokalizacji najważniejszych generatorów ruchu i stworzeniu warstwy sieciowej z drogami i ciągami pieszymi. Na kolejnym etapie wykonano  przestrzenne analizy sieciowe (analizy alokacji) w celu wyznaczenia optymalnych lokalizacji przystanków badając ich pieszą dostępność komunikacyjną. Wykonane analizy dowiodły, że technologia GIS może być perspektywicznym narzędziem przy projektowaniu optymalnej lokalizacji przystanków.

Słowa kluczowe: analizy przestrzenne, analizy sieciowe, dostępność komunikacyjna, transport publiczny, Brzeg Dolny

 

Maciej Prokopowicz, Dominika Stromska

Carsharing – udogodnienie dla ludzi czy ratunek dla środowiska?

 Streszczenie: Celem artykułu jest analiza i ocena, czy carsharing jest kolejną usługą, która tylko zaspokaja potrzeby konsumenckie, czy za aspektami użytkowymi przemawia również chęć wpłynięcia w pozytywny sposób na środowisko. Praca została podzielona na część teoretyczną oraz badawczą. W pierwszej części przedstawiono istotę carsharingu oraz jego rozwój w Polsce. Przybliżono sposób działania usługi oraz wskazano jej wady oraz zalety. Przedstawiono również szanse dla miast, które wiążą się ze zwiększeniem popularności carsharingu wśród mieszkańców. W drugiej części przeprowadzono badania z wykorzystaniem ankiety internetowej. Dzięki niej możliwe było przeanalizowanie czym kierują się użytkownicy korzystając z samochodów działających w oparciu o carsharing oraz jaki potencjał ma ta usługa w przyszłości. Wnioski z przeprowadzonego badania mogą wskazać, czy ludzie zdolni są zrezygnować z używania własnego samochodu na rzecz carsharingu.

Słowa kluczowe: carsharing, mobilność, ekologia