Spis treści i streszczenie nr 6/2020

Do pobrania: 6/2020 – wersja elektroniczna

Spis treści

Jan Aleksandrowicz,  Wiesław Starowicz – Automatyczne systemy zliczania pasażerów w miejskim transporcie zbiorowym

Jacek Oskarbski – Modele ruchu w nowoczesnym zarządzaniu transportem drogowym

Katarzyna Solecka, Monika CholewaWielokryterialna ocena aplikacji wspomagających planowanie podróży transportem publicznym w miastach 

Andrzej Krych – Horyzont 2050 – o nowy paradygmat planowania mobilności

Krzysztof  Dostatni – Badania jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Poznaniu w latach 2013 – 2019

 

Streszczenia

Jan Aleksandrowicz,  Wiesław Starowicz

Automatyczne systemy zliczania pasażerów w miejskim transporcie zbiorowym

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest tematyce automatycznych systemów zliczania pasażerów. Przedstawiono w nim typy wykorzystywanych technologii w procesie detekcji pasażerów pojazdów miejskiego transportu publicznego wsiadających i wysiadających na przystankach. Zaprezentowano zastosowanie dla danych zbieranych w sposób automatyczny. W artykule opisano doświadczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie w procesie testowania i wdrażania automatycznych systemów zliczania pasażerów. Na podstawie przeprowadzonych badań, w artykule zaproponowano metodykę przeprowadzania pomiarów w pojazdach, mających na celu weryfikację pracy systemu. Dodatkowo przedstawiono istotne elementy analizy zebranych danych. Artykuł zakończono planem dalszych badań w zakresie automatycznych systemów zliczania pasażerów oraz podsumowaniem rezultatów dotychczasowych prac.

Słowa kluczowe: automatyczny system zliczania pasażerów, detekcja, dokładność systemów zliczających

 

Jacek Oskarbski 

Modele ruchu w nowoczesnym zarządzaniu transportem drogowym

Streszczenie: Wdrożenie i rozwijanie wielopoziomowego modelu podróży i sieci transportowej (MST), w ramach Systemu Planowania Ruchu (SPR), usprawniającego zarządzanie transportem w systemach transportowych z wykorzystaniem usług oferowanych przez Inteligentne Systemy Transportu, może stanowić wsparcie naukowe dla krajowych, regionalnych lub lokalnych administracyjnych jednostek planistycznych i operacyjnych w usprawnieniu systemowego zarządzania ruchem drogowym, w działaniach zmierzających do poprawy poziomu sprawności i bezpieczeństwa w transporcie. W artykule przedstawiono koncepcję, realizację oraz przykłady zastosowań SPR wraz z MST jako kluczowych elementów systemów zarządzania transportem. Zostały one wdrożone w wyniku badań naukowych nad integracją modeli podróży, ruchu i sieci transportowej w ramach realizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Trójmieście oraz projektów badawczych CIVITAS DYN@MO „DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility”, FLOW „Furthering Less Congestion by Creating Opportunities For More Walking and Cycling” i RID-4D „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Słowa kluczowe: modelowanie procesów transportowych, inteligentne systemy transportowe, modelowanie ruchu, zarządzanie ruchem

 

Katarzyna Solecka, Monika Cholewa

Wielokryterialna ocena aplikacji wspomagających planowanie podróży transportem publicznym w miastach

Streszczenie:   W artykule przedstawione zostały najpopularniejsze aplikacje wspomagające planowanie podróży po mieście. Wybór aplikacji do podróżowania został dokonany na podstawie przeglądu literatury oraz rankingów internetowych. Do porównania przyjęto 8 najbardziej popularnych aplikacji. Zostały one porównane trzema sposobami względem ich najważniejszych funkcji: na podstawie przeglądu zasobów internetowych, na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród użytkowników aplikacji oraz z wykorzystaniem jednej z metod wielokryterialnego wspomagania decyzji  – metody kompensacyjno-koniunkcyjnej. Uzyskane wyniki pokazały funkcjonalność każdej z aplikacji i wskazały te, które są najczęściej i najchętniej stosowane przez podróżujących.

Słowa kluczowe: środki transportu, planowanie podróży, wielokryterialne wspomaganie decyzji

 

Andrzej Krych

Horyzont 2050 – o nowy paradygmat planowania mobilności

Streszczenie: Artykuł jest jednym z trzech przygotowywanych w ramach serii HORYZONT 2050. Dwa pozostałe –„o nowy paradygmat modelowania podróży” i „o nowy paradygmat planowania transportu miejskiego” są mutacjami wątku prezentowanego w tekście pierwszym. Punktem wyjścia dla wszystkich jest wizja systemu transportu 2050. Jest kilka elementów pewnych leżących u podstaw konstruowania jego przyszłej formuły technologicznej, ale  szerokiej dyskusji wymagają jej następstwa, możliwości oraz proces jej realizacji. Zasadnicze kierunki powinny dotyczyć aspektów regulacji systemu współdzielonych środków autonomicznych, przyszłości publicznego transportu zbiorowego  i konieczności zmiany podejścia do prognozowania i planowania podróży. Na rozwój technologii nakładają się znacząco normatywne oczekiwania związane z troską o klimatyczną przyszłość planety. Aktualnie praktykowana metodyka planowania mobilności, badań ruchu i procedur modelowania podróży, planowania miasta i transportu nie jest strukturalnie adekwatna do potrzeb optymalizacji przyszłych systemów transportu. Nadanie im stosownego biegu w horyzontach wieloletnich wymaga przełamania barier otoczenia systemowego transportu, które są głównymi przeszkodami jego zrównoważonego rozwoju.  Publiczny transport zbiorowy w obecnym kształcie nie jest zdolny do przełamania dominacji motoryzacji w podziale zadań przewozowych. Autor nie próbuje zaprezentować optymalnej ani finalnej ścieżki, a postrzega szanse wykorzystania rozwijanej technologii, jak również stosownie uregulowanej konkurencji. To drugie może się okazać znacznie trudniejsze. Z pewnością jest to  dopiero początek drogi, więc artykuł  prezentuje tezy warte dyskusji.

Słowa kluczowe: mobilność, planowanie mobilności

 

Krzysztof Dostatni

Badania jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Poznaniu w latach 2013 – 2019

Streszczenie: W artykule opisane zostały zasady realizowania badań jakości przewozów pasażerskich i analiza wskaźników służących do oceny jakości transportu w Poznaniu w latach 2013 – 2019. W Polsce regulacje dotyczące transportu publicznego określa Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku. Na podstawie zapisów tej ustawy, umowy pomiędzy organizatorami a operatorami przewozów powinny zawierać m.in. warunki dotyczące norm jakości oraz podnoszenia jakości usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Umowa pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu a MPK Poznań Sp. z o.o. w dość precyzyjny sposób określa wskaźniki służące do badania jakości przewozów, gdyż mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych. W pierwszej części artykułu przedstawiono standardy dla oceny jakości usług przewozowych w Poznaniu, natomiast w drugiej – wyniki badań i wnioski z komentarzami.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, jakość przewozów, badania jakości