Spis treści i streszczenie nr 7/2023

Spis treści  

Piotr Bielski, Mariusz Józefowicz, Olgierd Wyszomirski – 80 LAT GDYŃSKIEJ KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ

 

Streszczenia

Piotr Bielski, Mariusz Józefowicz, Olgierd Wyszomirski

80 LAT GDYŃSKIEJ KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ

Streszczenie:  W 2023 roku przypada 80. rocznica  uruchomienia komunikacji trolejbusowej w Gdyni. Niespełna cztery lata po Gdyni, trolejbusy rozpoczęły również obsługę Sopotu. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju gdyńskiej komunikacji trolejbusowej od momentu powstania do roku jubileuszu jej osiemdziesięciolecia. Opisano rozwój infrastruktury, linii komunikacyjnych i taboru. W części dotyczącej infrastruktury skoncentrowano się głównie na sieci trakcyjnej w przekroju poszczególnych dziesięcioleci różniących się intensywnością jej rozwoju. Z kolei, w przypadku linii komunikacyjnych za punkt odniesienia przyjęto podział minionych 80 lat na  kilka okresów różniących się intensywnością rozwoju. Natomiast w za-kresie taboru wyszczególnione zostały i następnie opisane poszczególne marki pojazdów eks-ploatowanych w analizowanym okresie. Analiza historii gdyńskiej komunikacji trolejbusowej pokazała, że jej rozwój uzależniony był zarówno od polityki  transportowej władz publicz-nych, jak i zmieniających się w miarę upływu czasu uwarunkowań technicznych, eksploata-cyjnych, ekonomicznych i finansowych. Przełomowe znaczenie dla jej rozwoju miały jednak względy energetyczne i ekologiczne oraz zmiany konstrukcyjne, prowadzące do nadania współczesnym trolejbusom cech elektrobusów, przez zapewnienie im dodatkowego napędu bateryjnego, uniezależniającego je w coraz większym stopniu od sieci trakcyjnej.

Słowa kluczowe: trolejbus, sieć trakcyjna, linie komunikacyjne, tabor