Spis treści i streszczenie nr 11/2018

Do pobrania: 11/2018 – wersja elektroniczna

Spis treści

Bryniarska Zofia, Gacek Karolina – Wykorzystanie planerów podróży jako źródła informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Krakowie

Choromański Włodzimierz, Iwona Grabarek – Pojazdy autonomiczne w aglomeracjach miejskich

 Juliusz EngelhardtZarządzanie publicznym transportem kolejowym w Polsce w latach 1990 – 2018

 Józef Suda,  Jacek Lenartowicz – Zarządzanie flotą pojazdów miejskiego transportu publicznego

Jerzy Lejk,  Ireneusz Grunke – Skrócenie czasu następstwa pociągów w metrze warszawskim

 Henryk Zielaskiewicz, Agnieszka Gniadek – Znaczenie korytarzy transportowych północ – południe dla rozwoju usług logistycznych w Polsce

 

Streszczenia

Bryniarska Zofia, Gacek Karolina

 Wykorzystanie planerów podróży jako źródła informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Krakowie

Streszczenie: Informacja pasażerska odgrywa bardzo ważną rolę w transporcie zbiorowym. Zachęca do podjęcia decyzji i ułatwia skorzystanie z komunikacji miejskiej, zwiększa jej atrakcyjność i jakość. Celem artykułu jest przedstawienie planerów podróży – aplikacji mobilnych i internetowych, jako źródła informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej. Analiza wyników przeprowadzonego badania marketingowego miała za zadanie charakterystykę i ocenę planerów podróży pod kątem ich przydatności dla pasażerów miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie. W efekcie wykazano, w jakim stopniu aplikacje internetowe i mobilne są wykorzystywane, oraz które informacje w nich zawarte są najważniejsze, najbardziej wartościowe i pomocne.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, miejski transport zbiorowy, informacja pasażerska, planery podróży, narzędzia do planowania podróży

 

Choromański Włodzimierz, Iwona Grabarek

Pojazdy autonomiczne w aglomeracjach miejskich

Streszczenie: Na świecie, a także i w Polsce toczy się ożywiona dyskusja dotycząca przyszłości transportu,  w tym transportu miejskiego i autonomicznego. Postęp technologiczny (w tym: technologie informatyczne, technologie nowych systemów pomiarowych, nawigacji satelitarnej, zasobników energii elektrycznej itp.) stwarza nowe możliwości rozwiązań i prawdopodobnie w najbliższym czasie zrewolucjonizuje transport, w tym transport miejski. Ta nadchodząca rewolucja niesie ze sobą nie tylko wyzwania techniczne, ale również potężne wyzwania w obszarze legislacji, konieczność zmian w mentalności ludzi itd. W przekonaniu Autorów zmiany w transporcie w najbliższym czasie wpłyną istotnie na wszystkie aspekty naszego życia, podobnie jak maszyna parowa czy technologie internetowe. Szczególne znaczenie odegra sztuczna inteligencja i związana z nią autonomizacja transportu. Problemem, który z perspektywy Polski jest też przedmiotem dyskusji, jest odpowiedź na pytanie: na ile Polska będzie tylko beneficjentem technologii, które wraz z postępem na świecie, niejako „przyjdą do naszego kraju”, na ile zaś Polska będzie współtworzyć nowe technologie ? Artykuł poświęcony jest przede wszystkim autonomicznemu transportowi miejskiemu i stara się odnieść go do postawionych wyżej kwestii. 

Słowa kluczowe: transport miejski, pojazdy elektryczne, pojazdy autonomiczne

 

Juliusz Engelhardt

Zarządzanie publicznym transportem kolejowym w Polsce w latach 1990 – 2018

Streszczenie: W artykule zaprezentowane są etapy zmian w organizacji zarządzania publicznym transportem kolejowym w Polsce w latach 1990 – 2018. Pierwszy etap obejmuje okres lat 1990 – 2000, który charakteryzował się pełnym zmonopolizowaniem kolejowych przewozów pasażerskich w przedsiębiorstwie państwowym PKP. Kolejny etap to lata 2001 – 2008, kiedy to ustanowiono nowe zasady organizowania i finansowania kolejowych przewozów pasażerskich oraz z PKP wyodrębniono kolejowe spółki pasażerskie, takie jak PKP Intercity, PKP Przewozy Regionalne, PKP WKD i PKP SKM w Trójmieście. Ponadto na tym etapie pojawiły się pierwsze w Polsce koleje samorządowe i prywatny przewoźnik kolejowy. Trzeci etap zmian organizacji zarządzania publicznym transportem kolejowym obejmuje lata 2009 – 2018. Jest to etap ukształtowania się obowiązującego obecnie modelu zarządzania tym segmentem przewozów pasażerskich, powstały w wyniku wdrożenia przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z grudnia 2010 roku. Na tym etapie ewolucji powstały ponadto kolejne kolejowe spółki samorządowe. Rynek kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce obecnie obsługuje 12 przewoźników.

Słowa kluczowe: transport publiczny, transport kolejowy, kolejowe przewozy regionalne, kolejowe przewozy międzywojewódzkie

 

Józef Suda,  Jacek Lenartowicz

Zarządzanie flotą pojazdów miejskiego transportu publicznego

Streszczenie:  Artykuł prezentuje metodykę zarządzania flotą pojazdów miejskiego transportu publicznego. Opisano działania podejmowane od momentu tworzenia rozkładów jazdy przez wyspecjalizowane jednostki Urzędu Miasta st. Warszawy do czynności operacyjnych wykonywanych przez służby przewoźnika. Jako przykład wybrano proces zarządzania realizowany przez największego w Polsce operatora miejskiego transportu publicznego – Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie. Szczególną uwagę poświęcono czynnościom operacyjnym podejmowanym przez pracowników Wydziału Zarządzania Przewozami MZA (WZP), których zadaniem jest nadzór i zarządzanie zadaniami wykonywanymi przez poszczególne „brygady” na liniach komunikacyjnych. Działania te wykonywane są przez pracowników Centrali Ruchu, Ekspedycji na krańcach i Patroli Mobilnych. Wszystkie czynności dyspozytorów, ekspedytorów i instruktorów WZP wspomagane są i dokumentowane w Systemie Zarządzania Ruchem Autobusów (SZRA) MZA.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport publiczny, flota pojazdów

 

Jerzy Lejk,  Ireneusz Grunke

Skrócenie czasu następstwa pociągów w metrze warszawskim

Streszczenie: W artykule  przedstawiono krótką charakterystykę Metra Warszawskiego oraz czynniki  wpływające na następstwo czasowe pociągów. Wyróżniono i przeanalizowano dwa podstawowe czynniki wpływające na następstwo czasowe pociągów: urządzenia i systemy techniczne oraz zachowania pasażerów. Czas następstwa pociągów (częstość kursowania) to istotny czynnik wpływający na jakość świadczonej usługi. Jego wielkość jest zależna od elementów, które można kształtować w obszarze działań technicznych za pomocą dostępnych rozwiązań systemów prowadzenia ruchu, jak również poprzez wpływanie na zachowania pasażerów. Zmiany wprowadzone w obu obszarach przyniosły efekt w postaci zwiększenia zdolności przewozowych linii, podaży miejsc w wagonach i skrócenia czasu następstwa pociągów. Prowadzone od dwunastu lat coroczne badania opinii pasażerów potwierdzają, że częstość kursowania, szybkość jazdy i punktualność kursowania pociągów metra mają duże znaczenie dla pasażerów. Czynniki te są istotne dla pasażerów niezależnie, w jakiej porze dnia odbywają podróż metrem. Wykonany w warunkach rzeczywistych test sprawdzający możliwość realizacji przewozów pasażerskich z czasem następstwa 2 minuty wykazał, że jest to możliwe. Wdrożenie, na stałe, następstwa pociągów wynoszącego 2 minuty wymaga korekt w obszarze infrastruktury linii metra i organizacji pracy oraz przygotowania programu informacyjnego dla pasażerów.  

Słowa kluczowe: transport pasażerski, metro, czasy następstwa pojazdów

 

Henryk Zielaskiewicz, Agnieszka Gniadek

Znaczenie korytarzy transportowych północ – południe dla rozwoju usług logistycznych w Polsce

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano rolę europejskich korytarzy transportowych w rozwoju usług logistycznych w Polsce. Zwrócono szczególną uwagę na korytarz transportowy  Bałtyk – Adriatyk  pozwalający na przyspieszenie rozwoju transportu intermodalnego. Dla regionów nadmorskich w okolicach Trójmiasta oraz Szczecina i Świnoujścia jest to szansa na dynamiczny rozwój przeładunków portowych, usług logistycznych i całej gospodarki morskiej, która ma duże znaczenie dla tych regionów. Dla Polski stanowi on szansę na rozwój licznych terminali, centrów logistycznych i parków magazynowych oraz usług logistycznych.

Słowa kluczowe: korytarze transportowe, transport intermodalny, logistyka