Spis treści i streszczenie nr 11/12/2019

Do pobrania: 11/12/2019 – wersja elektroniczna

Spis treści

Tomasz Kwarciński – Rola województw samorządowych w rozwoju pasażerskich przewozów regionalnych w Polsce

Michał Wójtowicz – Piktogram jako nośnik informacji w pasażerskim transporcie zbiorowym

Szymon Oleksiuk – Podsystem Zarządzania Transportem Publicznym w ramach Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Bielsku-Białej

Bryniarska Zofia, Szczygieł Aneta – Analiza punktualności lotów samolotów pasażerskich w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice   Maria Zych-Lewandowska – Linie specjalne do obsługi cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych w Polsce

Maria Zych-Lewandowska – Linie specjalne do obsługi cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych w Polsce

 

Streszczenia

Tomasz Kwarciński

Rola województw samorządowych w rozwoju pasażerskich przewozów regionalnych w Polsce

Streszczenie: W artykule przedstawiono rolę województw samorządowych w rozwoju pasażerskich przewozów regionalnych w Polsce. Włączenie województw samorządowych w proces usamorządowienia transportu kolejowego w Polsce poprzedzone zostało restrukturyzacją przedsiębiorstwa PKP oraz nowym podziałem administracyjnym kraju. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z organizacją oraz dofinansowaniem regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce. W tym zakresie ważnymi zadaniami województw samorządowych są: oddziaływanie na rozkład jazdy, dofinansowanie usług transportu publicznego, zakup nowego/modernizacja taboru, a także modernizacja infrastruktury liniowej i punktowej transportu kolejowego. Zwiększanie roli samorządów wojewódzkich w procesie usamorządowienia regionalnego transportu kolejowego w Polsce ma swoje odzwierciedlenie w rosnących wydatkach samorządów wojewódzkich na ten segment rynku.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport kolejowy, kolejowe przewozy regionalne

 

Michał Wójtowicz

Piktogram jako nośnik informacji w pasażerskim transporcie zbiorowym

Streszczenie: Celem artykułu jest pokazanie, że piktogram to nie tylko obrazek przekazujący prostą informację i zwrócenie uwagi na złożoność problemów związanych z umiejscowieniem go w otaczającej nas rzeczywistości. Zaprezentowano historię informacji przekazywanej w ten najprostszy z możliwych sposobów, którego nie ograniczają ani językowe i narodowościowe konteksty. Ewolucja informacji obrazkowej została przedstawiona na przykładzie oznaczeń groźnych dla zdrowia substancji chemicznych. Zasygnalizowana została potrzeba zachowania spójności w przekazie informacji na linii obiekt – otoczenie zewnętrzne. Oprócz tego  przedstawiony został przykład jednego, prostego piktogramu i wielość wariacji na temat tej samej treści, którą prezentuje. Zaprezentowano też rozwiązania stosowane w komunikacji miejskiej – zarówno krajowej, jak i europejskiej. Wskazano podstawy prawne stosowania konkretnych oznaczeń, pokazano konkretne rozwiązania stosowane w praktyce transportu zbiorowego. W ostatniej części artykułu wskazane zostały pożądane kierunki rozwoju wybranej gałęzi systemu informacji pasażerskiej, jaką jest informacja obrazkowa. Poruszone zostały tak istotne pojęcia jak szum informacyjny i wizualny oraz określone zostały postulaty dotyczące minimalizacji przekazywanej informacji oraz jej standaryzacji w skali makro.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, miejski transport zbiorowy, informacja, piktogram

 

Szymon Oleksiuk

Podsystem Zarządzania Transportem Publicznym w ramach Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Bielsku-Białej

Streszczenie: Artykuł ma celu przedstawienie mechanizmów wdrożeniowych systemu ITS w Bielsku-Białej, zastosowanych w ramach projektu realizowanego w latach 2017-2018. Miasto dokonało pierwszego etapu kluczowych działań, z wykorzystaniem telematyki – celem automatyzacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemów transportowych, w szczególności w dziedzinie transportu zbiorowego. Przedstawiony został zakres wykorzystania Inteligentnych Systemów Transportowych do poprawy płynności ruchu oraz wzrostu efektywności transportu publicznego, zaprezentowana została architektura logiczna systemu oraz pełnione funkcje systemu. Ponadto scharakteryzowano Podsystem Zarządzania Transportem Publicznym, technologie umożliwiające jego działanie, jak również proces realizacji funkcji priorytetu dla pojazdów transportu publicznego oraz rozwiązania w obszarze informacji pasażerskiej.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, inteligentne systemy transportowe (ITS)

 

Bryniarska Zofia, Szczygieł Aneta 

Analiza punktualności lotów samolotów pasażerskich w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice  

Streszczenie: Z punktu widzenia pasażerów jedną z ważniejszych cech jakości jest punktualność. W transporcie lotniczym wykonanie operacji przez samoloty i ich obsługa naziemna są znacznie bardziej czasochłonne, a ponadto mocno uzależnione od warunków atmosferycznych. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy punktualności, określenie struktury i wielkości odchyłek punktualności oraz opóźnień i przyspieszeń rejsów pasażerskich wykonywanych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Balicach oraz jego historię i wielkość ruchu lotniczego w ostatnich latach. Omówiono najczęstsze przyczyny opóźnień oraz kody opóźnień opracowane przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych. Zdefiniowano miary i wskaźniki punktualności. Przedstawiono strukturę odchyłek punktualności oraz ocenę statystycznych miar położenia i zmienności odchyłek od punktualności, przyspieszeń i opóźnień lotów dla okresu 12 miesięcy. Analizę punktualności lotów przeprowadzono z podziałem na rejsy krajowe i międzynarodowe w tym okresie oraz dla wybranych dwóch miesięcy roku z podziałem na poszczególne dni. W podsumowaniu przedstawiono wnioski końcowe analizy punktualności samolotów pasażerskich oraz opisano najczęstsze przyczyny opóźnień występujące w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice wraz ze sposobem ich eliminowania.

Słowa kluczowe: transport lotniczy, punktualność, opóźnienie, odchyłka punktualności

 

Maria Zych-Lewandowska 

Linie specjalne do obsługi cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych w Polsce  

Streszczenie: W artykule przedstawiono szczegółowo rozwiązania z zakresu zarządzania miejskim transportem zbiorowym stosowane w Polsce w okresie Wszystkich Świętych. Pokazano dane dla Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Torunia, Warszawy i Wrocławia z „akcji cmentarnej” w roku 2015. Omówiono uruchamiane linie specjalne służące do obsługi wzmożonego ruchu pasażerskiego do i z cmentarzy, wzmocnienia linii regularnie kursujących, zmiany taryfowe, taborowe, rozkładowe i modyfikacje tras, a także szereg specyficznych rozwiązań stosowanych w wybranych miastach. Wykonano syntetyczne zestawienie tzw. dobrych praktyk, które ułatwi organizatorom przewozów miejskich w Polsce znalezienie rozwiązań mogących pomóc w podniesieniu jakości oferowanych usług w tych specyficznych dla transportu zbiorowego dniach.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport pasażerski, linie specjalne, obsługa pasażerska cmentarzy