Spis treści i streszczenie numeru 7/2017

Do pobrania: 7/2017 – wersja elektroniczna

Spis treści

Robert Tomanek – Rola bezpłatnego transportu zbiorowego w równoważeniu mobilności w miastach

Urszula Duda-Wiertel, Katarzyna Nosal, Katarzyna Solecka – Warsztaty z udziałem interesariuszy jako dobra praktyka wypracowywania rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności

Caroline Kubala – Zmiana postrzegania Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie przez użytkowników

Sabina Puławska-Obiedowska – Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób z ograniczoną mobilnością w Krakowie

 

Streszczenia

 

Robert Tomanek

Rola bezpłatnego transportu zbiorowego w równoważeniu mobilności w miastach

Streszczenie: Rozwój miast, a zwłaszcza rozwój metropolitalny, powoduje powstawanie barier mobilności. W szczególności konieczne jest równoważenie mobilności z wykorzystaniem niskoemisyjnych podsystemów transportowych. Równoważenie mobilności wymaga podejścia systemowego i stosowania różnych instrumentów. Jednym z nich jest cena usług publicznego transportu zbiorowego, a w szczególności postulat bezpłatnego transportu zbiorowego w miastach – Free Fare Public Transport (FFPT). Na podstawie obecnego stanu wiedzy można stwierdzić, że efektywność FFPT nie została udowodniona. Zastosowanie tego rozwiązania wiąże się z trudnym do oszacowania ryzykiem ekonomicznym – zwłaszcza w perspektywie długookresowej.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, mobilność, bezpłatny transport zbiorowy

 

Urszula Duda-Wiertel, Katarzyna Nosal, Katarzyna Solecka

Warsztaty z udziałem interesariuszy jako dobra praktyka wypracowywania rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności

Streszczenie: W artykule odniesiono się do działań realizowanych w ramach projektu UE REGIO-MOB, którego głównym celem jest wypracowanie nowych strategicznych rozwiązań transportowych służących usprawnieniu polityki mobilności na szczeblu regionalnym. W ramach projektu w czerwcu 2017 roku przeprowadzono warsztaty dotyczące rozwiązań zwiększających dostępność transportową obszaru projektu REGIO-MOB, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Niepołomice i zlokalizowanej tam strefy inwestycyjnej. Dla wypracowania nowych rozwiązań przyjęto formę pracy warsztatowej z udziałem studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej oraz Członków Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu REGIO-MOB, którzy mają bezpośredni wpływ na kształt rozwiązań komunikacyjnych w regionie. Praca odbywała się w grupach tematycznych, co pozwoliło na dokładną analizę stanu istniejącego oraz sformułowanie propozycji konkretnych zmian. Zaangażowanie wielu interesariuszy zaowocowało ich merytorycznym wsparciem oraz pozwoliło na weryfikację stopnia wykonalności rozwiązań.

Słowa kluczowe: zrównoważona mobilność, transport regionalny, dostępność transportowa, warsztaty z interesariuszami

 

Caroline Kubala

Zmiana postrzegania Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie przez użytkowników

Streszczenie: Artykuł stanowi podsumowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych na terenie części Strefy Płatnego Parkowania (SPP) Krakowa, poza obszarami ścisłego centrum. Celem analizy było poznanie opinii użytkowników na temat obecnego sposobu organizacji SPP oraz ich osobistych preferencji i oczekiwań w tym zakresie. Zadaniem ankietowanych było m. in. ustosunkowanie się do zasadności poszerzania SPP, wskazanie największego beneficjenta wprowadzanych zmian czy też zadeklarowanie potencjalnej zmiany zachowań komunikacyjnych wskutek podniesienia stawki opłat za godzinę postoju. Odpowiedzi zbierano w trzech turach ankietowania – tuż po reorganizacji sposobu parkowania (czerwiec 2015) oraz w późniejszych okresach funkcjonowania zaimplementowanych zmian (grudzień 2015 oraz 2016). W badaniach uwzględniono zarówno opinie kierowców będących mieszkańcami analizowanych Podstref, jak i użytkowników rezydujących poza obszarami objętymi sondażami.

Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, badania parkowania, parkowanie

 

Sabina Puławska-Obiedowska

Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób z ograniczoną mobilnością w Krakowie

Streszczenie: Termin dostępności kojarzony jest bardzo często z możliwościami realizowania swoich potrzeb przez osoby niepełnosprawne  oraz od wielu dekad jest przedmiotem zainteresowania badaczy, projektantów i ustawodawców. Koncepcja projektowania uniwersalnego dla transportu publicznego oznacza, że konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu usług wszystkim mieszkańcom, w tym osobom niepełnosprawnym oraz innym, które z pewnych przyczyn mogą mieć trudności w swobodnym przemieszczaniu się.  Niniejsza praca podejmuje to zagadnienie, wskazując skalę problemu, związanego z koniecznością zapewnienia dostępnego transportu publicznego osobom z ograniczoną mobilnością. W drugiej części artykułu poddano analizie i ocenie stan istniejący infrastruktury transportu publicznego w Krakowie, wykorzystując dane na temat wyposażenia przystanków oraz obsługi przystanków taborem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Analiza została wykonana przy użyciu narzędzia do analiz przestrzennych ArcGIS.  Wyniki wskazują, że na terenie Krakowa wciąż istnieją obszary wymagające usprawnień w zakresie poziomu obsługi transportem publicznym pod kątem osób z ograniczoną mobilnością.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, dostępność, mobilność, ograniczona mobilność