Spis treści i streszczenie numeru 7/2016

 Do pobrania: 7/2016 – wersja elektroniczna

Spis treści 

Alexander Rossolov – Modelowanie popytu na usługi transportu publicznego na podstawie zmienności potrzeb w podróży (artykuł w języku angielskim)

Balázs Horváth, Viktor Nagy – Ocena strefowa z analizą skupień przystanków transportu publicznego (artykuł w języku angielskim)

Renata Żochowska, Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń – Modele generowania podróży w obszarze miejskim na przykładzie Bielska-Białej

Paulina Matusz, Grzegorz Rudecki, Jacek Oskarbski, Kazimierz Jamroz – Problematyka modelowania zależności  prędkość – gęstość – natężenie  w warunkach ruchu miejskiego

Jarosław Szustek – Modelowanie mikroskopowe w kontekście testowania algorytmów z priorytetem dla tramwajów

Andrzej Maćkowiak, Jacek Thiem – Modelowanie systemów „bus rapid transit” – studium przypadku

Marta Gągorowska, Piotr Jan Kojałowicz, Rafał Kucharski – Macierz kosztów uwzględniająca czasy podróży różnymi środkami transportu

 

Streszczenia

 

Alexander Rossolov

Modelowanie popytu na usługi transportu publicznego na podstawie zmienności potrzeb w podróży (artykuł w języku angielskim)

Streszczenie:  W artykule zostało opracowane kompleksowe podejście do modelowania macierzy źródło-cel w oparciu o stochastyczne hipotezy dotyczące generowania popytu na usługi transportu publicznego. Korzystając z analizy kombinatorycznej został opracowany model zmienności popytu i oszacowana możliwa ilość matryc. Opracowano metody modelowania macierzy źródło-cel za pomocą stopniowej symulacji oraz metody Monte Carlo.

Słowa kluczowe: macierz źródło-miejsce docelowe,  podróż pasażera, model popytu

 

Balázs Horváth, Viktor Nagy

Ocena strefowa z analizą skupień przystanków transportu publicznego (artykuł w języku angielskim)

Streszczenie:  Obecnie nieustannie powstają różne zbiory danych, generowane przez różne urządzenia i systemy. Transport publiczny nie jest w tym zakresie wyjątkiem. Nowoczesne systemy monitorowania oparte na GPS i bilety elektroniczne wytwarzają duże ilości danych, i moglibyśmy je wykorzystać dla poprawy poziomu usług. Z jednej strony dane te są przechowywane, a dostawcy usług nie mają do czynienia z zawartością informacji, ale z drugiej strony, być może są one po prostu usuwane, aby ograniczyć obciążanie cyfrowej przestrzeni. Dane te mogą być przetwarzane dzięki nowoczesnym urządzeniom i metodom, i możemy je wykorzystać do uzyskania informacji. Dzięki rozprzestrzenianiu eksploracji danych, narzędzia te pojawiają się nie tylko w badaniach marketingowych, ale w większości różnych działań badawczych, i reklamują one nową rewolucję naukową. Chociaż znaczenie tych źródeł danych jest zasadnicze, nie jest to rozpowszechnione w planowaniu transportu, a jedynie w pewnych określonych obszarach [1], tak jak pisze Csiszár i in. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania materiałów nieprzetworzonych, biorąc jako podstawę informacje o pasażerach podróżujących transportem publicznym. Stworzono metodę trzech kroków, która może być przydatna do automatycznego kształtowania strefy lub do nadzorowania granic stref utworzonych konwencjonalnie. Może też przydać się przy kontroli gruntów użytkowych. Procedura ta jest skuteczna w tworzeniu łańcuchów podróży z danych z kart inteligentnych oraz w tworzeniu macierzy żródło-cel  na podstawie danych zameldowania. W artykule pokazano, w jaki sposób możliwa jest dystrybucja stref, za pomocą różnych metod pomiaru odległości i procedur gromadzenia, i zaprezentowano tego efekty na przykładzie wybranego miasta.

Słowa kluczowe:   transport publiczny, big data (duże zbiory danych), szeregi czasowe, podobieństwa macierzy, grupowanie

 

Renata Żochowska, Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń

Modele generowania podróży w obszarze miejskim na przykładzie Bielska-Białej

Streszczenie: Pierwszy etap budowy czterostopniowego modelu transportowego wymaga opracowania modelu powstawania ruchu. Obejmuje on identyfikację czynników ruchotwórczych oraz określenie ich wpływu na liczbę podróży generowanych. Właściwe przeprowadzenie tego procesu ma kluczowe znaczenie w dalszych etapach modelowania, a co za tym idzie wpływa na jakość całego modelu transportowego. W artykule przedstawiono przegląd metod opracowywania modeli generowania ruchu wewnętrznego w obszarze miejskim. Jako zasadnicze kryterium klasyfikacji przyjęto zastosowaną technikę matematyczną odwzorowania procesu powstawania ruchu. Praktyczną część artykułu stanowi opis konstruowania modeli generowania ruchu opracowanych na potrzeby budowy modelu transportowego Bielska-Białej.

Słowa kluczowe: modele generowania ruchu, czynniki ruchotwórcze, potrzeby transportowe

 

Paulina Matusz, Grzegorz Rudecki, Jacek Oskarbski, Kazimierz Jamroz

Problematyka modelowania zależności  prędkość – gęstość – natężenie  w warunkach ruchu miejskiego

Streszczenie: Pierwszy model charakteryzujący zależność prędkość – gęstość – natężenie powstał ponad 80 lat temu. Od tego czasu naukowcy z całego świata pracowali nad opracowaniem własnych modeli ruchu drogowego, które kompleksowo opisywać będą fundamentalny wykres. Prace nad doborem odpowiednich parametrów, niezbędnych do stworzenia modelu, dokonywano głównie na drogach szybkiego ruchu. Problem poruszony w niniejszym referacie odnosi się do niedostatecznej ilości przeprowadzonych badań nad zagadnieniem zależności prędkość – gęstość – natężenie w warunkach miejskich w Polsce. Celem artykułu jest ocenienie możliwości implementacji istniejących modeli ruchu w sieci ulicznej na przykładzie Trójmiasta, wraz z opracowaniem autorskiej metodologii badań, adekwatnej do posiadanych narzędzi. Podjęto próbę opracowania modeli dla ruchu przerywanego w celu lepszego poznania wpływu sygnalizacji świetnej i innych utrudnień w warunkach miejskich na kształt fundamentalnego wykresu.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, ruch miejski,modele ruchu drogowego,  teoria przepływów ruchu

 

Jarosław Szustek

Modelowanie mikroskopowe w kontekście testowania algorytmów z priorytetem dla tramwajów

Streszczenie: Pojęcie priorytetu dla tramwajów jest bardzo ogólne, dlatego przy projektowaniu sygnalizacji świetlnych występuje trudność w określeniu optymalnego poziomu tego priorytetu w konkretnych przypadkach. W artykule zaproponowano wykorzystanie modeli mikroskopowych Vissim do rozwiązania tego problemu. Na podstawie doświadczeń z uprzywilejowaniem ruchu tramwajowego w Warszawie zaproponowano procedury testowania, badania efektywności i implementacji algorytmów akomodacyjnych z priorytetem dla tramwajów. W podsumowaniu referatu zawarto rekomendacje odnośnie szerszego wykorzystania modeli mikrosymulacyjnych w procesie projektowania sygnalizacji świetlnych.

Słowa kluczowe: symulacje mikroskopowe, sygnalizacja akomodacyjna, priorytet dla tramwajów

 

Andrzej Maćkowiak, Jacek Thiem

Modelowanie systemów „bus rapid transit” – studium przypadku

Streszczenie: Systemy „szybkiego autobusu”, „metrobusu” czyli systemy Bus Rapid Transit (BRT), są nadal mało znane w Polsce mimo, iż na świecie odnoszą sukcesy. Jest to o tyle niezrozumiałe, że prowadzone analizy (m.in. w Płocku, Poznaniu) dają obiecujące wyniki. Autorzy artykułu przedstawiają specyficzne podejście do modelowania i planowania systemu BRT na podstawie wymienionych przykładów. Próbują rozwiać wątpliwości związanie z sposobem odwzorowania systemu BRT w modelu popytu i podaży. W artykule starają się wyjaśnić przyczynę wysokich wskaźników analizy ekonomicznej uzyskiwanych przez planowane systemy BRT. Swoje rozważania ilustrują przykładami funkcjonujących systemów BRT na całym świecie.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, Bus Rapid Transit (BRT), model ruchu

 

Marta Gągorowska, Piotr Jan Kojałowicz, Rafał Kucharski

Macierz kosztów uwzględniająca czasy podróży różnymi środkami transportu

Streszczenie: W poniższym artykule opisano przykład budowy macierzy kosztów podróży wykorzystanej podczas dystrybucji (rozkładu przestrzennego) podróży, która uwzględnia kilka środków transportu równocześnie. Autorzy przedstawiają kolejne analizy dotyczące wrażliwości poszczególnych miar oporu przestrzeni na wprowadzone do sieci zmiany oraz płynące z nich wnioski. Dodatkowo starają się udowodnić, że macierz zawierająca tylko jeden z systemów transportowych może powodować, że funkcja jest mało wrażliwa na powstawanie nowych inwestycji dedykowanych innym typom pojazdów. Prace nad modelem ruchu Wrocławia pozwoliły na przetestowanie kilku wariantów konstruowania macierzy kosztów podróży, jednak artykuł przedstawia tylko wybrane rozwiązanie, które wydaje się być najbardziej odpowiednie.

Słowa kluczowe: macierz kosztu podróży, dystrybucja podróży, model popytu