Spis treści i streszczenie nr 6/2024

Spis treści

Marta Broda – Ocena wybranych udogodnień dla pasażerów autobusowej komunikacji miejskiej w Poznaniu

Mateusz Szawelski – Rozwój technologii napędu wodorowego w przyszłości

Patryk Jurkowski – Integracja komunikacji publicznej w miastach średniej wielkości na przykładzie Pruszkowa

Katarzyna Belska – Ocena eksploatacyjna wybranej grupy zmodernizowanych wagonów pasażerskich

Wiktoria Fortuna – Automatyzacja ruchu kolejowego

 

Streszczenia

Marta Broda

Ocena wybranych udogodnień dla pasażerów autobusowej komunikacji miejskiej w Poznaniu

Streszczenie: Artykuł opisuje aktualny stan taboru autobusowej komunikacji miejskiej w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem udogodnień, w jakie są wyposażone autobusy. Tabor został przeanalizowany pod względem zastosowania wybranych elementów wyposażenia. Luka badawcza została zidentyfikowana jako niedostateczne skupienie się na udogodnieniach występujących w pojazdach, w porównaniu do unowocześniania napędów, zarówno w literaturze, jak i działaniach inwestycyjnych realizowanych przez samorządy terytorialne. Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne sukcesywnie skłaniają przewoźników do stopniowej wymiany taboru na elektryczny lub wodorowy. W artykule zostały przedstawione dotychczasowe działania w zakresie modernizacji floty prowadzone przez MPK Poznań oraz plany dalszego jej rozwoju. Nowoczesne pojazdy są wyposażane także w coraz nowocześniejsze udogodnienia dla pasażerów. Obecnie zastosowane udogodnienia różnią się w zależności od typu autobusu. Wśród użytkowników autobusowej komunikacji miejskiej zostało przeprowadzane badanie ankietowe mające na celu poznanie opinii dotyczącej wybranych udogodnień oraz kierunków ich rozwoju w przyszłości. Zbadane zostało także podejście pasażerów do unowocześniania floty, pod względem napędów elektrycznych i wodorowych. Ustalono, z których udogodnień pasażerowie korzystają najchętniej, które uważają za zbędne, a które za występujące w zbyt małej ilości. Wskazano możliwe kierunki dalszego rozwoju udogodnień, dostosowane do preferencji pasażerów.

Słowa kluczowe: logistyka miejska, komunikacja miejska, transport zbiorowy, transport autobusowy

 

Mateusz Szawelski

Rozwój technologii napędu wodorowego w przyszłości

Streszczenie: Rosnące zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii ze względu na ograniczone zasoby paliw kopalnych oraz ich skutki dla środowiska naturalnego, wskazuje na konieczność poszukiwania alternatywnych zasobów. Wobec tego, jako społeczeństwo dążące do gospodarki zeroemisyjnej nie możemy dopuścić do zaniechania rozwoju technologii wodorowej i jej potencjalnego zastosowania w przestrzeni publicznej. Wydaje się ona być „nieoszlifowanym diamentem”, który ciągle odkrywa swoje nowe zastosowania. Badania i testy prowadzone nad wykorzystaniem tego gazu pokazują jego użyteczność w transporcie drogowym i w innych dziedzinach gospodarki miejskiej. Dzięki swoim cechom technologia wodorowa potrafi idealnie wpasować się w założenia zero emission, ponieważ podczas procesu spalania zielonego wodoru produktem ubocznym jest jedynie woda. Ukazuje to potencjał redukcji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza oraz przyjazność wodoru dla środowiska. Jednak występują również wyzwania związane z rozpowszechnianiem tego gazu w codziennym użytkowaniu. Problemy występują w aspektach takich, jak magazynowanie, transport, infrastruktura czy też bezpieczeństwo. W artykule szczegółowo przeanalizowane są powyższe wyzwania związane z wykorzystaniem wodoru, wynikające z jego cech lub zbyt niskiego poziomu rozwoju w danym segmencie przemysłowym i rynkowym. Rezultaty przeprowadzonej analizy sugerują, że pomimo barier – ale przy założeniu spełnienia przez kraje deklaracji zawartych w strategiach wodorowych – technologia wodorowa ma szansę stać się istotnym czynnikiem w transformacji transportowej oraz gospodarczej nakierunkowanej na zrównoważony rozwój. Wnioski jednoznacznie wskazują na potrzebę kontynuacji badań oraz inwestycji w rozwój infrastruktury oraz przemysłu wodorowego, aby umożliwić pełne wykorzystanie potencjału tej technologii w przyszłości.

Słowa kluczowe: wodór, cechy wodoru, zerowa emisja, technologia wodorowa, rozwój wodorowy, napęd wodorowy

 

Patryk Jurkowski

Integracja komunikacji publicznej w miastach średniej wielkości na przykładzie Pruszkowa

Streszczenie: Pruszków to średniej wielkości miasto powiatowe w województwie mazowieckim, będące jednocześnie największym miastem satelickim aglomeracji warszawskiej. W drugiej połowie XX. wieku Pruszków pozostawał jednym z większych ośrodków przemysłowych na Mazowszu [1], zapewniając tym samym zatrudnienie dla znacznej części jego mieszkańców. Skutki transformacji ustrojowej zaowocowały koniecznością zmiany miejsca zatrudnienia na Warszawę. Taki stan rzeczy utrzymuje się do dziś, co, wraz ze wzrostem demograficznym Pruszkowa, zrodziło potrzebę zorganizowania komunikacji miejskiej zapewniającej efektywny dojazd do stacji kolejowych PKP PLK oraz WKD. Artykuł analizuje sposób funkcjonowania transportu publicznego pod kątem integracji środków transportu oraz wykazania możliwości rozwoju systemu oraz infrastruktury transportowej w obrębie miasta. Celem zdiagnozowania problematyki tematu przeprowadzono ankietyzację internetową. Analiza preferencji mieszkańców wykazała potrzebę modyfikacji rozkładów jazdy oraz układów linii, wdrożenia większej integracji taryfowej oraz wprowadzenia nowoczesnych technologii, takich jak aplikacje mobilne z bieżącą lokalizacją autobusów oraz interaktywne tablice przystankowe prezentujące realny czas oczekiwania, a także ogólnej poprawy infrastruktury pasażerskiej w obrębie przystanków węzłowych. Powyższe postulaty dowodzą konieczności zmian. Aktualnie organizowany transport publiczny ma potencjał efektywnego wykorzystania przy zastosowaniu stosunkowo niedużych nakładów finansowych. Artykuł dowodzi, że można to uzyskać implementując część rozwiązań stosowanych w innych miastach europejskich.

Słowa kluczowe: transport publiczny, integracja, organizacja, analiza, system biletowy

 

Katarzyna Belska

Ocena eksploatacyjna wybranej grupy zmodernizowanych wagonów pasażerskich

Streszczenie: Artykuł skupia się na ocenie zmodernizowanych wagonów pasażerskich eksploatowanych w ruchu dalekobieżnym. Autorka analizuje dokumentację techniczną oraz systemu utrzymania 90 zmodernizowanych wagonów pasażerskich, w oparciu o zestawienia uszkodzeń z lat 2018-2023 zgromadzonych przez drużyny konduktorskie i rewidentów taboru, wykorzystując metodę analizy drzewa niezdatności i symulacji Monte Carlo. Celem opracowania jest dostarczenie kompleksowej oceny eksploatacyjnej, w celu poprawy niezawodności i dostępności wagonów pasażerskich. Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa technicznego, kluczowego w kontekście udanej podróży koleją przy rosnącej liczbie pasażerów w Polsce. W artykule wyjaśnione jest pojęcie niezawodności. Uszkodzenia elementów pojazdu kolejowego są kategoryzowane na grupy błędów produkcji, eksploatacji, naprawy oraz przypisywane do danego podzespołu. Metoda analizy drzewa niezdatności (FTA) jest przedstawiona jako narzędzie wykorzystujące Boolowskie bramki logiczne do reprezentowania zależności i prawdopodobieństwa niepożądanych zdarzeń. Ważność monitorowania i raportowania niezawodności jest podkreślana przez potrzebę ciągłości obsługi pasażerów, brak dostępnego zastępczego taboru oraz zgodności z normami, takimi jak BS EN 50126-1. W artykule opisano i scharakteryzowano pod względem technicznym wagon pasażerski. Składa się on z zespołów, podzespołów i części, które można podzielić na pięć głównych kategorii w celu analizy: niezdatności struktury mechanicznej i zbiorników, niezdatności wyposażenia wnętrza, niezdatności urządzeń zewnętrznych, niezdatności urządzeń instalacji elektrycznej i niezdatności obwodów elektrycznych. Opisany został także proces zbierania danych oraz liczba awarii w różnych kategoriach. Skonstruowane zostało drzewo błędów, a przyjęte założenia umożliwiły przeprowadzenie symulacji Monte Carlo. Wyniki obliczeń zostały zebrane w formie raportu i wybrano najsłabsze ogniwo, czyli system hamulca i układ przeciwpoślizgowy oraz opracowano wnioski na temat optymalizacji gromadzenia danych o uszkodzeniach i różnicach pomiędzy podmiotami naprawczymi.

Słowa kluczowe: niezawodność, wagon pasażerski, gotowość techniczna, metoda Monte Carlo

 

Wiktoria Fortuna 

Automatyzacja ruchu kolejowego

Streszczenie: Automatyzacja ruchu kolejowego to zaawansowany proces wykorzystujący nowoczesne technologie w celu zarządzania i kontrolowania ruchu pociągów na torach kolejowych. W artykule omawiane są różnorodne aspekty automatyzacji, obejmujące m.in. systemy sygnalizacyjne, sterowanie ruchem, sztuczną inteligencję oraz analizę danych, przy wykorzystaniu Internetu Rzeczy. Prezentowane są liczne korzyści płynące z automatyzacji, takie jak poprawa bezpieczeństwa, efektywność oraz punktualność przewozów. Omawiane są również wyzwania związane z wprowadzaniem narzędzi technologicznych, w tym konieczność dostosowania regulacji prawnych oraz zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wnioski wskazują na rosnące znaczenie automatyzacji w procesie modernizacji systemów kolejowych, ale także na konieczność uwzględnienia potencjalnych zagrożeń, takich jak ryzyko cyberataków czy awarii technicznych. Wdrożenie automatyzacji wymaga zatem holistycznego podejścia, uwzględniającego nie tylko aspekty technologiczne, lecz również regulacyjne, szkoleniowe oraz zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrożeniami. Dążenie do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa w ruchu kolejowym jest nieodłącznie związane z koniecznością radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z wdrażaniem nowych technologii, co stanowi istotny obszar dalszych prac badawczych i rozwojowych w sektorze kolejowym.

Słowa kluczowe: innowacje, ruch kolejowy, automatyzacja