Spis treści i streszczenie numeru 7/8/2021

Do pobrania: 7/8/2021 – wersja elektroniczna

Spis treści

Karol Kłosowski – Autobusowe linie dowozowe do kolei jako środek integracji, rozwoju i zwiększania dostępności  publicznego transportu zbiorowego

Batorski Miłosz – Pojazdy autonomiczne w miejskim transporcie zbiorowym

Grzegorz Chruścicki – Analiza wpływu sytuacji pandemicznej na ocenę wskaźnikową miejskiego systemu transportu zbiorowego w Rzeszowie

Edyta Boratyńska – Karpiej, Paweł Engel – Innowacyjność w projektach transportowych finansowanych z Funduszy Europejskich

Yevhen Aloshynskyi, Jan Gertz –  Możliwości udziału kolei w formowaniu turystycznych klastrów logistycznych

Daniel Kapica – Ocena wskaźnikowa systemu transportu zbiorowego w Zielonej Górze

 

Streszczenia

Karol Kłosowski

Autobusowe linie dowozowe do kolei jako środek integracji, rozwoju i zwiększania dostępności  publicznego transportu zbiorowego

Streszczenie:  W artykule omówiono zagadnienia integracji usług transportowych, tj. pasażerskich przewozów kolejowych oraz przewozów autobusowych. Integracja różnych rodzajów transportu jest jednym z priorytetowych zadań związanych z zaspokojeniem nieustannie rosnącego (choć zaburzonego pandemią SARS-CoV-2) popytu na usługi transportowe. Integracja systemów transportowych postrzegana jest jako złożony proces, oddziałujący na warunki konkurencji oraz konkurencyjność transportu. W artykule przeanalizowano przykłady praktyk, doświadczeń i planów różnych podmiotów w  czterech województwach (tj. w województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim i pomorskim). Jak wynika z przeprowadzonej analizy rozwiązania te skutecznie przyczyniają się do poprawy dostępności transportu w poszczególnych regionach. Natomiast w województwach świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim rozwiązania takie  są w fazie planowania, a ich celem jest zapewnienie transportu publicznego na obszarach wykluczonych transportowo – przede wszystkim z uwagi na brak lub likwidację linii kolejowych, zaprzestanie obsługi połączeń przez przewoźników kolejowych oraz likwidację połączeń wykonywanych w przeszłości przez przedsiębiorstwa PKS.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, linie dowozowe

 

Batorski Miłosz

Pojazdy autonomiczne w miejskim transporcie zbiorowym  

Streszczenie: Idea pojazdów autonomicznych cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród kierowców i pasażerów samochodów osobowych. Wzmożone zainteresowanie zaobserwować można również w jednostkach transportu zbiorowego. W artykule zgłębiono zagadnienie autonomiczności pojazdów oraz historię, rozwój i przyszłość samej idei. Wyszczególniono poziomy autonomiczności pojazdów oraz przybliżono lęki, nawyki, przyzwyczajenia i oczekiwania kierowców względem transportu autonomicznego. Przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz działania pilotażowe wybranych jednostek transportowych w Polsce i na świecie. Oprócz tego zaprezentowano zarys mechanizmów sterujących pojazdem (samochodem) autonomicznym oraz przykłady systemów używanych w AV. Opisano problemy stojące na drodze upowszechnieniu się idei AV oraz nowe możliwości, jakie niosą pojazdy autonomiczne. Poddano też dogłębnej analizie wady i zalety potencjalnego powszechnego korzystania z pojazdów autonomicznych.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, pojazd autonomiczny

 

Grzegorz Chruścicki

Analiza wpływu sytuacji pandemicznej na ocenę wskaźnikową miejskiego systemu transportu zbiorowego w Rzeszowie

Streszczenie: Celem analizy było zbadanie, w jakim stopniu sytuacja pandemiczna wpłynęła na ocenę wskaźnikową miejskiego systemu transportowego w Rzeszowie. Dane wykorzystane w badaniu pochodzą z bazy danych źródłowych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Swoim zakresem przestrzennym obejmują obszar Rzeszowa oraz podmiejskie miejscowości objęte rzeszowską komunikacją miejską w okresie czterech tygodni października w latach 2019-2020. Dokonana analiza wskazuje na zdecydowany spadek dziennej liczby przewiezionych pasażerów przy jednoczesnym nieznacznym obniżeniu wykonanych wozokilometrów. Zmniejszony ruch samochodowy oraz korekcja rozkładów jazdy w obrębie czasów międzyprzystankowych doprowadziły do poprawy punktualności kursowania autobusów. Czynnikami determinującymi opisane skutki są m. in. wprowadzenie nauki i pracy zdalnej, ograniczenie bądź brak dostępu do produktów i usług, a także prowadzenie negatywnej narracji odnoszącej się do komunikacji miejskiej. Osiągnięcie wskaźników sprzed pandemii będzie możliwe w wyniku reorganizacji oferty przewozowej, zmianie taryfy biletowej uwzględniającej podmiejskiego przewoźnika autobusowego, a także kontynuacji wymiany taborowej. Wszystkie opisane działania powinny zostać poprzedzone szeroko zakrojoną kampanią społeczną, promującą miejski transport zbiorowy.

Słowa kluczowe: system transportu miejskiego, ocena wskaźnikowa, sytuacja pandemiczna

 

Edyta Boratyńska – Karpiej, Paweł Engel

Innowacyjność w projektach transportowych finansowanych z Funduszy Europejskich

Streszczenie: Artykuł prezentuje zagadnienie innowacyjności w projektach transportowych, które są współfinansowane z funduszy unijnych . Autorzy wskazują na zmiany w podejściu do nowych technologii w okresie od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz stawiają pytania o rolę innowacyjności w programach inwestycyjnych, które będą realizowane w kolejnych latach.

Słowa kluczowe: innowacje, finansowanie, Unia Europejska, transport

 

Yevhen Aloshynskyi, Jan Gertz 

Możliwości udziału kolei w formowaniu turystycznych klastrów logistycznych 

Streszczenie: W 2020-2021 r. koronawirus COVID-19 i wprowadzenie kwarantanny pociągnęły za sobą poważne konsekwencje, które doprowadziły do problemów w globalnej i lokalnej turystyce. Przeprowadzono analizę skutków epidemii dla europejskiej i polskiej branży turystycznej. Dla rozwiązania problemu spadku turystyki w Polsce zaproponowano działania organizacyjne mające na celu ustabilizowanie negatywnego wpływu na działalność małych i średnich firm oraz przekształcenie Polski w beneficjenta turystyki. Dla pozyskania dodatkowych źródeł zysku zaproponowano tworzenie turystycznych klastrów, w których kluczową funkcją ma być podniesienie poziomu logistycznej mobilności potencjalnych klientów usług turystycznych. Przez prognozowanie przewozów osobowych udowodniono celowość udziału kolei w formowaniu turystycznych klastrów logistycznych.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, koronawirus, turystyka, klaster, prognozowanie przewozów.

 

Daniel Kapica

Ocena wskaźnikowa systemu transportu zbiorowego w Zielonej Górze

Streszczenie: Przeprowadzanie cyklicznej oceny systemu transportu zbiorowego w oparciu o obiektywne wskaźniki  powinno być punktem wyjścia do działań z nim związanych.  Celem artykułu było dokonanie pierwszej oceny wskaźnikowej systemu transportu publicznego w Zielonej Górze. W artykule przybliżono uwarunkowania przestrzenne, demograficzne i organizacyjne funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w mieście. Przedstawiono źródła, z których powinno się pozyskiwać dane do oceny systemów oraz aspekty, jakie powinny jej podlegać.  Następnie, wykorzystując metodologię zaproponowaną przez Z. Bryniarską i W. Starowicza, przeprowadzono ocenę wskaźnikową systemu transportu zbiorowego w mieście poprzez określenie jego dostępności przestrzenno-demograficznej, przeanalizowano wielkość i sposób realizacji pracy przewozowej, obliczono i zwizualizowano potoki pasażerskie oraz zidentyfikowano godziny szczytów przewozowych. Do oceny wskaźnikowej posłużyły dane z badań napełnień w pojazdach przeprowadzonych w 2018 roku. Wraz z danymi dotyczącymi pracy eksploatacyjnej pozyskano je od operatora systemu – Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. Ocena wykazała, że na 1 km2 przypadało 0,73 przystanku, a średni promień dojścia do niego był równy 440 metrom. Z systemu korzystało 60 tysięcy pasażerów dziennie i ponad 17 milionów rocznie. Wskazano odcinek, po którym poruszało się najwięcej pasażerów (blisko 1/3 wszystkich). Zidentyfikowano dwa szczyty przewozowe w dni powszednie (poranny i popołudniowy) oraz okresy o wzmożonej intensywności przewozów w soboty i niedziele. Średnia prędkość, czas i odległość przejazdu były typowe dla systemów w miastach podobnej wielkości. Przedstawione wskaźniki powinny być odniesieniem do ocen przeprowadzanych w kolejnych latach, pozwalającym w łatwy sposób zidentyfikować aspekty, które należy poprawić w celu podniesienia jego wydajności i atrakcyjności.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport pasażerski, publiczny transport zbiorowy, wskaźniki oceny transportu zbiorowego