Spis treści i streszczenie numeru 2/2018

Do pobrania: 2/2018 – wersja elektroniczna

 Spis treści 

Arkadiusz Drabicki – Analiza wpływu zdarzeń nagłego zakłócenia (wstrzymania) ruchu na podróże wykonywane miejskim transportem zbiorowym w Krakowie – wnioski do dalszego rozszerzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej

Agata Myszka, Mateusz Truszczyński – Możliwość wykorzystania żeglugi śródlądowej do zwiększenia dostępności transportowej trójmiejskich portów morskich

Janusz Korzeniowski – Historia komunikacji miejskiej Olsztyna

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – Autobusowe linie dowozowe do stacji kolejowej Wieliczka Rynek-Kopalnia w aglomeracji krakowskiej

 

Streszczenia

 

Arkadiusz Drabicki

Analiza wpływu zdarzeń nagłego zakłócenia (wstrzymania) ruchu na podróże wykonywane miejskim transportem zbiorowym w Krakowie – wnioski do dalszego rozszerzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej

Streszczenie: Zdarzenia powodujące nagłe, czasowe wstrzymanie funkcjonowania transportu zbiorowego są źródłem istotnego pogorszenia jakości (doświadczenia) podróżowania dla pasażerów – możliwe jest jednak przeciwdziałanie tym utrudnieniom m. in. poprzez rozwijane współcześnie systemy dynamicznej informacji pasażerskiej. Analiza przedstawiona w artykule składa się z 2 zasadniczych części. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę rejestrowanych zdarzeń czasowego wstrzymania ruchu, na podstawie danych pozyskanych od organizatora komunikacji tramwajowej w Krakowie (ZIKiT) oraz cechy specyficzne tych zdarzeń (m. in. czas trwania, występowanie, przyczyny zakłócenia). W drugiej części artykułu podsumowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród użytkowników miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie, a także dyskusji w grupach fokusowych, które dostarczają informacji nt. zachowań (decyzji) użytkowników w trakcie trwającego zakłócenia ruchu transportu zbiorowgo, a także pożądanej przez nich informacji podróżniczej w takich sytuacjach.   Wyniki badań ankietowych wskazują, że najistotniejsza byłaby wówczas dla podróżnych możliwość uzyskania aktualnej informacji o czasie pozostałym do zakończenia zakłócenia (wstrzymania) ruchu transportu zbiorowgo – w tym kontekście warto zauważyć, że deklarowane progi max. czasu oczekiwania (przez podróżnych) często się mogą pokrywać z faktycznym czasem trwania zdarzenia wstrzymania ruchu transportu zbiorowgo. Często postulowana jest także możliwość otrzymania informacji w formie spersonalizowanej dla swojej trasy podróży oraz sugestii dot. alternatywy podróżowania; a także konieczność dalszego rozszerzenia systemu o komunikację autobusową. Celem przedstawionych analiz jest sformułowanie wniosków i obserwacji, które mogą dostarczać przydatnych przesłanek do przyszłego kształtowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Krakowie.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, Kraków, informacja pasażerska, informacja w czasie rzeczywistym, zakłócenia transportu zbiorowego

 

Agata Myszka, Mateusz Truszczyński

Możliwość wykorzystania żeglugi śródlądowej do zwiększenia dostępności transportowej trójmiejskich portów morskich

Streszczenie: Porty morskie stanowią kluczowe ogniwa łańcucha dostaw. Są swoistego rodzaju oknem na świat łącząc gospodarkę krajową z rynkami międzynarodowymi. Na konkurencyjność poszczególnych portów, a pośrednio gospodarek krajowych, wpływ ma wiele czynników takich jak: dostępność transportowa portu od strony zaplecza, dostępność transportowa portu od strony przedpola, sprawność obsługi portowo-logistycznej. Polskie porty ciągle podejmują działania, aby zapewnić klientom najwyższą jakość usług we wszystkich trzech obszarach.   Przyglądając się  historii XVII i XVIII wieku, można dostrzec jaki potencjał w obsłudze ładunków posiadała Wisła. W tym okresie była najbardziej żeglowną rzeką Europy, czyniąc Gdańsk i dorzecze Wisły jednym z najbogatszych regionów kontynentu [1]. Obecnie w Wiśle i całym polskim układzie dróg śródlądowych drzemie olbrzymi, ale niewykorzystany potencjał. W artykule skupiono się na ocenie, jaki wpływ na porty trójmiejskie wywrze realizacja „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. W artykule wytłumaczono czym jest dostępność transportowa. Poddano również analizie aktualną dostępność transportową zapleczy portów oraz wizję zwiększenia dostępności transportowej trójmiejskich portów morskich w przypadku budowy i modernizacji wodnych dróg śródlądowych, oraz bez przeprowadzania tych prac.

Słowa kluczowe: żegluga śródlądowa, porty morskie, transport intermodalny, kontenery, infrastruktura, dostępność transportowa

 

Janusz Korzeniowski

Historia komunikacji miejskiej Olsztyna

Streszczenie: W artykule ukazano w skrócie dzieje Olsztyna oraz historię jego komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem  transportu szynowego i trolejbusowego. Komunikacja tramwajowa w Olsztynie została uruchomiona w 1907 roku, zlikwidowana w 1965 roku i ponownie uruchomiona w 2015 roku. Transport tramwajowy podniósł prestiż miasta, ale  i w znacznym stopniu rozwiązał problemy komunikacji zbiorowej.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, komunikacja tramwajowa, historia komunikacji miejskiej

 

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin

Autobusowe linie dowozowe do stacji kolejowej Wieliczka Rynek Kopalnia w aglomeracji krakowskiej

Streszczenie. Rosnąca mobilność ludności i wysoki stopień wykorzystania transportu indywidualnego w podróżach przyczynia się niejednokrotnie do eskalacji problemów związanych m.in. z zanieczyszczeniem powietrza. Negatywne skutki działalności transportowej zmuszają władze samorządowe do poszukiwania rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi transportu. Jako jeden ze słusznych kierunków, jaki obrały władze samorządowe Małopolski, jest rozwój połączeń kolejowych. Utworzono tzw. System Kolei Aglomeracyjnej obejmujący swoim zasięgiem zwłaszcza północną część województwa i jego stolicę. Dla zwiększenia dostępności systemu wprowadzono szereg rozwiązań sprzyjających podróżom zintegrowanym. W artykule przedstawiono jedno z takich rozwiązań, jakim są autobusowe linie dowozowe obsługujące stację końcową Wieliczka Rynek Kopalnia linii kolejowej SKA 1. Scharakteryzowane zostały poszczególne składowe oferty przewozowej zachęcające do korzystania z podróży łączonej autobus+pociąg oraz przedstawiony stopień wykorzystania tych linii w obsłudze linii kolejowej, jak również samego miasta Wieliczka.

Słowa kluczowe: autobusowe linie dowozowe, integracja systemów transportowych, kolej aglomeracyjna, transport publiczny