Spis treści i streszczenie numeru 1/2017

Do pobrania: 1/2017 – wersja elektroniczna

Spis treści

Krzysztof Grzelec, Mateusz Miloch – Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim

Ewa Kusio – Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym

Tomasz Magiera, Kaja Wójcik, Paweł Kułaga – Naziemne systemy transportu linowego wspomagające miejskie środki transportu rozwiązania historyczne

Sławomir Książek – Pasażerskie połączenia kolejowe na Dolnym Śląsku po 1989 roku – aspekt przestrzenny

Piotr Szymański, Remigiusz Koc, Robert Lauks, Paulina Markiewicz – Percepcja znaków drogowych przez kierowców – analiza uwagi wzrokowej z użyciem mobilnego eyetrackera

 

Streszczenia

 

Krzysztof Grzelec,Mateusz Miloch

Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim

Streszczenie:  Przesiadki w podróżach realizowanych transportem zbiorowym w miastach są oceniane przez pasażerów negatywnie, jako dodatkowa uciążliwość podróży. Sieci połączeń transportu zbiorowego oparte na przesiadkach mogą być jednak bardziej efektywne. W określonych przypadkach połączenia z przesiadkami mogą być bardziej komfortowe od bezpośrednich, także według subiektywnej oceny pasażerów. Ważne jest zatem zidentyfikowanie czynników determinujących wybór określonego rodzaju podróży i determinant wpływających na zmianę zachowań pasażerów poprzez akceptację podróży z przesiadkami. W artykule zaprezentowano metodę przeprowadzania badań marketingowych, których celem jest identyfikacja zachowań transportowych i preferencji podróżnych dotyczących  połączeń z przesiadkami. Opisano badania przeprowadzone wśród studentów Politechniki Gdańskiej, a także wyniki analizy uzyskanych danych w postaci statystyki opisowej i analizy niezależności i zależności. Przedstawiono także model matematyczny oparty na regresji logistycznej, który umożliwia określenie, jakie warunki powinny być spełnione, aby podróż z przesiadką została zaakceptowana przez pasażerów. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że najbardziej uciążliwymi cechami podróży z przesiadkami są: ryzyko spóźnienia się na przesiadkę oraz konieczność oczekiwania podczas przesiadki. Najlepszą rekompensatą za te uciążliwości jest skrócenie czasu podróży względem podróży bezpośredniej.

Słowa kluczowe: transport miejski, przesiadki, modelowanie

 

Ewa Kusio

Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym

Streszczenie: Najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich systemy transportowe, które są czynnikiem napędzającym rozwój gospodarki. W świetle nowych problemów i wyzwań w zakresie miejskich systemów transportowych, coraz większą rolę zaczynają odgrywać inteligentne systemy transportowe i zarządzanie operacyjne ruchem drogowym w mieście. Niniejszy artykuł przedstawia analizę zagadnień składających się na operacyjne zarządzanie ruchem drogowym w miastach. W dalszej części wskazano obszary oraz czynniki determinujące stosowanie inteligentnych systemów transportowych ITS w miastach w obszarze zarządzania operacyjnego. Jednocześnie podkreślono znaczenie zarządzania ruchem drogowym jako usługi świadczonej wszystkim użytkownikom dróg i zaproponowano etapy postępowania związane z dostosowywaniem procesów funkcjonujących w organizacjach zarządzających ruchem do zmian wynikających z wdrażania ITS. Wytyczony cel osiągnięto  w oparciu o analizę literatury oraz obserwacje i doświadczenia w obsłudze inteligentnego systemu zarządzania ruchem.

Słowa kluczowe: inteligentne systemy transportowe, zarządzanie operacyjne, zarządzanie ruchem, usługi transportowe

 

Tomasz Magiera, Kaja Wójcik, Paweł Kułaga

Naziemne systemy transportu linowego wspomagające miejskie środki transportu rozwiązania historyczne

Streszczenie:  W artykule przedstawiono historyczne rozwiązania techniczne różnych środków transportu miejskiego połączonych z naziemnymi systemami transportu linowego, powstałych na przełomie XIX i XX wieku – tzw. połączeń hybrydowych. Opisano pierwsze połączenie systemów tramwajów linowych z wagonami kolejowymi, które funkcjonowało w Nowym Jorku jako środek transportu zapewniający przeprawę przez Most Brookliński. Przedstawiona została rozbudowa tego systemu, która zapewniła przepustowość przewozową na poziomie 30 milionów osób rocznie. Artykuł przedstawia również rozwiązania hybrydowe kolei linowo-terenowych służących do transportu tramwajów konnych oraz elektrycznych w Cincinnati oraz w Hoboken, USA. Były one szeroko stosowane w miejscach o dużych nachyleniach, których tramwaje nie były w stanie pokonać. Ponadto szczegółowo opisano istniejące rozwiązanie tramwaju elektrycznego we włoskim Trieście, którego trasa jest częściowo obsługiwana przez kolej linowo-terenową. Artykuł zawiera opis poszczególnych elementów tego systemu i udoskonalenia wprowadzane podczas całego okresu eksploatacji. Kolej linowo-terenowa obsługująca najbardziej stromy odcinek trasy, została również opisana z uwzględnieniem zmieniających się rozwiązań technicznych pojazdów na przestrzeni prawie osiemdziesięcioletniej eksploatacji.

Słowa kluczowe: tramwaje linowe, koleje linowo-terenowe, tramwaje konne, transport linowy

Sławomir Książek

Pasażerskie połączenia kolejowe na Dolnym Śląsku po 1989 roku – aspekt przestrzenny

Streszczenie: Po roku 1989 pod wpływem dynamicznie zachodzących zmian w otoczeniu społeczno – gospodarczym oraz wewnętrznych przekształceń doszło w Polsce do niespotykanego od lat załamania w pasażerskim transporcie kolejowym. W celu opisania zjawisk, jakie miały miejsce we wskazanym rodzaju transportu, wybrano obszar województwa dolnośląskiego ze względu na jego specyficzną pozycję na mapie kolejowej Polski. To tutaj powstała pierwsza na obecnym terytorium kraju linia kolejowa, a biorąc po uwagę uwarunkowania historyczne region ten wyróżniał się silnie rozbudowaną, jak na polskie warunki, siatką połączeń pasażerskich. Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie w aspekcie przestrzennym zmian dokonujących się w pasażerskim transporcie kolejowym na Dolnym Śląsku w latach 1988 – 2014. Analizie poddano następujące zjawiska: kierunki i natężenie połączeń, dostępność transportową oraz przedstawiono w krótkim zarysie współczesny rynek pasażerskich przewoźników kolejowych w województwie dolnośląskim. Przeprowadzona analiza potwierdziła bardzo duży regres, jaki miał miejsce w pasażerskim transporcie kolejowym w województwie dolnośląskim po 1989 roku.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport kolejowy, dostępność transportowa,

 

Piotr Szymański, Remigiusz Koc, Robert Lauks, Paulina Markiewicz

Percepcja znaków drogowych przez kierowców – analiza uwagi wzrokowej z użyciem mobilnego eyetrackera

Streszczenie: W artykule zaprezentowano przebieg badań nad wybranymi aspektami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeprowadzonych z wykorzystaniem aparatury eyetrackingu mobilnego (SMI Eye Tracking Glasses; częstotliwość próbkowania 60Hz, rozdzielczość nagrania 720p). Celem badania było określenie charakterystyki procesów percepcji oznakowania pionowego i poziomego na testowych odcinkach dróg publicznych (wybranych po wcześniejszym ustaleniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy – odcinek drogi krajowej oraz Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – odcinek drogi miejskiej). Badania przeprowadzono na grupie 20 osób, włączonych do grupy badanych na zasadzie losowego doboru. Grupa osób badanych charakteryzowała się zróżnicowanym poziomem umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdów. Zebrane w trakcie badania dane i wyniki pozwoliły na stworzenie tzw. map cieplnych, stanowiących podstawę dalszej jakościowej analizy percepcji oznakowania pionowego i poziomego. Analiza danych ilościowych i jakościowych zebranych w ramach badań pozwoliła na sformułowanie konkretnych zaleceń w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w odniesieniu do analizowanych fragmentów dróg publicznych. Badania mają charakter eksploracyjny. Potwierdziły potencjalną użyteczność zastosowanej metodologii eyetrackingu mobilnego w optymalizacji oznakowania dróg publicznych oraz wskazują zasadność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Słowa kluczowe: percepcja znaków drogowych, mapy cieplne, bezpieczeństwo drogowe, mobilna okulografia / eyetracking