Spis treści i streszczenie nr 4/2024

Spis treści  

Aneta Klepacz, Zofia Bryniarska – Wpływ fotoradarów na prędkość jazdy pojazdów – część II

Jan Paszkowski – Metoda estymacji funkcji oporu odcinka ulicy dla potrzeb modelowania
rozkładu ruchu pojazdów

Kamil Graca,  Zofia Bryniarska – Analiza aplikacji Jakdojade i jej wpływ na korzystanie z transportu zbiorowego w Krakowie

 

Streszczenia

Aneta Klepacz, Zofia Bryniarska  

Wpływ fotoradarów na prędkość jazdy pojazdów – część II

Streszczenie: Artykuł ma na celu zweryfikowanie skuteczności stosowania fotoradarów i ich wpływ na prędkość samochodów osobowych i ciężarowych. Część I artykułu (TMiR nr 3/2023) zawiera omówienie zachowań kierowców na drodze wraz ze sposobami radzenia sobie z wykroczeniami, a także przedstawia przyczyny wypadków drogowych na podstawie raportów policyjnych z 2022 roku. W części II zawarto analizę czynników wpływających na zwiększanie prędkości przez kierowców. W ramach metody badawczej przeprowadzono dwa pomiary dla dwóch różnych lokalizacji fotoradarów. Miejsca pomiarowe różniły się ukształtowaniem terenu i obowiązującym ograniczeniem prędkości. Znajdowały się na DK7 w miejscowości Jawornik i DK47 w miejscowości Nowy Targ. Dopuszczalna prędkość na badanych odcinkach to odpowiednio: 70 km/h i 50 km/h. Pomiary wykonano przy obecnym fotoradarze i tydzień po jego ściągnięciu. Fotoradary, na zlecenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, ściągano na czas serwisowania.  Część II artykułu zawiera też porównanie wykroczeń powodowanych przez kierowców samochodów osobowych i ciężarowych, przy obecnym urządzeniu mierzącym prędkość, a także przy jego braku. Na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2015 i 2020 dla obu lokalizacji fotoradarów oszacowana została średnia dzienna liczba wykroczeń.

Słowa kluczowe: fotoradar, prędkość, bezpieczeństwo, wykroczenia

 

Jan Paszkowski

Metoda estymacji funkcji oporu odcinka ulicy dla potrzeb modelowania rozkładu ruchu pojazdów 

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania ważnego elementu modelu makroskopowego – funkcję oporu odcinka (VDF). Tego typu funkcja, badana od początków modelowania transportu, wyraża czas przejazdu odcinka jako funkcję natężenia ruchu. W artykule  przedstawiono metodę estymacji funkcji oporu odcinka, która jest użyteczna dla odcinków ruchu uspokojonego, lecz nie tylko dla nich. Metoda ta polega na dokładnej budowie i kalibracji modelu mikroskopowego poprzez zastosowanie wideodetekcji oraz późniejszemu odwzorowaniu zachowań kierowców w różnych warunkach ruchu. Dzięki zastosowaniu modelu mikroskopowego, badane są później zależności między gęstością ruchu, a czasem przejazdu odcinka. Artykuł pokazuje również zastosowane praktyczne metody. W modelu Krakowa pokazane są zmiany funkcji oporu na realnym odcinku ulicy, a także jej wpływ na rozkład ruchu.

Słowa kluczowe: modelowanie rozkładu ruchu pojazdów, funkcja oporu odcinka

 

Kamil Graca,  Zofia Bryniarska

Analiza aplikacji Jakdojade i jej wpływ na korzystanie z transportu zbiorowego w Krakowie

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest analizie wpływu planerów podróży, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji Jakdojade, na korzystanie z komunikacji miejskiej w Krakowie. Opisano rozwój i historię aplikacji Jakdojade oraz jej podstawowe funkcjonalności rozwijane w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby użytkowników. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badania sondażowego przeprowadzonego wśród użytkowników miejskich planerów podróży. 14 pytań zawartych w kwestionariuszu pomiarowym pozwoliło na przenalizowanie różnych aspektów korzystania z komunikacji miejskiej przez mieszkańców Krakowa, w tym częstotliwość, cele podróży, intuicyjność i łatwość obsługi aplikacji Jakdojade. Ponadto, badanie koncentrowało się na ocenie skuteczności aplikacji w planowaniu tras, jej wpływie na jakość doświadczenia podróżniczego oraz na precyzję wskazań. Poruszane były również kwestie preferencji i nawyków podróżujących, identyfikacji czynniki, które wpływają na wykorzystanie planerów podróży. Zawarto również analizę funkcji planerów, które użytkownicy uważają za istotne lub zbędne, a także bariery w korzystaniu z tych narzędzi. Podsumowując, artykuł ma na celu nie tylko zrozumienie wpływu planerów podróży na korzystanie z komunikacji miejskiej w Krakowie, ale również wskazanie obszarów możliwych do ulepszenia w systemach transportowych, aby lepiej odpowiadały na zmieniające się potrzeby mieszkańców. 

Słowa kluczowe: planery podróży, transport zbiorowy, aplikacja Jakdojade, mobilność