Spis treści i streszczenie nr 5/2021

Do pobrania: 5/2021 – wersja elektroniczna

Spis treści

Adrian Noworolnik – Efektywność kanałów dystrybucji biletów emitowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach

Adam Machelski – Identyfikacja niewłaściwych zachowań kierowców na pasach autobusowych w Poznaniu

Zbigniew Anioł – Analiza potencjału pasażerskiego dworców, stacji  i przystanków kolejowych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

Magdalena Skiba – Praktyczne działania równoważenia transportu miejskiego

 

Streszczenia

Noworolnik Adrian

Efektywność kanałów dystrybucji biletów emitowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę skuteczności poszczególnych kanałów dystrybucji biletów z oferty Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM), który jest organizatorem transportu zbiorowego na obszarze GZM. W części pierwszej scharakteryzowano sieć sprzedaży biletów emitowanych przez ZTM. Następnie porównano ją z siecią sprzedaży największych organizatorów komunikacji zbiorowej w Polsce. W kolejnej części przeanalizowano udział poszczególnych rodzajów biletów oraz poszczególnych kanałów dystrybucji w ogólnej strukturze sprzedaży ZTM. Artykuł zakończono analizą zmiany zachowań pasażerów dotyczącą zakupu biletów z uwagi na trwający na obszarze RP stan epidemii oraz związane z tym ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne.

Słowa kluczowe: kanały dystrybucji, taryfa, transport zbiorowy, sieć sprzedaży, zachowania komunikacyjne pasażerów

 

Machelski Adam

Identyfikacja niewłaściwych zachowań kierowców na pasach autobusowych w Poznaniu  

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza skali problemu niewłaściwych zachowań kierowców pojazdów samochodowych na wydzielonych pasach autobusowych. W ramach przedmiotu badań przeprowadzono pilotażowe pomiary natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic z pasami autobusowymi w Poznaniu. Do eksperymentu wybrano 4 lokalizacje na terenie miasta, w których rejestracji wyników dokonano w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. Wyniki niniejszej pracy mogą stanowić podstawę dla organu zarządzającego ruchem w zakresie wdrożenia rozwiązań ograniczających warunki dla kierowców do ich niewłaściwych zachowań.

Słowa kluczowe: transport miejski, priorytety w ruchu drogowym, wydzielone pasy autobusowe

 

Zbigniew Anioł

Analiza potencjału pasażerskiego dworców, stacji  i przystanków kolejowych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  

Streszczenie: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dzięki dużej gęstości zaludnienia oraz rozległej sieci kolejowej sprzyja rozwojowi transportu kolejowego. W artykule scharakteryzowano transport kolejowy na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zwrócono uwagę na pasażerską infrastrukturę kolejową, analizując korzyści wynikające z położenia stacji i przystanków kolejowych oraz dostępności pieszej i potencjału pasażerskiego stacji i przystanków kolejowych. Wskazano połączenia kolejowe dofinansowywane z budżetu GZM. Dokonano też analizy wykorzystania potencjału pasażerskiego istniejących stacji i przystanków kolejowych na terenie GZM. Jak wynika z przeanalizowanych danych, dostęp do połączeń kolejowych jest mocno zróżnicowany. Największy występuje w największych miastach, w których jednocześnie nie brakuje również takich lokalizacji stacji czy przystanków, gdzie potencjał pasażerski jest niewielki.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, stacje i przystanki kolejowe, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Magdalena Skiba

Praktyczne działania równoważenia transportu miejskiego

Streszczenie: Narastający problem urban sprawl, czyli rozlewanie się miast, dotykający przede wszystkim duże miasta, jest coraz bardziej zauważalny nie tylko w Polsce, ale ogólnie na świecie. Proces ten przyczynia się w dużej mierze do kongestii ruchu, czyli zatłoczenia miast, a tym samym powoduje coraz więcej trudności dla użytkowników. Urban sprawl sprawia, że życie w mieście i poruszanie się w nim staje się uciążliwe, napędzając jeszcze bardziej ucieczkę z miast, co powoduje dalsze postępowanie tego zjawiska. Artykuł przedstawia praktyczne działania równoważenia transportu miejskiego. Rozgraniczono je na działania zniechęcające – powodujące odstąpienie od używania aut osobowych oraz na sposoby usprawniające korzystanie z transportu publicznego. Przeanalizowano sposoby reagowania w obszarze transportu miejskiego na terenie Wrocławia, w niektórych przypadkach porównano z działaniami podejmowanymi w innych miastach.

Słowa kluczowe: urban sprawl, eksurbanizacja, suburbanizacja, kongestia ruchu, zrównoważona mobilność