Spis treści i streszczenie nr 4/2023

Spis treści 

Grzegorz Dziedzic, Zofia Bryniarska – Analiza funkcjonowania węzłów przesiadkowych Kurdwanów P +R i Maty Płaszów P+R w Krakowie

Andrzej Mielcarek – Transport rowerowy w Niemczech w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku

 

Streszczenia

Grzegorz Dziedzic, Zofia Bryniarska

Analiza funkcjonowania węzłów przesiadkowych Kurdwanów P +R i Maty Płaszów P+R w Krakowie

Streszczenie: Aktualnie węzły przesiadkowe odgrywają kluczową rolę w publicznym transporcie zbiorowym. Niemal niemożliwe jest podróżowanie bez ich wykorzystywania. Łączą one różne środki transportu zbiorowego i są codziennie używane przez wielu pasażerów. Celem artykułu jest ocena wskaźnikowa węzłów przesiadkowych Kurdwanów P+R i Mały Płaszów P + R w Krakowie oraz analiza funkcjonowania parkingów P-+R zlokalizowanych w pobliżu tych węzłów. Oba analizowane węzły integrują komunikację autobusową, tramwajową oraz indywidualną (parking P + R). Dzięki temu możliwe było porównanie węzłów oraz wskazanie ich słabych stron. W artykule omówiono pojęcie węzła przesiadkowego oraz przedstawiono zalecenia i wymagania co do ich tworzenia. Scharakteryzowano analizowane węzły poprzez opisanie ich lokalizacji, schematu oraz linii komunikacyjnych korzystających z tych węzłów. Zaprezentowano charakterystykę oraz obowiązującą taryfę parkingów P + R. Wykorzystano metodę AMPTI i badania sondażowe. Przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy oraz sformułowano wnioski wnikające z analizy.

Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, węzły przesiadkowe, ocena wskaźnikowa AM PTI, P&R.

 

Andrzej Mielcarek

Transport rowerowy w Niemczech w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku

Streszczenie: W Niemczech rowery były najbardziej rozpowszechnionym środkiem transportu indywidualnego codziennego użytku. Służyły m.in. dojazdom do pracy i szkół. W latach 20. co piąty, a pod koniec lat 30. co trzeci mieszkaniec Niemiec był użytkownikiem roweru. Wobec rozwoju motoryzacji nastąpił konflikt między ruchem samochodowym i rowerowym. Rozwiązać go miała budowa dróg dla rowerów. W pierwszej części artykułu pokazano wyniki badań ruchu rowerowego w dni robocze i niedziele (latem) w latach 1936-1937. Badania przeprowadzono w związku z programem budowy dróg dla rowerów w miastach i poza nimi. Następnie przedstawiono dane o długości dróg rowerowych w Niemczech i we wschodnich prowincjach Niemiec, a także charakterystykę dróg rowerowych wybranych gmin miejskich wschodnich prowincji 

Słowa kluczowe: transport rowerowy, Niemcy w latach 20. i 30., ruch rowerowy, drogi dla rowerów.