Spis treści i streszczenie nr 8/2020

Do pobrania: 8/2020 – wersja elektroniczna

Spis treści

Andrzej Bąk – Analiza dostępności pieszej stacji szybkiej kolei aglomeracyjnej w województwie małopolskim

Natalia Czołgosz, Daniel Karpowicz, Klaudia Berus – Wpływ wysokości podłogi na czas wymiany pasażerskiej w tramwajach

Jakub Kaczorowski, Marcin Pinkosz – Transport a rewitalizacja – wpływ budowy metra na Targówek Mieszkaniowy w Warszawie

Adam Machelski, Bartosz Grzeczka – Wielokryterialna analiza podziału miasta Poznania na obszary z lokalizacjami przeznaczonymi pod instalację i obsługę stacji do ładowania pojazdów elektrycznych

Bartosz Rydel, Patryk Chwedczuk – Rozwiązanie problemu zmiany trakcji w kontekście  funkcjonowania kolei dojazdowej

 

Streszczenia

Andrzej Bąk

Analiza dostępności pieszej stacji szybkiej kolei aglomeracyjnej w województwie małopolskim 

Streszczenie: Odpowiednie planowanie przestrzeni może wpływać na poprawę dostępności transportowej, a szczególnie tak zwanej dostępności przestrzennej. Celem artykułu jest oszacowanie liczby osób mieszkających w zasięgu akceptowalnego dojścia pieszego do stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej aglomeracji krakowskiej. W artykule przytoczono pojęcie dostępności komunikacyjnej i jej rodzaje. Zaprezentowano metodę badawczą z wykorzystaniem wolnego i otwartego oprogramowania oraz źródła ogólnodostępnych danych. Przedstawiono  i omówiono wyniki analizy dla systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Oceniono znaczenie poszczególnych stacji w systemie pod kątem dostępności pieszej, a także pokazano znaczenie kolei aglomeracyjnej dla poszczególnej gmin.

Słowa kluczowe: dostępność transportowa, transport kolejowy, gis

 

Natalia Czołgosz, Daniel Karpowicz, Klaudia Berus

Wpływ wysokości podłogi na czas wymiany pasażerskiej w tramwajach

Streszczenie: Artykuł omawia wpływ wysokości podłogi tramwaju oraz wysokości peronu na czas wymiany pasażerskiej i, w konsekwencji, na uzyskiwane czasy przejazdów tramwajów. Badania zostały przeprowadzane na tramwajach Skoda 16T i 19T, Moderus Beta, Konstal 105NaWr, Protram 205WrAS, na wielu liniach i przystankach Wrocławia, w różnych porach doby. Analiza wyników wykazała, że wpływ ten nie jest znacząco istotny.

Słowa kluczowe: tramwaj wysokopodłogowy, tramwaj niskopodłogowy, wymiana pasażerska

 

Jakub Kaczorowski, Marcin Pinkosz

Transport a rewitalizacja – wpływ budowy metra na Targówek Mieszkaniowy w Warszawie

Streszczenie: Targówek Mieszkaniowy jest jednym z rejonów Warszawy zmagających się z kongestią, brakiem miejsc pracy i problemem długiego czasu dojazdu do centrum. Jego część została objęta Zintegrowanym Programem Rewitalizacji, dzięki czemu na osiedlu przeprowadza się szereg działań w sferze społecznej oraz infrastrukturalnej. We wrześniu 2019 roku oddano do użytku kolejny odcinek drugiej linii warszawskiego metra, co poprawiło dostępność obszaru z wykorzystaniem transportu publicznego. Autorzy analizują stan sprzed oddania metra do użytku, a także możliwości, jakie daje osiedlu dostęp do nowej formy transportu, w kontekście rewitalizacji. W grudniu 2019 roku przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców rejonu dotyczącą oceny metra i jego wpływu na osiedle, pytania dotyczyły także znajomości kwestii rewitalizacji. Wiele odpowiedzi było zaskoczeniem dla autorów i pozwoliło spojrzeć na zmiany przeprowadzane na Targówku Mieszkaniowym z innej perspektywy. Dzięki temu powstały wnioski, które można wykorzystać jako zalecenia dla władz miasta przy dalszych działaniach.

Słowa kluczowe: metro, rewitalizacja, publiczny transport zbiorowy, Targówek Mieszkaniowy

 

Adam Machelski, Bartosz Grzeczka

Wielokryterialna analiza podziału miasta Poznania na obszary z lokalizacjami przeznaczonymi pod instalację i obsługę stacji do ładowania pojazdów elektrycznych

Streszczenie: Artykuł prezentuje wykorzystanie metodyki wielokryterialnego wspomagania decyzji do określenia atrakcyjności lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów na przykładzie miasta Poznania. Autorzy uczestniczyli w pracach specjalnego zespołu w strukturach Urzędu Miasta Poznania, odpowiedzialnego za koordynację działań miejskich jednostek w zakresie elektromobilności, w tym wypracowanie formuły wyboru inwestorów/operatorów dla poszczególnych punktów ładowania. W drodze prac zespołu koniecznym okazało się podzielenie potencjalnych lokalizacji stacji ładowania na równoatrakcyjne grupy. Zdefiniowano pięć kryteriów, względem których oceniono każdą z lokalizacji, a następnie określono model preferencji decydenta. Przy wykorzystaniu metody ELECTRE III określono ranking finalny szeregujący warianty od najlepszego do najgorszego, a następnie przydzielono do ostatecznych grup.

Słowa kluczowe: wielokryterialne wspomaganie decyzji (WWD), ELECTRE III, elektromobilność

 

Bartosz Rydel, Patryk Chwedczuk

Rozwiązanie problemu zmiany trakcji w kontekście  funkcjonowania kolei dojazdowej 

Streszczenie: W ostatnich latach dąży się do jak największego ograniczenia szkodliwego oddziaływania pojazdów trakcji spalinowej na środowisko naturalne. Dlatego też konstruktorzy projektując nowoczesne układy trakcyjne, starają się zminimalizować zużycie przez nie oleju napędowego oraz środków smarnych poprzez zastosowanie nowoczesnych silników spalinowych napędu głównego. Ostatnio dąży się również do zastosowania innych rodzajów napędów, w tym napędu hybrydowego, w którym zasilanie silników trakcyjnych odbywa się z wysokowydajnych zasobników energii (ogniwa akumulatorowe, kondensatory) lub z zasobników wspomaganych energią wytworzoną przez zabudowany na lokomotywie zespół prądotwórczy (silnik spalinowy, prądnica prądu przemiennego, prostownik). Pierwsze pojazdy hybrydowe powstały na bazie samochodów, autobusów, trolejbusów i tramwajów. Dopiero od kilkunastu lat rozpoczęto prace nad stworzeniem układu hybrydowego napędu z zastosowaniem do lokomotyw przeznaczonych najczęściej do ruchu manewrowego i przetokowego. W Polsce pierwsze prace nad stworzeniem układu napędu hybrydowego, w zastosowaniu do modernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych, rozpoczęto w 2010 roku.

Słowa kluczowe:  kolej, trakcja kolejowa, hybryda, emisja spalin, kolej dojazdowa

 

1 komentuj

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] numerze oraz streszczenia nagrodzonych referatów, znaleźć można na stronie czasopisma:https://tmir.sitk.org.pl/ Opublikowany w ULTra 2020 […]

Komentarze wyłączone