Spis treści i streszczenie numeru 9/2017

Do pobrania: 9/2017 – wersja elektroniczna

Spis treści

Tomasz Kulpa, Sonia Kulas, Beata Popadiak – Zmiany zachowań komunikacyjnych pasażerów po uruchomieniu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Małopolsce

Radosław Bul –Węzły przesiadkowe jako główny element zintegrowanego systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej

Krystian Siwek – Modelowanie mikrosymulacyjne na Wyspach Brytyjskich, teoria i praktyka, część 2

Jacek Malasek – Metoda oceny dostępności i atrakcyjności przystanków miejskiego transportu zbiorowego

 

Streszczenia

 

Tomasz Kulpa, Sonia Kulas, Beata Popadiak

Zmiany zachowań komunikacyjnych pasażerów po uruchomieniu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Małopolsce

Streszczenie: Szybka Kolej Aglomeracyjna (SKA) jest istotnym elementem obsługi transportowej Krakowa i województwa małopolskiego. Jej uruchomienie i ciągły rozwój istotnie wpłynęły na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców Małopolski. W artykule zostały przedstawione wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pasażerów SKA oraz obserwacji parkingów Park and Ride przy stacjach i przystankach kolejowych. Na podstawie wyników badań ankietowych określono w jaki sposób i jak długo pasażerowie SKA docierają do przystanków początkowych, jaki środek transportu wykorzystywali przed uruchomieniem połączeń SKA oraz czy zmienili miejsce zamieszkania lub pracy wskutek pojawienia się nowej usługi. Najwięcej pasażerów SKA podróżuje do przystanku początkowego pieszo (około 40 %), niezależnie od badanej linii. Ponad połowa ankietowanych dociera do przystanku początkowego w czasie krótszym niż 10 minut. Niemal 1/3 pasażerów już wcześniej podróżowała koleją. Pozostali zrezygnowali z samochodu osobowego (26,3 %), prywatnych przewoźników (18,3 %) lub komunikacji miejskiej w Krakowie (14,1 %). Pojawiły się również podróże wcześniej niewykonywane. Zmiana środka transportu wskutek uruchomienia połączeń SKA jest uzależniona od badanej linii. W artykule oszacowano również zmniejszenie liczby pojazdów, które wjeżdżają do Krakowa oraz oszczędności czasów i kosztów podróży wskutek rezygnacji części pasażerów z samochodu osobowego na rzecz SKA.

Słowa kluczowe: szybka kolej miejska, zachowania komunikacyjne, Park and Ride

 

Radosław Bul

Węzły przesiadkowe jako główny element zintegrowanego systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie dokumentów koncepcyjnych zawierających propozycje budowy systemu węzłów przesiadkowych w aglomeracji poznańskiej oraz przeprowadzenie analizy porównawczej zapisów zawartych w ww. opracowaniach. Analizie poddano 3 dokumenty o charakterze planistycznym, w ramach których autorzy przewidzieli tworzenie systemu transportu zbiorowego w oparciu o system zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Z uwagi na fakt, że każda z omawianych koncepcji w odrębny sposób delimituje tzw. Poznański Obszar Metropolitalny przyjęto, że dla celów porównawczych i statystycznych analizie zostanie poddana liczba planowanych węzłów na obszarze działalności Stowarzyszenia Metropolia Poznań, tj. mieście Poznaniu, 17 gminach powiatu poznańskiego oraz czterech gminach – członkach Stowarzyszenia Metropolia Poznań zlokalizowanych poza powiatem ziemskim, tj. Szamotułach, Obornikach, Skokach i Śremie. Przegląd dokumentów został przeprowadzony przy wykorzystaniu opisowych i statystycznych metod analizy przestrzennej.

Słowa kluczowe: węzły przesiadkowe, Poznańska Kolej Metropolitalna, aglomeracja poznańska, Stowarzyszenie Metropolia Poznań

 

Krystian Siwek

Modelowanie mikrosymulacyjne na Wyspach Brytyjskich, teoria i praktyka, część 2

Streszczenie: W pierwszej części artykułu autor skupił się na teorii i dobrych praktykach budowy modeli w skali mikro na Wyspach Brytyjskich. W drugiej części posłużył się ich realnym przykładem, wykorzystując projekt przebudowy ronda Kirwan w mieście Galway, gdzie odpowiadał za budowę modelu ruchu. Na rzecz projektu wykonano szeroko zakrojone pomiary ruchu, które posłużyły do budowy modelu. Sam model został opracowany zgodnie z zasadami zarówno angielskimi, jak i irlandzkimi. Dla obu szczytów przyjęto dwie godziny symulacji z analizą godziny szczytu i podziałem na 15-minutowe interwały. Wymagający proces kalibracji i walidacji oparty był na przeprowadzonych badaniach ruchu. W prognozach wykorzystano dane pochodzące z modelu strategicznego West Region Model Irlandii oraz oprogramowania LinSig. Pozwoliło to wykorzystać dane pochodzące z zewnętrznego modelu oraz dokonać wstępnej selekcji najlepszych opcji. Następnie zbudowano modele prognostyczne w Vissimie, zarówno w wariancie inwestycyjnym, jak i bezinwestycyjnym. Na ich bazie dokonano analizy, która wykazała, że inwestycja wpływa na poprawę warunków ruchowych, zmniejszenie strat czasu i długości kolejek. Model i proponowana opcja zostały zaakceptowane i przekazane do dalszych opracowań.

Słowa kluczowe: modele mikrosymulacyjne, Wielka Brytania, Irlandia, Vissim

 

Jacek Malasek

Metoda oceny dostępności i atrakcyjności przystanków miejskiego transportu zbiorowego

Streszczenie:  Mieszkańcy chętniej podejmą decyzję o odbyciu podróży transportem zbiorowym jeśli dojście do przystanków nie będzie zbyt uciążliwe. W mieście należy zatem stworzyć dobre warunki dla osób poruszających się pieszo, poprzez odpowiednie kształtowanie sieci ciągów pieszych i poprawianie standardu wyposażenia przestrzeni publicznej. Ponieważ kluczowe znaczenie ma tutaj dostępność przystanków, należy skoncentrować się na opracowaniu metody oceny ich atrakcyjności dla potencjalnych pasażerów oraz na ustaleniu zasad waloryzacji warunków występujących na prowadzących do przystanków ciągach pieszych. Środowisko miejskie przyjazne pieszym ułatwia podjęcie często trudnej decyzji o ograniczeniu korzystania z samochodu w podróżach wewnątrzmiejskich. Przedstawiona metoda pozwala na zwymiarowanie stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników środków  transportu zbiorowego oraz pieszej dostępności przystanków. Metoda stanowi ważne narzędzie do wykorzystania przy ustalaniu warunków życia na terenach zurbanizowanych. Pozwala na tworzenie miejskich standardów zaspokajania potrzeb komunikacyjnych i porównywanie stopnia ich realizacji w poszczególnych jednostkach urbanistycznych. Proponowana metoda jest również użyteczna w przypadku prowadzenia analiz rynku nieruchomości miejskich. Obecnie, gdy ulice miast blokują stojące w korkach pojazdy, dobra dostępność środków transportu zbiorowego może powodować wzrost wartości nieruchomości nawet o ponad 10%.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, piesi, dostępność przystanków