Spis treści i streszczenie nr 1/2019

Do pobrania: 1/2019 – wersja elektroniczna

Spis treści

Kazimierz Jamroz,  Joanna Żukowska, Lech Michalski – Wyzwania i kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w nadchodzącej dekadzie w Polsce

Krzysztof Goniewicz,  Mariusz Goniewicz, Witold Pawłowski – Urazowość w wypadkach drogowych w Polsce

Piotr Kaźmierczak, Joanna Wachnicka –  Badania eksploatacyjne pionowych znaków drogowych

Adam Tarnowski, Kamila Gąsiorek, Anna Olejniczak-Serowiec, Norbert Maliszewski, Piotr Tomczuk, Marcin Chrzanowicz, Joanna Żukowska, Tomasz Mackun – Projekt ROADVERT  –  Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego

Radosław Gryzik,  Wojciech Kozłowski – Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych

Igor Ruttmar, Aleksandra Zawadzka, Agata Pilipczuk – Bezpieczeństwo powinno być atrakcyjne 

 

Streszczenia

Kazimierz Jamroz,  Joanna Żukowska, Lech Michalski

Wyzwania i kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w nadchodzącej dekadzie w Polsce

Streszczenie:  W Polsce utrzymuje się średnia tendencja spadkowa liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, jednocześnie tempo zmniejszania zagrożenia wypadkami śmiertelnymi jest coraz mniejsze. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne (głównie prace Komisji Europejskiej) realizacja założeń Wizji Zero w krajach członkowskich do roku 2050, słabe rezultaty realizacji IV Programu BRD i założenia do nowego V Programu BRD na lata 2021 – 2030, niezbędne jest określenie w tym aspekcie sytuacji Polski i wyznaczenie kierunków działań programowych na następną dekadę. Celem artykułu jest określenie miejsca, w którym znajduje się Polska na drodze do realizacji założeń Wizji Zero i aktualnych programów brd na tle trzech ostatnich dekad działalności w tym zakresie, zidentyfikowanie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, wspierających lub zagrażających realizacji działań na rzecz brd oraz opisanie założeń do przygotowania krajowego i regionalnych programów brd na następną dekadę. Ponadto, zaprezentowana będzie charakterystyka i ocena poważnych wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi w Polsce oraz wskazane będą działania redukujące ich liczbę.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, Wizja Zero, Narodowy Program BRD, ocena realizacji programu BRD,

 

Krzysztof Goniewicz,  Mariusz Goniewicz, Witold Pawłowski

Urazowość w wypadkach drogowych w Polsce

Streszczenie : Celem badania była ocena skutków oraz czynników mających wpływ na wypadki drogowe w ruchu samochodowym w latach 2004-2014 w Polsce. Badanie opierało się na analizie danych zawartych w raportach Biura Prewencji i Analiz Komendy Ruchu Drogowego Policji, Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – GAMBIT 2005, Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Strategii Sprawnego Państwa 2020 r. oraz publikacji obrazujących główne problemy bezpieczeństwa drogowego w Polsce. W Polsce wypadki drogowe są pierwszą przyczyną śmierci mężczyzn w wieku do 44 lat. Najczęstsze, powtarzające się przyczyny wypadków drogowych to nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego, niskie umiejętności prowadzenia pojazdu połączone ze słabą oceną sytuacji na drodze, brakiem odpowiedniej infrastruktury drogowej oraz złymi warunkami technicznymi pojazdów. Pomimo różnorodności działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, liczba ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach samochodowych jest nadal znaczna, a straty ponoszone przez społeczeństwo polskie są wysokie. Konieczne jest kontynuowanie wielokierunkowych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach w Polsce, skutkujących systematycznym zwiększaniem poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Słowa kluczowe : wypadki drogowe; wskaźniki umieralności; wskaźniki urazów

 

Piotr Kaźmierczak, Joanna Wachnicka

Badania eksploatacyjne pionowych znaków drogowych

Streszczenie: Pionowe znaki drogowe są jednym ze środków organizacji ruchu drogowego, służące sprawnemu i bezpiecznemu prowadzeniu kierowców, a także pozostałych uczestników ruchu drogowego. Jednak, aby spełniać dobrze swoją funkcję informacyjną czy ostrzegawczą muszą posiadać jak najdłużej swoje cechy funkcjonalne, takie jak współczynnik odblasku oraz barwę. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań sztucznego starzenia się folii odblaskowych stosowanych na pionowych znakach drogowych, a także rezultaty badań poligonowych przeprowadzonych na znakach zdemontowanych po wielu latach eksploatacji. Zbadano dwa typy folii najczęściej stosowanych na polskich drogach. Dzięki przeprowadzonym analizom wyznaczono przewidywany okres trwałości oznakowania pionowego. Może to pomóc zarządcom dróg w lepszym utrzymaniu posiadanej infrastruktury drogowej i dbaniu o wymianę znaków pionowych, w czasie, gdy nie spełniają swojej funkcji.

Słowa kluczowe: znaki drogowe, pionowe znaki drogowe, folie odblaskowe

 

Adam Tarnowski, Kamila Gąsiorek, Anna Olejniczak-Serowiec, Norbert Maliszewski, Piotr Tomczuk, Marcin Chrzanowicz, Joanna Żukowska, Tomasz Mackun

Projekt ROADVERT  –  Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego

Streszczenie: Umiejscowienie nośnika reklamy w pobliżu drogi może mieć negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Polsce brakuje jasnych wytycznych, na podstawie których można by przeprowadzić ocenę wpływu danej reklamy zewnętrznej na zachowanie użytkowników drogi. W celu opracowania stosownych reguł powstał projekt ROADVERT. W ramach projektu przeprowadzono obiektywną wielokryterialną analizę różnych typów reklam zewnętrznych widzianych z drogi. Analiza ta odnosi się do oceny technicznej (weryfikacji parametrów geometrycznych i świetlnych) oraz uwarunkowań lokalizacji. Przeanalizowane zostały także silnie oddziałujące na bezpieczeństwo ruchu drogowego czynniki związane z treścią reklam i sposobem jej eksponowania, jak również indywidualne predyspozycje kierowców determinujące „wrażliwość” na oddziaływanie reklam. Na podstawie analiz i przeprowadzonych badań w warunkach rzeczywistych i symulacyjnych powstanie zestaw zaleceń oraz innowacyjna, kompleksowa metodyka oceny reklam zewnętrznych w aspekcie wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dodatkowo w ramach projektu powstanie szereg narzędzi, które pozwolą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz innym interesariuszom na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Słowa kluczowe: reklamy drogowe, bezpieczeństwo ruchu drogowego, dystrakcja kierowcy, procesy poznawcze

 

Radosław Gryzik,  Wojciech Kozłowski

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych

Streszczenie: Piesi są grupą najbardziej  bezpośrednio narażoną na drogach na kontakt z pojazdami. Połowa wypadków z udziałem pieszych jest spowodowana nieprawidłowym zachowaniem kierujących pojazdami, z czego blisko 70% zdarzeń ma miejsce na przejściu dla pieszych, w wyniku czego śmierć ponosi ponad 200 osób rocznie. Każdy samorząd stara się wyeliminować wypadki skutkujące ofiarami śmiertelnymi na terenie swojego województwa, powiatu, miasta czy gminy. Głównymi ofiarami ruchu drogowego od lat są piesi, również ci, którzy przechodzą po specjalnie wyznaczonych i oznakowanych przejściach. Pomimo, że przejścia dla pieszych są uważane za najbezpieczniejsze miejsca przekraczania  drogi samochodowej. Według najnowszych danych koszt jednostkowy ofiary śmiertelnej wynosi tyle co koszt ofiary ciężko rannej, natomiast koszt jednostkowy ofiary lekko rannej jest szacowany na 26 860 PLN. Zgodnie z powyższymi danymi, koszt budowy nawet trzydziestu najbardziej innowacyjnych przejść dla pieszych, które przyczynią się do uratowania zdrowia i życia choćby jednej osoby, jest – w rozliczeniu finansowym – bardzo dobrą inwestycją (o ile można przeliczyć bezpieczeństwo oraz ludzkie zdrowie i życie na pieniądze). W artykule omawiany jest wpływ zastosowania aktywnych przejść dla pieszych na poprawę bezpieczeństwa pieszych.  Artykuł zawiera przykładowe rozwiązania projektowe zarówno od strony technicznej, jak i wytyczne dotyczące umiejscowienia przejść.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, piesi, przejścia dla  pieszych

 

Igor Ruttmar, Aleksandra Zawadzka, Agata Pilipczuk

Bezpieczeństwo powinno być atrakcyjne 

Streszczenie. Według danych spółki Aurora (firmy zajmującej się rozwojem pojazdów autonomicznych), w każdej minucie na świecie giną na drogach średnio 2,4 osoby. To prawie 3,5 tysiąca osób dziennie i ponad 1,2 miliona rocznie. Co jest najczęstszym powodem wypadków drogowych oraz co można zrobić, by zredukować wpływ tego czynnika i zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na drogach? Celem artykułu jest analiza bezpieczeństwa transportu drogowego na tle innych rodzajów transportu, takich jak transport lotniczy czy kolejowy. Poruszony zostanie temat błędów ludzkich jako czynnika będącego przynajmniej częściową przyczyną prawie 90% wypadków drogowych. Omówione będą podejmowane środki zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, zarówno ze strony ustawodawców (przepisy, wymagania, promocja zbiorowego transportu publicznego, ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego w centrach miast), przemysłu motoryzacyjnego (poduszki powietrzne, system ABS, opony, zaawansowane systemy bezpieczeństwa i wspierania kierowcy), jak i drogowców (układ niwelety i drogi w planie, bezkolizyjne skrzyżowania, oznakowanie drogowe, nowoczesne bariery, zapewnienie odpowiednich parametrów warstwy ścieralnej). Jak wygląda przyszłość dróg pod względem bezpieczeństwa? Omówiony zostanie temat innowacyjnych technologii i rozwiązań zmniejszających ryzyko wypadków na drogach (pojazdy autonomiczne czy bezkolizyjne tunele podziemne „Loop” Elona Muska). Droga, którą zmierzamy w przyszłość powinna prowadzić do świata, w którym ludzie nie tracą życia w korkach, ani w wypadkach.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, środki zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, ryzyko wypadków