Spis treści i streszczenie nr 3/2019

Do pobrania: 3/2019 – wersja elektroniczna

Spis treści

Maciej Helbin, Olgierd Wyszomirski – Wykorzystanie nowoczesnych technologii do kontroli usług przewozowych na przykładzie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Stanisław Krawiec, Krzysztof Krawiec – Wdrażanie autobusów elektrycznych do publicznego transportu zbiorowego – teoria i praktyka

Elżbieta Załoga, Zuzanna Kłos-AdamkiewiczPotrzeby transportowe starzejącego się społeczeństwa

Wojciech Szymalski – Zmiany liczby osób podróżujących różnymi środkami transportu w Warszawie podczas awarii Mostu Łazienkowskiego

Kazimierz Jamroz, Jacek Szmagliński, Sławomir Grulkowski, Krystian Birr – Metodyka oceny bezpieczeństwa transportu tramwajowego w Gdańsku

 

Streszczenia

Maciej Helbin, Olgierd Wyszomirski 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii do kontroli usług przewozowych na przykładzie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Streszczenie:  Rozwijająca się technologia wkracza we wszystkie obszary ludzkiej działalności. Jednym z tych obszarów jest transport miejski. Pojazdy obsługujące duże miasta i aglomeracje coraz częściej wyposażone są w komputery pokładowe, czujniki GPS, systemy zliczania pasażerów czy też systemy nadzoru ruchu. Umożliwia to znacznie efektywniejszą organizację i zarządzanie usługami transportu miejskiego, w tym jego kontrolę. Kontrola jest jednym z najistotniejszych zadań realizowanych przez organizatora transportu. Wraz z rozwojem technologii zadanie to zaczęto realizować przy użyciu nowoczesnych systemów nadzoru ruchu. Systemy te, poza spełnianiem swojej dyspozytorskiej funkcji bieżącego zarządzania ruchem, zbierają także kompleksowe dane dotyczące wykonania rozkładu jazdy. Posiadanie całego lub prawie całego zbioru danych zapewnia dużo większą swobodę jego eksplorowania, umożliwia analizowanie danych z różnych perspektyw czy też bliższe przyjrzenie się pewnym ich przekrojom. Wykorzystanie języków programowania pozwala natomiast na doprowadzenie ich do pożądanej postaci oraz zdefiniowanie reguł badających zawinione przez operatorów odstępstwa od realizacji rozkładu jazdy zgodnie z wymaganymi standardami. W opracowaniu zaprezentowano możliwości wykorzystania tego rodzaju danych do kontroli realizacji przewozów na przykładzie inteligentnego systemu zarządzania ruchem TRISTAR wykorzystywanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

słowa kluczowe:  transport miejski, usługa przewozowa, kontrola przewozów, system zarządzania ruchem,

 

Stanisław Krawiec, Krzysztof Krawiec

Wdrażanie autobusów elektrycznych do publicznego transportu zbiorowego –
teoria i praktyka

Streszczenie:  Rozwijająca się technologia wkracza we wszystkie obszary ludzkiej działalności. Jednym z tych obszarów jest transport miejski. Pojazdy obsługujące duże miasta i aglomeracje coraz częściej wyposażone są w komputery pokładowe, czujniki GPS, systemy zliczania pasażerów czy też systemy nadzoru ruchu. Umożliwia to znacznie efektywniejszą organizację i zarządzanie usługami transportu miejskiego, w tym jego kontrolę. Kontrola jest jednym z najistotniejszych zadań realizowanych przez organizatora transportu. Wraz z rozwojem technologii zadanie to zaczęto realizować przy użyciu nowoczesnych systemów nadzoru ruchu. Systemy te, poza spełnianiem swojej dyspozytorskiej funkcji bieżącego zarządzania ruchem, zbierają także kompleksowe dane dotyczące wykonania rozkładu jazdy. Posiadanie całego lub prawie całego zbioru danych, zapewnia dużo większą swobodę jego eksplorowania, umożliwia analizowanie danych z różnych perspektyw czy też bliższe przyjrzenie się pewnym ich przekrojom. Wykorzystanie języków programowania pozwala natomiast na doprowadzenie ich do pożądanej postaci oraz zdefiniowanie reguł badających zawinione przez operatorów odstępstwa od realizacji rozkładu jazdy zgodnie z wymaganymi standardami. W opracowaniu zaprezentowano możliwości wykorzystania tego rodzaju danych do kontroli realizacji przewozów na przykładzie inteligentnego systemu zarządzania ruchem TRISTAR wykorzystywanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Słowa kluczowe:  transport miejski, usługa przewozowa, kontrola przewozów, system zarządzania ruchem

 

Elżbieta Załoga, Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

Potrzeby transportowe starzejącego się społeczeństwa 

Streszczenie: Średnia długość życia mieszkańca Ziemi wydłuża się. Jest to wynikiem poprawy standardu życia, jak również postępu medycyny. Naturalny proces starzenia ogranicza możliwość poruszania się, wywołuje niepełnosprawność i niejednokrotnie łączy się ze zmianami psychologicznymi, które mają znaczący wpływ na mobilność. Obecne pokolenie osób starszych jest znacznie bardziej aktywne niż poprzednie, jednakże znaczenie poszczególnych środków i sposobów przemieszczania się, w tym transportu publicznego, wraz z wiekiem zmienia się. Potrzeby transportowe osób starszych nie mają charakteru jednorodnego. Podobnie niejednorodna jest grupa osób starszych. Szerokie studia nad mobilnością starzejącego się społeczeństwa rozwiniętych gospodarek wskazują kierunki pożądanych działań w obszarze transportu. W artykule przedstawiono prognozowane zmiany w strukturze demograficznej UE oraz cechy potrzeb transportowych i wzorców mobilności osób starszych. Wskazano na wybrane projekty dotyczące działań na rzecz promocji transportu publicznego wśród osób starszych. Wykorzystano dane statystyczne EUROSTAT i GUS oraz wyniki badań realizowanych w ramach projektów UE.

Słowa kluczowe: transport publiczny, osoby starsze, mobilność

 

Wojciech Szymalski

Zmiany liczby osób podróżujących różnymi środkami transportu w Warszawie podczas awarii Mostu Łazienkowskiego

Streszczenie: Artykuł jest próbą weryfikacji wpływu awarii Mostu Łazienkowskiego na wyniki Warszawskich Badań Ruchu z roku 2015 w oparciu o badania opinii społecznej prowadzone co roku przez m.st. Warszawy, tzw.: Barometr Warszawski. Warszawskie Badania Ruchu w 2015 roku były prowadzone w trakcie awarii Mostu Łazienkowskiego, co niewątpliwie wpłynęło na jego wyniki. Dodatkowe badania społeczne przeprowadzone w trakcie Warszawskiego Badania Ruchu wskazują, że nastąpiła zmiana sposobów podróżowania po mieście wśród części mieszkańców, którzy wcześniej podróżowali Mostem Łazienkowskim, na korzyść transportu publicznego. Wyniki badań opinii społecznej, prowadzonych w ramach Barometru Warszawskiego zestawiono w szeregach czasowych i przeanalizowano w zakresie zmian deklarowanych przez respondentów częstotliwości korzystania z różnych środków transportu w podróżach po mieście dla okresów przed, w trakcie i po awarii Mostu Łazienkowskiego. Analizy te wskazują, że podział zadań przewozowych w skali całego miasta mógł się w wyniku awarii mostu przesunąć w kierunku podróży samochodem. Zauważone zależności poddają w wątpliwość próby oszacowania wpływu awarii mostu wykonane dotychczas na rzecz Warszawskich Badań Ruchu w Warszawie w roku 2015. W świetle tego, iż poprzednie badania ruchu w Warszawie były prowadzone aż 10 lat wcześniej, można postawić postulat, że następne kompleksowe badania ruchu w Warszawie powinny być prowadzone częściej niż co 10 lat.

Słowa kluczowe: badania ruchu, podział zadań przewozowych, awaria Mostu Łazienkowskiego, Barometr Warszawski

 

Kazimierz Jamroz, Jacek Szmagliński, Sławomir Grulkowski, Krystian Birr

Metodyka oceny bezpieczeństwa transportu tramwajowego w Gdańsku

Streszczenie: Zarówno w Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej infrastruktura tramwajowa intensywnie się rozwija. Współczesne tramwaje niskopodłogowe zbudowane konstruowane są zgodnie z innymi rozwiązaniami technicznymi niż typowe pojazdy szynowe lub tramwaje wysokopodłogowe. W Polsce takie pojazdy jeżdżą często na liniach zaprojektowanych zgodnie ze standardami opracowanymi dla klasycznych pojazdów. Jednocześnie zwiększa się natężenie ruchu drogowego i liczba osób korzystających z rowerów w miastach, co powoduje większą liczbę niebezpiecznych sytuacji w punktach kontaktowych między różnymi środkami transportu. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zagrożeń bezpieczeństwa w transporcie tramwajowym oraz wskazanie metod ich redukcji. Jest to swoista analiza ryzyka występującego w transporcie tramwajowym. W artykule przedstawiono podział i opis czynników, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu tramwajowego. Zagrożenia zostały podzielone ze względu na przyczyny i skutki. Powody zostały podzielone na czynnik ludzki – pojazd – ruch drogowy – otoczenie. Na podstawie analizy przeprowadzonej na sieci tramwajowej w Gdańsku oraz na wykorzystywanym w Gdańsku taborze, zidentyfikowano główne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu tramwajowego.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport tramwajowy, bezpieczeństwo przewozów