Spis treści i streszczenie numeru 12/2016

Do pobrania: 12/2016 – wersja elektroniczna

Spis treści

Sylwia Pogodzińska – Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego

Piotr Buczek – Wpływ hałasu na utratę wartości nieruchomości w wybranych osiedlach Krakowa

Anna Mikulska, Wiesław Starowicz – Metoda określania rocznej liczby przewożonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie na podstawie liczby sprzedanych biletów

Aleksandra Faron, Mariusz Dudek – Otoczenie przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej jako element kształtujący potencjał pasażerski

Mariusz Wasiak, Marianna Jacyna, Michał Kłodawski, Piotr Gołębiowski –Model ruchu towarowego dla aglomeracji warszawskiej według Warszawskiego Badania Ruchu 2015

Jan Aleksandrowicz – Porównanie wpływu różnych koncepcji zmian organizacji ruchu w obrębie pierwszej obwodnicy Krakowa na ruch tramwajów w centrum miasta

Jakub Starczewski – Aspekt wykorzystania rowerów towarowych w dystrybucji towarów wewnątrz aglomeracji miejskich

 

Streszczenia

 

Sylwia Pogodzińska

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego

Streszczenie: W artykule omówiono zagrożenia bezpieczeństwa ruchu rowerzystów w odniesieniu do innych grup użytkowników dróg. Na podstawie studiów literatury zagranicznej zidentyfikowano podstawowe czynniki wpływające na powstawanie wypadków rowerzysta-pojazd, do których należą przede wszystkim: prędkość pojazdów, niedostrzeżenie drugiego uczestnika ruchu, nieprzestrzeganie znaków i sygnałów drogowych oraz nieprawidłowe wykonywanie manewru wyprzedzania. Wykorzystując dane o zdarzeniach drogowych z lat 2007-2014 opisano stan bezpieczeństwa rowerzystów w województwie małopolskim. Ocenę tego stanu przeprowadzono w oparciu o bezwzględne miary brd, tj. liczbę wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych. Wykazano znaczny wzrost liczby rannych i ofiar śmiertelnych rowerzystów oraz wypadków z ich udziałem w 2014 roku. Określono najczęstsze rodzaje i przyczyny wypadków z rowerzystami. Wykazano, że są to głównie zderzenia boczne powstałe na skutek nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu. Ustalono, że do największej liczby wypadków z rowerzystami dochodzi na prostych odcinkach drogi na terenie zabudowanym. Artykuł zawiera dodatkowo informacje o wpływie wybranych rozwiązań infrastrukturalnych na bezpieczeństwo ruchu rowerowego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo rowerzystów, wypadek

 

Piotr Buczek

Wpływ hałasu na utratę wartości nieruchomości w wybranych osiedlach Krakowa

Streszczenie: Celem artykułu jest określenie wpływu hałasu drogowego na osiedla w miastach zlokalizowane w niewielkiej odległości od drogi. W artykule przedstawiono porównanie badania rozprzestrzeniania się hałasu na dwóch poligonach pomiarowych w Krakowie. Przedmiotem badań było określenie oddziaływania hałasu drogowego na budynki wielokondygnacyjne wybranych osiedli mieszkaniowych, zlokalizowanych w niewielkiej odległości od źródła tego hałasu. Analizy opierały się na pomiarach terenowych oraz obliczeniach symulacyjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem programu symulacyjnego SoundPLAN 7.4. Ocenę wpływu oddziaływania hałasu przeprowadzono w odniesieniu do powierzchni ścian zabudowy, odniesionych następnie do powierzchni lokali mieszkaniowych narażonych na hałas. Taka metoda pozwoliła ocenić wpływ hałasu na utratę wartości nieruchomości na podstawie przyjętego wskaźnika NSDI – Noise Sensitivity Depreciation Index. W ramach artykułu dokonano również przeglądu pokrycia MPZP na terenie Polski w wybranych miastach. Wykonano również analizy rozmieszczenia aktualnych inwestycji na mapie MPZP w Krakowie. przestrzenne, wpływ hałasu na wycenę nieruchomości.

Słowa kluczowe: klimat akustyczny, hałas drogowy, planowanie

 

Anna Mikulska, Wiesław Starowicz

Metoda określania rocznej liczby przewożonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie na podstawie liczby sprzedanych biletów

Streszczenie: W celu właściwego dostosowania podaży usług przewozowych do ich popytu niezbędna jest znajomość liczby przewożonych pasażerów w miejskim transporcie zbiorowym.  Na jej podstawie można zweryfikować ofertę przewozową, którą oferują przedsiębiorstwa transportowe poprzez właściwie zaplanowaną częstotliwość kursowania i wielkość taboru. Obecnie liczbę przewożonych pasażerów można określać prowadząc pracochłonne i kosztowne badania. W artykule przedstawiono algorytm określania liczby przewożonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie na podstawie liczby sprzedanych biletów. Korzystając z niego określono liczbę przewożonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie w latach 2006-2015. Dane na temat liczby sprzedanych biletów uzyskano na podstawie sprawozdań Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. W końcowej części artykułu porównano uzyskane wyniki z wynikami uzyskanymi na podstawie pomiarów rzeczywistych oraz analizy struktury wykorzystywanych przez pasażerów biletów. Znajomość danych historycznych o wielkości przewożonych pasażerów jest też podstawą do prognozowania tej wielkości w następnych latach.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport publiczny, liczba przewożonych pasażerów

 

Aleksandra Faron, Mariusz Dudek

Otoczenie przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej jako element kształtujący potencjał pasażerski

Streszczenie: Artykuł przedstawia podejście do oceny potencjalnego rozwoju otoczenia przystanków kolejowych, które mają funkcjonować w systemie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie, a zlokalizowane są w terenach podmiejskich, tzw. eksurbiach. Istotną kwestią w rozwoju tych przystanków wydaje się pełnić układ drogowy, który ma funkcję strukturotwórczą nie tylko w zagospodarowaniu przestrzennym, ale także dla zapewnienia dostępności przystanku różnymi środkami transportu. Zarówno układ ortogonalny lub fraktalny posiada pozytywne, jak i negatywne cechy świadczące o potencjalnym rozwoju otoczenia przystanku kolejowego. Kryterium oceny systemu transportowego w sąsiedztwie przystanku kolejowego będzie uwzględniało kilka elementów związanych z dostępnością do systemów transportowych, jak i kwestii rozwoju zagospodarowania przestrzennego i przestrzeni publicznych. Odpowiedni rozwój tych przystanków może przyczynić się do zwiększenia ich atrakcyjności oraz wzrostu  liczby pasażerów, co wpłynie na efektywność finansową systemu kolei aglomeracyjnej. Dodatkowo w artykule przedstawione będą dwa przykłady przystanków kolejowych, a ocenie podlegać będzie ich dostępność do systemów transportowych.

Słowa kluczowe: systemy transportowe, kolej aglomeracyjna, przystanki kolejowe, potencjał pasażerski

 

Mariusz Wasiak, Marianna Jacyna, Michał Kłodawski, Piotr Gołębiowski

Model ruchu towarowego dla aglomeracji warszawskiej według Warszawskiego Badania Ruchu 2015

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano model ruchu towarowego, który został przygotowany w ramach Warszawskiego Badania Ruchu 2015. Przedstawiono założenia, które przyjęto na etapie prac koncepcyjnych oraz opisano model w sposób ogólny, wraz z jego implementacją w środowisku PTV VISUM. Szczegółowo scharakteryzowano model sieci oraz model popytu. Zaprezentowano problematykę kalibracji modelu. Opracowany model jest w pełni funkcjonalnym narzędziem do modelowaniu ruchu pojazdów ciężarowych w obszarze aglomeracji warszawskiej. Dodatkowo dzięki współpracy z modelem ruchu pasażerów w komunikacji indywidualnej i zbiorowej, a także modelem ruchu rowerów stanowi integralny element kompleksowego narzędzia do modelowania, analizy i oceny zachowań komunikacyjnych mieszkańców aglomeracji warszawskiej, jak również podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na tym obszarze.

Słowa kluczowe: model ruchu towarowego, WBR 2015, modelowanie podróży

 

Jan Aleksandrowicz

Porównanie wpływu różnych koncepcji zmian organizacji ruchu w obrębie pierwszej obwodnicy Krakowa na ruch tramwajów w centrum miasta

Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ trzech koncepcji zmian organizacji ruchu w obrębie pierwszej obwodnicy Krakowa na ruch tramwajów. Analizie poddane zostały koncepcje: ruchu jednokierunkowego, strefy dzielonej oraz połączenie koncepcji ruchu jednokierunkowego i strefy dzielonej. Każda koncepcja została w artykule szczegółowo opisana. Na podstawie zebranych danych przygotowane zostały modele symulacyjne, dzięki którym możliwa była ocena każdej z koncepcji. W artykule przedstawiono sposób kalibracji oraz szczegółowo opisano każdy z modeli. Wyniki zbierane były zarówno dla transportu tramwajowego, jak i autobusowego, dla godzin porannych i popołudniowych. Zostały one zaprezentowane w formie wykresów i tabel umożliwiających łatwe ich porównanie.

Słowa kluczowe: pierwsza obwodnica Krakowa, Aimsun, ruch tramwajowy

 

Jakub Starczewski

Aspekt wykorzystania rowerów towarowych w dystrybucji towarów wewnątrz aglomeracji miejskich

Streszczenie:  Człowiek od wieków poszukiwał skutecznego sposobu przemieszczania osób i ładunków. Jednym z owoców tych poszukiwań był rower oraz jego towarowa odmiana. Jako ekologiczny i ekonomiczny środek transportu, może być on odpowiedzią na współczesne problemy, takie jak: zanieczyszczenie powietrza, kongestia transportowa lub nadmierny hałas i drgania występujące w strefach dostaw na obszarach aglomeracji miejskich. Artykuł porusza temat ewolucji mody rowerowej na przestrzeni dziejów uzasadniając obecną jej sytuację. Wskazuje różnice pomiędzy Polską a Holandią w aspekcie długości dróg rowerowych oraz liczby ich użytkowników w czasach obecnych, jako czynnik odzwierciedlający postawę społeczeństwa odnoszącą się do logistyki rowerowej. W kolejnych podrozdziałach zostały scharakteryzowane podstawowe rodzaje rowerów towarowych wraz z uwzględnieniem ich potencjalnego  zastosowania w łańcuchu dostaw. Zostały wskazane podstawowe sektory wykorzystania rowerów cargo (cargo bike) oraz zalety płynące z ich zastosowania w poszczególnych sektorach. Do najważniejszych z zalet należy zaliczyć: znaczną oszczędność zajmowanej powierzchni w stosunku do samochodów dostawczych, poprawę walorów turystycznych zabytkowych centrów miast, poprawę płynności dostaw, redukcję hałasu, drgań oraz znikomą emisję szkodliwych gazów. Na przykładzie rynku usług kurierskich, został poruszony problem logistyki pierwszej i ostatniej mili, jako dwóch najbardziej kosztownych etapów transportu ładunku, gdzie wykorzystanie takich pojazdów, jak rower towarowy wydaje się zasadne. Zostały również przytoczone niektóre rozwiązania oparte o logistykę rowerową, stosowane przez firmy przewozowe w Europie. Całość zamykają rozważania na temat dalszego rozwoju cyklologistyki.

Słowa kluczowe: logistyka rowerowa, rower towarowy, dystrybucja, logistyka miejska