Spis treści i streszczenie nr 10/2018

Do pobrania: 10/2018 – wersja elektroniczna

Spis treści

Radosław Bul – Ocena realizacji programu budowy węzłów przesiadkowych w aglomeracji poznańskiej finansowanego ze środków ZIT dla MOF Poznania

Jacek Malasek – Pojazd autonomiczny a bezwypadkowość

Bryniarska Zofia,  Wilk Natalia – Ocena systemu wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo w Krakowie

Robert Tomanek – Zeroemisyjna mobilność miejska na przykładzie systemu rowerowego w aglomeracji górnośląskiej

 

Streszczenia

Radosław Bul

Ocena realizacji programu budowy węzłów przesiadkowych w aglomeracji poznańskiej finansowanego ze środków ZIT dla MOF Poznania

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów i ocena realizacji programu strategicznego „P1 Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu szynowego w MOF Poznania” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którego realizacja zakładała budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (ZWP) na obszarze miasta i w jego strefie podmiejskiej. W tym celu porównano wyniki przeprowadzonych konkursów na dofinansowanie budowy ZWP z zapisami dokumentów planistycznych rangi ponadlokalnej, w których wskazano lokalizację węzłów przesiadkowych na analizowanym obszarze. Jednym z elementów opracowania była również analiza zapisów dokumentów strategicznych, w tym kryteriów konkursowych, w oparciu o które dokonywano wyboru projektów do realizacji.  Program strategiczny „P1 Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu szynowego w MOF Poznania” był jednym z ciekawszych krajowych projektów realizowanych w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych, a  jego celem było dofinansowanie budowy infrastruktury transportowej w ramach narzędzia ZIT. Dzięki tej  inwestycji kosztem 679 mln zł w niedalekiej przyszłości powstaną 54 węzły przesiadkowe w MOF Poznania, które docelowo stworzą system węzłów.

Słowa kluczowe: węzły przesiadkowe, Poznańska Kolej Metropolitalna, aglomeracja poznańska, Stowarzyszenie Metropolia Poznań

 

Jacek Malasek

Pojazd autonomiczny a bezwypadkowość

Streszczenie:  Testowanie i pilotażowe wdrożenia pojazdów autonomicznych jest aktualnie wiodącym trendem w pracach nad zwiększeniem bezpieczeństwa i efektywności mobilności na terenach zurbanizowanych; stanowiąc uzupełnienie i wsparcie innych działań z zakresu promocji ekomobilności, takich jak: współdzielenie i elektryfikacja pojazdów, czy inne usługi oferowane w ramach rozwijanego obecnie systemu Mobility-as-a- Service. Nadzieja na radykalna poprawę BRD po automatyzacji ruchu wynika z faktu, że główną przyczyną większości wypadków jest błąd kierowcy. Pojazd autonomiczny przejmuje poszczególne zadania kierowcy w różnym stopniu, w zależności od wdrażanego poziomu automatyzacji: od 1 – relatywnie proste wspomaganie kierowcy np. w trzymaniu się pasa ruchu, poprzez poziomy 2 i 3 – częściowa automatyzacja zadań kierowcy, aż do pełnej automatyzacji (poziom 5). Konieczność dalszego rozwój systemów antykolizyjnych wynika z odnotowania w USA dużej liczby zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów autonomicznych. Testowaniu pojazdów autonomicznych w warunkach ruchu rzeczywistego towarzyszą wątpliwości nie tylko dotyczące warunków bezpieczeństwa, lecz również wpływu automatyzacji ruchu na zatłoczenie ulic i zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast. Prace badawcze i testowanie nowych technologii automatyzacji transportu najbardziej jest obecnie zaawansowane w USA, ale i Komisja Europejska ogłosiła ostatnio program wdrażania mobilności autonomicznej. Przedstawiono najnowsze systemy zabezpieczeń antykolizyjnych i poligony testowania pojazdów autonomicznych.

Słowa kluczowe: automatyzacja ruchu drogowego, innowacyjne technologie, bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Bryniarska Zofia,  Wilk Natalia

Ocena systemu wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo w Krakowie

Streszczenie: W zatłoczonych i zakorkowanych miastach coraz większą popularność zyskuje przemieszczanie rowerami. Pozwala omijać stojące w długich korkach pojazdy, przejeżdżać trasami „na skróty” niedostępnymi dla pojazdów mechanicznych, a jednocześnie sprzyja poprawianiu czy utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej. Wypożyczalnie rowerów miejskich wychodzą naprzeciw tym, którzy nie posiadają własnego roweru. Pozwalają wypożyczyć rower na pewien czas konieczny do przejechania pewnego odcinka drogi do miejsca docelowego i pozostawienie go bez konieczności wykonania podróży powrotnej. Od momentu wdrożenia pierwszej koncepcji roweru miejskiego w latach sześćdziesiątych XX wieku systemy miejskich wypożyczalni, wychodząc naprzeciw potrzebom ich użytkowników, są coraz bardziej rozwijane i unowocześniane. W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania wypożyczalni miejskich rowerów czwartej generacji (4G) w Krakowie oraz ocenę działania systemu na podstawie badań marketingowych wśród użytkowników tego systemu. Porównano również wyniki funkcjonowania obecnego systemu wypożyczalni (Wavelo) i poprzedniego (KMK Bike).

Słowa kluczowe: transport rowerowy, wypożyczalnia rowerów miejskich, rower miejski, Wavelo, mobilność, preferencje i satysfakcja użytkowników rowerów miejskich.

 

Robert Tomanek

Zeroemisyjna mobilność miejska na przykładzie systemu rowerowego w aglomeracji górnośląskiej

Streszczenie: W artykule przedstawiono stan systemu rowerowego jako elementu zrównoważonej mobilności na obszarze aglomeracji górnośląskiej. W szczególności krytycznej ocenie poddano elementy infrastruktury rowerowej, zakres integracji, stosowany model biznesowy systemu roweru miejskiego. Artykuł oparty jest na przeglądzie literatury oraz obserwacjach terenowych udokumentowanych zdjęciami autora. W rezultacie wskazano podstawowe bariery równoważenia mobilności metropolitalnej w oparciu o zeroemisyjny system rowerowy.

Słowa kluczowe: mobilność, zrównoważona mobilność, system rowerowy, infrastruktura rowerowa, rower miejski