Spis treści i streszczenie nr 5/2024

Spis treści 

Katarzyna Cholc, Joanna Wachnicka – Ocena funkcjonowania pasów ruchu dla rowerów – przypadek Trójmiasta

Joanna Dykas, Renata Żochowska – Analiza oddziaływania ruchu kolejowego na otoczenie w aspekcie potrąceń zwierząt w województwie śląskim 

Martyna Gondek,  Zofia Bryniarska – Analiza zachowań transportowych mieszkańców gminy Wieliczka i gmin ościennych w dojazdach do Krakowa – część I

 

Streszczenia

Katarzyna Cholc, Joanna Wachnicka

Ocena funkcjonowania pasów ruchu dla rowerów – przypadek Trójmiasta

Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy analizy nagrań trzech wybranych odcinków skrzyżowań w Gdańsku, na których znajdują się pasy dla rowerów wyznaczone w ramach jezdni. Na podstawie ww. materiału filmowego została wykonana ocena organizacji i natężenia ruchu, zachowania rowerzystów i kierowców oraz analiza sytuacji konfliktowych. Na każdym z trzech poligonów badawczych zostały przeanalizowane zachowania rowerzystów w ich obrębie. Przedstawiono liczbę rowerzystów na skrzyżowaniach w przedziale godzinowym (od godz. 6.00 do godz. 20.00) w zależności od wybranej przez nich trasy, procentowy udział rowerzystów na wybranych trasach na skrzyżowaniu oraz procentowy udział rowerzystów na pasach rowerowych i poza jezdnią na skrzyżowaniu. Z przedstawionych wyników wywnioskowano, iż bardzo mały procent cyklistów skorzystało z dostępnych pasów rowerowych na analizowanych skrzyżowaniach. Znacząca liczba rowerzystów wybrała trasy biegnące po chodnikach znajdujących się w obrębie skrzyżowania. Następnie skupiono się na obserwacji interakcji pomiędzy rowerzystami a kierowcami na jezdni. Zostały opisane i zliczone sytuacje niebezpieczne, które powtarzały się najczęściej. Na wszystkich trzech skrzyżowaniach najbardziej powtarzalnym zdarzeniem było zajmowanie i najeżdżanie na pas rowerowy przez pojazdy. Przestrzeń przeznaczona dla rowerzystów była naruszana, co mogłoby się skończyć kolizją. Obserwacje te doprowadziły do postawienia pytania: czy zastosowanie pasów rowerowych w takich miejscach ma sens i czy jest to rozwiązanie bezpieczne dla rowerzystów. Efektem ww. analizy jest stwierdzenie, że stosowanie pasów rowerowych na skrzyżowaniach z dużą ilością pasów ruchu, trudną geometrią skrzyżowania nie jest odpowiednim rozwiązaniem.

Słowa kluczowe:  ruch rowerowy, pasy dla rowerów

 

Joanna Dykas, Renata Żochowska

Analiza oddziaływania ruchu kolejowego na otoczenie w aspekcie potrąceń zwierząt w województwie śląskim 

Streszczenie: Problematyka zdarzeń kolejowych z udziałem zwierząt ma charakter wieloaspektowy. Skutki tych zdarzeń wpływają zarówno na środowisko przyrodnicze, prowadząc do depopulacji różnych gatunków zwierząt, jak i na funkcjonowanie systemu transportu kolejowego i jego otoczenia. W zależności od typu zdarzenia podejmowane są różne działania mające na celu zapobieganie takim sytuacjom w przyszłości. W związku z tym występuje potrzeba identyfikacji tego zagadnienia. W artykule przedstawiono analizę potrąceń zwierząt przez pojazdy kolejowe w różnych przekrojach czasowych na przykładzie województwa śląskiego. W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano, że ponad 90 % przypadków dotyczy zwierząt leśnych. Zdarzenia tego typu występują w porze jesiennej, w godzinach wieczornych i porannych, kiedy zwierzęta wyruszają na poszukiwanie pokarmu.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, potrącenie zwierząt przez pojazdy kolejowe,  sposoby zapobiegania potrąceniom zwierząt

 

Martyna Gondek,  Zofia Bryniarska

Analiza zachowań transportowych mieszkańców gminy Wieliczka i gmin ościennych w dojazdach do Krakowa – część I 

Streszczenie:  Tematem artykułu jest analiza zachowań transportowych mieszkańców gminy Wieliczka i gmin ościennych w dojazdach do Krakowa. Badanie obejmowało obszar powiatu wielickiego, a dokładniej gmin: Wieliczka, Biskupice, Niepołomice oraz Gdów. Dynamiczny rozwój badanego terenu sprawia, że zrozumienie preferencji transportowych mieszkańców staje się kluczowe. Problemem badawczym było określenie zachowań transportowych mieszkańców przedmiotowego obszaru celem identyfikacji możliwości poprawy funkcjonowania systemu komunikacyjnego w tym regionie. Przyjęto dwie hipotezy badawcze. W pierwszej z nich uznano, iż mieszkańcy krytycznie oceniają jakość komunikacji w dojazdach do Krakowa, natomiast w drugiej założono, że głównym problemem mieszkańców jest zatłoczenie drogowe występujące w badanym obszarze. W części I artykułu   przedstawiono charakterystykę regionu oraz jego mieszkańców na podstawie danych statystycznych. Opisano infrastrukturę transportową, generatory ruchu, publiczny transport zbiorowy oraz społeczno-gospodarcze powiązania Wieliczki z Krakowem. Omówiona została metodyka badań, projekt kwestionariusza oraz sposoby gromadzenia danych. Na podstawie pytań metryczkowych dokonano charakterystyki respondentów. Do celów badawczych posłużono się kwestionariuszem, wypełnionym przez 520 mieszkańców prezentowanego regionu. Odpowiedzi zbierano metodą internetową, poprzez zamieszczenie kwestionariusza ankietowego w witrynie Facebook oraz metodą face – to – face. W części II (TMiR nr 7/2024) dokonano szczegółowej interpretacji wyników badania z wyszczególnieniem na każde pytanie. Przeanalizowano jakie czynniki mają wpływ na wybór środka transportu oraz zaproponowano rozwiązania mogące przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu transportowego w badanych gminach. Wyniki analizy sugerują, iż spośród badanego terenu obszary peryferyjne – położone najdalej od Krakowa są gorzej skomunikowane z Krakowem niż miasto Wieliczka. Częściowo potwierdzone zostały obydwie hipotezy badawcze. Pierwsza z nich ze względu na krytyczną, ale pozytywną, ocenę środka transportu pociąg, natomiast druga z powodu koncentracji kongestii na drodze wyjazdowej z Wieliczki do Krakowa, a nie na całym obszarze. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych wskazano istotne aspekty wymagające uwagi w dalszym planowaniu optymalnego systemu transportowego w regionie. Umożliwi to opracowanie skutecznych strategii poprawy jakości podróży mieszkańców oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. 

Słowa kluczowe: mobilność, zachowania transportowe, ocena preferencji i satysfakcji, środki transportu zbiorowego